Pašvaldība
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (notiek attālināti)

2021.gada 17.novembrī plkst. 9.00
Uzvaras iela 1, Bauska

 

1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Bauskas novada domes 2021. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 “Par Bauskas novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam” apstiprināšanu”.
Ziņo: Ilona Spurķe
Uzaicināti: Indra Latviete, Marija Abramčika, Gita Skribāne

2. Par nolikuma projekta „Par Bauskas novada pašvaldības apbalvojumiem” apstiprināšanu.
Ziņo: Juris Krievs

3. Par Bauskas novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Juris Krievs

4. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija” Dzimtsarakstu nodaļas” reorganizāciju.
Ziņo: Sandra Kolberga

5. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada pašvaldības policija” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Evita Grigorjeva

6. Par saistošo noteikumu “Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem” apstiprināšanu.
Ziņo: Dina Romanovska

7. Par saistošo noteikumu “Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm” apstiprināšanu.
Ziņo: Dina Romanovska

8. Par saistošo noteikumu “Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti” apstiprināšanu.
Ziņo: Dina Romanovska

9. Par Bauskas novada domes Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumu.
Ziņo: Baiba Šumina

10. Par Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumu apstiprināšanu.
Ziņo: Vija Ieleja, Māra Bauvare

11. Par noteikumu "Par naudas balvu piešķiršanu Bauskas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu skatēs, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs" apstiprināšanu.
Ziņo: Māra Bauvare
Uzaicināti: Sanita Reinsone, Līga Kirilko

12. Par nolikuma “Kārtība, kādā piešķir apbalvojumus par sasniegumiem sportā Bauskas novada pašvaldības sportistiem – bērniem, jauniešiem, junioriem individuālajos un komandu sporta veidos, izglītības iestādēm, sporta skolotājiem, novada skolēnu sporta spēļu uzvarētājiem” apstiprināšanu.
Ziņo: Biruta Grantiņa

13. Par grozījumiem Bauskas pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaulīte" budžetā.
Ziņo: Daina Kadiševska

14. Par grozījumu Bauskas novada domes 2020.gada 23.decembra lēmumā "Par pašvaldības budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku amatu sarakstiem".
Ziņo: Daina Kadiševska

15. Par grozījumu Bauskas novada domes 2013. gada 26. septembra lēmumā ‘’Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu’’.
Ziņo: Lilija Bula

16. Par grozījumu Bauskas novada domes 2013.gada 26.septembra lēmumā "Par Bauskas novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu".
Ziņo: Benita Svareniece

17. Par piemaksas noteikšanu pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu.
Ziņo: Broņislavs Ostrovskis

18. Par finansējuma piešķiršanu biedrības “Laiks Jauniešiem” projekta realizācijai.
Ziņo: Dina Romanovska
Uzaicināti: Gints Jankovskis

19. Par dotāciju Zemgales plānošanas reģionam 2022. gadā.
Ziņo: Ilze Tijone

20. Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” īstenošanu.
Ziņo: Antra Bagone

21. Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” īstenošanu.
Ziņo: Antra Bagone

22. Par grozījumiem 2021.gada 29.jūlija lēmumā “Par aizņēmumu projekta „Privāto investīciju palielināšana Gailīšu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai” īstenošanai”.
Ziņo: Laine Baha
Uzaicināti: Ilona Spurķe

23. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku veselības centrs” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Līva Vecvanaga

24. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40940180017 Vecumnieku pagastā dalītā īpašuma zemes nomu.
Ziņo: Arvīds Zvirbulis

25. Par būvju īpašuma “Spoles” Iecavas pagastā nodošanu atsavināšanai un pārdošanas cenas apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

26. Par zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 4001 004 0014 Bauskā nomu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

27. Par nedzīvojamo telpu Katoļu ielā 3, Bauskā nomas līguma pagarināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

28. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.9, Imantas ielā 2, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo:Gunita Vīgupa

29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1, Salātu ielā 2, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.1A, Salātu ielā 2, Bauskā atsavināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

31. Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas [...], Vecsaule, Vecsaules pag., Bauskas nov. īres līguma pagarināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

32. Par dzīvojamās telpas Salātu iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

33. Par dzīvojamās telpas Salātu iela [...], Bauska, Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

34. Par dzīvojamās telpas [...], Ceplis, Mežotnes pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa

35. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

36. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

37. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

38. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

39. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

40. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

41. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

42. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

43. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

44. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

45. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

46. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

47. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

48. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

49. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

50. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

51. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo:Ligita Vasermane

52. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

53. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

54. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

55. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

56. Par dzīvojamās telpas Stacijas iela [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

57. Par dzīvojamās telpas [...], Misa, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

58. Par dzīvojamās telpas [...], Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

59. Par dzīvojamās telpas [...], Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

60. Par dzīvojamās telpas [...], Tenteni, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

61. Par dzīvojamās telpas [...], Taurkalne, Valles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

62. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Vecumniekos, Vecumnieku pagastā īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

63. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pagastā īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

64. Par dzīvojamās telpas [...] Beibežos, Vecumnieku pagastā īres līguma slēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

65. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

66. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela [...], Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

67. Par dzīvojamās telpas Cīruļu ielā [...], Vecumniekos, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

68. Par dzīvojamās telpas [...], Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

69. Par dzīvojamās telpas [...], Beibeži, Vecumnieku pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

70. Par dzīvojamās telpas [...], Bārbeles pag., Bauskas nov. īres līguma noslēgšanu.
Ziņo: Ligita Vasermane

71. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas apvienības pārvalde” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Jānis Kalinka

72. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Iecavas apvienības pārvalde” izveidošanu un iestādes nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs, Jānis Kalinka

73. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” izveidošanu un iestādes nolikuma apstiprināšanu.
Ziņo: Aiga Saldābola, Jānis Kalinka

74. Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Rundāles apvienības pārvalde” izveidošanu un iestādes nolikuma apstiprināšanu .
Ziņo: Aigars Sietiņš, Jānis Kalinka

 

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Mačeks