Pašvaldība
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2021.gada 20.maijā plkst. 14:00 (attālināti)

1. Par aizņēmumu investīciju projekta “Pārupes ielas pārbūve Bauskā” īstenošanai
Ziņo: Ilona Spurķe
Uzaicināti: Laima Berga
2. Par valsts budžeta dotāciju sadali mācību līdzekļu un literatūras iegādei
Ziņo: Zaiga Kārkliņa
3. Par atļauju slēgt līgumu Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas muzejs” vadītājai
Ziņo: Baiba Šulce
4. Par Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras izsludinatā projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” projekta pieteikuma iesniegšanu un projekta īstenošanu
Ziņo: Liene Rotberga
5. Par Mežotnes pils gājēju pontonu tilta pār Lielupi pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā
Ziņo: Jānis Feldmanis
6. Par atbalstu “Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pārbūvi Strēlnieku ciemā, Mežotnes pag., Bauskas nov.”
Ziņo: Zigurds Kalējs
7. Par saskaņojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai “Zemgales mutes veselības centrs” noslēgt būvprojekta izstrādes līgumu
Ziņo: Ineta Ruhocka
8. Par finansējuma piešķiršanu Emīlam Starodubcevam
Ziņo: Līga Rimševica
Uzaicināti: Emīls Starodubcevs
9. Par finansējuma piešķiršanu veterānu florbola komandai Bauska
Ziņo: Līga Rimševica
Uzaicināti: Normunds Grunckis
10. Par finansējuma piešķiršanu mūzikas un mākslas festivāla ”Vivat Curlandia!” organizēšanai
Ziņo: Jānis Dūmiņš
11. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Stacijas ielā 12, Bauskā atsavināšanu
Ziņo: Sandra Kazāka
12. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 21A, Bauskā domājamās daļas atsavināšanu
Ziņo: Dace Stubure
13. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vecais ceļš 11, Vecsaules pagastā atsavināšanu
Ziņo: Dace Stubure
14. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Klinšu iela 3, Bauskā atsavināšanu
Ziņo: Māris Šarķis
15. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Īslīču lauks”, Īslīces pagastā atsavināšanu
Ziņo: Māris Šarķis
16. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Upmalas” ar adresi Bērzkalnu iela 21, Bauskā atsavināšanu
Ziņo: Māris Šarķis
17. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 34, Bauskā atsavināšanu
Ziņo: Māris Šarķis
18. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par kustamās mantas un nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts””
Ziņo: Antra Bagone

Komitejas priekšsēdētājs: Arnolds Jātnieks