Pašvaldība
Domes sēdes darba kārtība

2022.gada 28.jūlijā plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 

1. Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora informācija.
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Par Iecavas apvienības pārvaldes vadītāja vietnieka iecelšanu amatā.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Mārtiņš Vilciņš

3. Par izmaiņām Iecavas apvienības Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas sastāvā.
Ziņo: Normunds Vāvers

4. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.12 “Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalsti” apstiprināšanu.
Ziņo: Zane Kuka

5. Par saistošo noteikumu "Grozījumi Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti” apstiprināšanu.
Ziņo: Zane Kuka

6. Par saistošo noteikumu "Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Bauskas novadā" apstiprināšanu.
Ziņo: Zane Kuka
Uzaicināti: Ralfs Simanovičs

7. Par saistošo noteikumu "Bauskas novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi" apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Kalinka

8. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Agnese Strazdiņa
Uzaicināti: Anita Cehanoviča

9. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Bauskas novadā” apstiprināšanu
Ziņo: Agnese Strazdiņa.

10. Par Bauskas novada domes saistošo noteikumu "Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas atļaujām" apstiprināšanu.
Ziņo: Anita Cehanoviča

11. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra noteikumos Nr. 2 “Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi”.
Ziņo: Vija Ieleja

12. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 27.janvāra nolikumā Nr.5 “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Bauskas novadā”.
Ziņo: Līga Rimševica

13. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022. gada 31. marta lēmumā Nr. 180 “Par pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”.
Ziņo: Anita Cehanoviča

14. Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Bauskas novada pašvaldības iestādēs.
Ziņo: Indra Latviete

15. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā "Par nedzīvojamo telpu nomas maksu Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs "Bauskas Valsts ģimnāzija", "Bauskas 2.vidusskola", "Bauskas pilsētas pamatskola" un "Īslīces vidusskola"".
Ziņo: Indra Latviete

16. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Jumpravmuižas kapelas restaurācijas projekta sagatavošanai.

Ziņo: Mārīte Putniņa

17. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Imantas”, Bauskā, Bauskas novadā.
Ziņo: Dace Platonova

18. Par publiska infrastruktūras objekta būvniecību zemes vienībā Salātu iela, Bauskā ar pieslēgumu pie Zaļās ielas, Bauskā un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: Dace Platonova
Uzaicināti: SIA "KOOL LATVIJA"

19. Par paredzētās darbības dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē "Purmales", Iecavas pagastā, Bauskas novadā akceptu.
Ziņo: Dace Platonova
Uzaicināti: SCHWENK Latvija SIA

20. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Slimnīcas iela" Skaistkalnē robežu pārkārtošanu.
Ziņo: Dace Šileika

21. Par atļauju koku ciršanai ārpus meža īpašumā "Skaistkalnes Romas katoļu baznīca".
Ziņo: Dace Šileika

22. Par transporta apkopes servisa būvniecības ieceri nekustamā īpašumā Kamardes ielā 4, Uzvarā, Gailīšu pag., Bauskas nov.
Ziņo: Dace Putna
Uzaicināti: Austris Ločmelis

23. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumā “Par Bauskas novada pašvaldības institūciju darbinieku skaita un atlīdzības sarakstu apstiprināšanu”.
Ziņo: Aigars Sietiņš

24. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 28.aprīļa lēmumā „Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ,,Bukaiši”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Gunita Vīgupa
Uzaicināti: Baiba Leitlante

25. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0048 Rundāles pagastā.
Ziņo: Dace Neiberte

26. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zelteri”, Rundāles pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zadeiku lauks”, Rundāles pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Dace Neiberte

28. Par nekustamā īpašuma Dambja ielā 2C, Bauskā mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas ūdens”.
Ziņo: Dace Stubure

29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Lapas”, Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

30. Par grozījumu Bauskas novada domes 2021.gada 30.septembra lēmumā “Par nekustamā īpašuma Lidlauka ielā 2, Bauskā atsavināšanu”.
Ziņo: Dace Stubure

31. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežsalenieki”, Dāviņu pagastā starpgabala statusa atcelšanu un nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

32. Par nekustamā īpašuma “Zvineļi” zemes vienības Vecsaules pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: Dace Stubure

33. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Veckārkliņi”, Codes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

34. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnbērzi”, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

35. Par nekustamā īpašuma “Lāči” zemes vienības Mežotnes pagastā nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo: Aija Fridrihsone

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks: Aivars Mačeks