Pašvaldība

2023.gada 23.martā plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par saistošo noteikumu "Par Bauskas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam" apstiprināšanu.
Ziņo: Ilona Spurķe
Uzaicināti: Sarmīte Oļehnoviča, Marija Abramčika, Gita Skribāne, Zaiga Kārkliņa, Vita Grosberga, Māris Vitrups, Baiba Uzkalne

2. Par saistošo noteikumu "Valles pašvaldības aģentūras sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana" apstiprināšanu.
Ziņo: Ziedonis Jankužs
Uzaicināti: Arvīds Zvirbulis

3. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2022.gada 24.novembra noteikumos Nr.12 "Bauskas novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas noteikumi".
Ziņo: Elīna Māla

4. Par grozījumu 2020. gada 18. marta deleģēšanas līgumā Nr. 3-31/90 starp Bauskas novada domi un biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts".
Ziņo: Ina Jankeviča

5. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts".
Ziņo: Līga Krēmere
Uzaicināti: Dace Šileika, Ina Jankeviča

6. Par konkursa "Bauskas novada Gada jaunietis" nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Gints Jankovskis

7. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu stipendiātam.
Ziņo: Līga Rimševica

8. Par uzturēšanas maksas noteikšanu Bauskas novada pašvaldības iestādē "Veco ļaužu un invalīdu pansionāts "Atvasara"" 2023.gadā.
Ziņo: Zaiga Švāģere

9. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas pamatskola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Dace Dubkēviča

10. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Iecavas vidusskola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Kārlis Kravis

11. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Misas pamatskola" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Valija Vaina

12. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes "Rundāles apvienības pārvalde" maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Aigars Sietiņš

13. Par Bauskas novada autoceļu uzturēšanas klasēm 2023.gada vasaras un ziemas sezonā.
Ziņo: Jānis Kalinka

14. Par deleģēšanas līgumu ar SIA "VIDES SERVISS".
Ziņo: Dace Šķiliņa

15. Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta "Liepu ielas Brunavas pagastā pārbūve" īstenošanai.
Ziņo: Laima Berga

16. Par dalību Valsts zivju fonda projektu konkursā.
Ziņo: Valērijs Gabrāns
Uzaicināti: Aigars Sietiņš

17. Par grozījumiem Bauskas novada attīstības programmas 2022. – 2028.gadam Investīciju plānā.
Ziņo: Jolanta Kalinka

18. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Stacijas iela 5-6, Bauska, Bauskas novadā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

19. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Plūdoņa iela 3A, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

20. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Magones", Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

21. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mežmalas iela 2", Vecsaules pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

22. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Jaunpriedītes", Dāviņu pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Dace Stubure

23. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Mieriņi", Mežotnes pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Aija Fridrihsone

24. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Rotas", Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

25. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Čagu lauks", Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

26. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Artēziskā aka Mežgaļi", Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Auru lauks", Brunavas pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

28. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nameju iela 12, Ceraukstes pagastā atsavināšanu.
Ziņo: Māris Šarķis

29. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dārza iela 4-55, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

30. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Skolas iela 2-28, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

31. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 31, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

32. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Zaļā iela 33, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

33. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Cidoniju iela 25, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

34. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Cidoniju iela 34A, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

35. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bumbieru iela 5, Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

36. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Ozolēni 35", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

37. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jaunzemgale 11", Iecavā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

38. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Norzemnieki", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

39. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Dzirnavas 31", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

40. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Dzirnavas 41", Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

41. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Vienības iela 14, Dimzukalnā, Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Baiba Leitlante

42. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.5 Rīgas iela 6, Vallē, Valles pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

43. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.7 “Silmači”, Kurmenē, Kurmenes pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

44. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8 Skolas iela 1, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā nodošanu atsavināšanai.
Ziņo: Ligita Vasermane

45. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.3 “Krīvi”, Vecumnieku pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

46. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.6 “Ķiras”, Stelpes pagasts atsavināšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis