Der zināt

Biedrība „Bauskas rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 14.kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2022.gada 1.aprīļa līdz 2022.gada 1.maijam. 
14. kārtā pieejamais publiskais finansējums  ir 175 018,41 EUR.

  • Mērķis: Veicināt sabiedrības iesaisti savas dzīves telpas kvalitātes uzlabošanā
  • Rīcība: 2.2.rīcība: “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”
  • Maksimālā viena projekta atbalsta intensitāte: 90%.
  • Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000 EUR.
  • Projektu īstenošanas termiņi:

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi iesniedzami Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv (pirms projekta iesnieguma iesniegšanas jābūt EPS lietotājam, noslēdzot par to līgumu ar Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienestu).

Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcībām, mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties Bauskā, Uzvaras ielā 1, 4.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv un biedrības mājas lapā www.bauskaspartneriba.lv (sadaļā „LEADER” / „Projektu konkursi” / “14.kārta”).

Kontaktinformācija:

Jolanta Kalinka, tel.+371 29781969, e-pasts jolanta.lauva@inbox.lv
Ieva  Jermuša, tel. +371 20095189, e-pasts bauskas.partneriba@inbox.lv