Bauskas novada pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu iesaistīties projektā, kura mērķis ir nodrošināt mājokļa pielāgošanu personām ar invaliditāti un pārvietošanās traucējumiem, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti un piekļuvi nodarbinātībai un pakalpojumiem.

12. oktobra sēdē Sociālā un veselības komiteja skatīs jautājumu par projekta „Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Bauskas novadā” īstenošanu. Lēmums par projekta iesniegšanu tiks pieņemts oktobra domes sēdē.

Lai savā dzīvesvietā nodrošinātu ērtāku pārvietošanos, ergonomiskākus tehniskā nodrošinājuma risinājumus, atbalstu varēs saņemt  personas ar invaliditāti, kurām ir kustību traucējumi: bērni vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kā arī pieaugušie no 18 līdz 63 gadu vecumam, kuriem ir I vai II invaliditātes grupa un kuri atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

  • strādā vai ir pašnodarbinātas personas;
  • mācās vai ir iesaistītas brīvprātīgajā darbā;
  • nodarbojas ar paraolimpisko sportu un piedalās nacionālā vai starptautiskā mēroga sacensībās;
  • ir bezdarbnieki, kas piedalās aktīvās nodarbinātības pasākumos;
  • apmeklē dienas aprūpes centru, specializētās darbnīcas vai saņem „atelpas brīža” pakalpojumu;
  • aktīvi darbojas nevalstiskajā organizācijā.

Projektā katrai pašvaldībai ir iedalītas kvotas jeb plānotais mērķa grupas personu skaits, kurām attiecīgajā pašvaldībā sniedzams atbalsts. Projekta ietvaros mājokļa pielāgošanu Bauskas novadā varēs veikt septiņām personām un vienam mājoklim būs iespējams saņemt projekta atbalstu no Atveseļošanās fonda finansējuma līdz 18 299 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokļa izmaksas. Pievienotās vērtības nodoklis tiks segts no valsts budžeta finansējuma.

Lai noteiktu personas, kuras varēs iesaistīt projektā, Bauskas novada Sociālais dienests organizēs mērķa grupas personu atlasi, kā arī apsekos mājokļus, pieaicinot ergoterapeitu un būvspeciālistu. Pieteikt vides pielāgojumu veikšanu varēs ne vien personu ar invaliditāti vai viņu radinieku īpašumā esošos, bet arī īrētos mājokļos, ja ir noslēgts īres līgums uz turpmākajiem pieciem gadiem vai ilgāk.

Pašvaldība aicina atsaukties  Bauskas novada iedzīvotājus ar invaliditāti un kustību traucējumiem vecumā no 15 līdz 63 gadiem un izmantot iespēju bez maksas uzlabot piekļūstamību savā dzīvesvietā, iesaistoties Labklājības ministrijas pasākumā „Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai". Ja jūs interesē šis atbalsts, zināt kaimiņu, radinieku, paziņu, kam tas būtu nozīmīgs dzīves kvalitātes uzlabošanai, aicinām līdz šī gada 31. oktobrim vērsties Bauskas novada Sociālajā dienestā, zvanot 28328350 vai 26803811, uzzināt par iesniedzamajiem dokumentiem un vienoties par pieteikuma sagatavošanu.

UZZIŅAI

Šogad 5. septembrī tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 512 „Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena „Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas „Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” otrās kārtas „Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai” īstenošanas noteikumi”. Pasākuma Atveseļošanās fonda finansējums ir 4 739 441 eiro. Papildu pasākuma finansējumu veido valsts budžeta finansējums pievienotās vērtības nodokļa segšanai indikatīvi 995 283 eiro, kā arī pašvaldību budžeta finansējums un privātais finansējums gadījumā, ja projekta izmaksas pārsniedz pieejamo Atveseļošanās fonda finansējumu.