Pašvaldība
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 19.maijā plkst. 09:00
Uvaras iela 1, Bauska

1. Par saistošo noteikumu “Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā” apstiprināšanu.
Ziņo: Dina Romanovska
Uzaicināti: Kristīne Brūvele, Sigma Strautmale, Ina Jankeviča

2. Par nolikuma “Par līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai “Īsteno savu ideju Bauskas novadā!”” apstiprināšanu.
Ziņo: Marija Dūduma

3. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā "Par vietējās nozīmes autoceļa V1025 Bauska -Gailīši -Lietuvas robeža ceļa posma pārņemšanu pašvaldības bilancē".
Ziņo: Agita Eglinska

4. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Codes luterāņu baznīcas tehniskajam apsekojumam.
Ziņo: Mārīte Putniņa

5. Par prioritāro projektu noteikšanu.
Ziņo: Ilze Tijone

6. Par prioritāro Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu noteikšanu.
Ziņo: Laine Baha

7. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Stabiņi”, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

8. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mazainavas”, Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

9. Par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā Bauskas novada Bārbeles, Kurmenes, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastu teritorijās.
Ziņo: Ivars Romānovs
Uzaicināti: Inese Kampa, Arvīds Zvirbulis

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis