Jaunums

Bauskas novada domes sēdē 13.decembrī deputāti izskatīja divus darba kārtības jautājumus.

  • Veikti grozījumi Bauskas novada Attīstības programmā

Tiek plānots pašvaldības budžets 2022.gadam. Lai nodrošinātu pašvaldības budžeta sasaisti ar plānošanas dokumentiem un lai pašvaldība varētu pretendēt uz ārējā finansējuma, tostarp valsts budžeta līdzekļu piesaisti, bija nepieciešams aktualizēt un apvienot bijušā Bauskas novada, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles novada investīciju plānus. 

Ar šo pieņemto lēmumu deputāti apstiprinājuši Bauskas novada Attīstības programmas Investīciju plānu jaunā redakcijā, pagarinot arī Bauskas novada Attīstības programmas darbības termiņu līdz jaunās Attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanai.

Pašreiz notiek darbs pie jaunizveidotā novada plānošanas dokumentu – Attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes, kas noslēgsies 2022.gadā. Decembra sākumā noslēdzās Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakcijas projekta publiskā apspriešana.

  • Apstiprina konkursa nolikumu uz vakanto Pilsrundāles vidusskolas direktora amata vietu

Tā kā Antra Žukovska, kas līdz šim veica Pilsrundāles vidusskolas direktores amata pienākumus, uzsākusi darbu kā Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja, uz radušos vakanci izsludināms atklāts konkurss.

Domes sēdē deputāti apstiprināja konkursa nolikumu, kas nosaka, ka mācību iestādes direktora amata kandidāti vērtējami divās kārtās. Kandidātu pieteikumi tiks pieņemti līdz 2022.gada 7.janvārim plkst.12.00.

Apstiprināta konkursa pretendentu vērtēšanas komisija šādā sastāvā:

  • Komisijas priekšsēdētājs: Raitis Ābelnieks - Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs;
  • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aivars Mačeks - Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
  • Komisijas locekļi: Vija Ieleja - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Iecavas novada pašvaldības administrācija” Izglītības nodaļas vadītāja;
  • Aigars Sietiņš - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Rundāles novada dome” izpilddirektors;
  • Antra Žukovska - Bauskas novada administrācijas Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamenta vadītāja.

Andra Matuļenko,
sabiedrisko attiecību speciāliste