Pašvaldība
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība

2022.gada 18. augustā plkst. 09.00
Uzvaras iela 1, Bauska
 

1. Par Bauskas novada domes 2022. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. 15 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Bauskas novadā” precizēšanu
Ziņo: Ivars Romānovs

2. Par Bauskas novada domes 2022. gada 28. jūlija saistošo noteikumu Nr. 21 “Par ielu tirdzniecību un nodevu par ielu tirdzniecību publiskās vietās Bauskas novadā” precizēšanu
Ziņo: Anita Cehanoviča
Uzaicināti: Agnese Strazdiņa

3. Grozījumi Bauskas novada domes 2022. gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par sociālajiem pakalpojumiem Bauskas novadā”
Ziņo: Kristīne Brūvele

4. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” par sociālā pakalpojuma „aprūpe mājās” nodrošināšanu
Ziņo: Dina Romanovska

5. Par grozījumu 2020. gada 18. marta deleģēšanas līgumā Nr. 3-31/90 starp Bauskas novada domi un biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts”

Ziņo: Dina Romanovska

6. Par Bauskas novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: Dina Romanovska
Uzaicināti: Kristīne Brūvele, Līva Vecvanaga, Sigma Strautmale

7. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra noteikumos Nr.2 “Bauskas novada pašvaldības pedagogu darba samaksas noteikumi”
Ziņo: Vija Ieleja
Uzaicināti: Sanita Reinsone, Līga Kirilko, Baiba Šumina

8. Par Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

Ziņo: Indra Latviete
Uzaicināti: Agnese Čakša, Judīte Zeltiņa, Irīna Freimane, Ingūna Lāce, Rita Zvirbule, Lilita Gārbena, Gita Eriņa, Valija Vaina

9. Par Bauskas Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu
Ziņo: Māra Kuļikauska

10. Par finansējuma piešķiršanu lubiņu jumta seguma nomaiņai Brāļu Amtmaņu muzeja ēkai Valles pagastā
Ziņo: Dace Šileika

11. Par papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pārbūvei
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs

12. Par papildu finansējumu būvdarbu izmaksu sadārdzinājumam Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs

13. Par papildu finansējumu investīciju projekta ""Rundāles Avoti' pārbūves 1.kārta būvdarbi" īstenošanai
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs

14. Par papildu finansējumu investīciju projekta "Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas restaurācija" īstenošanai
Ziņo: Mārtiņš Veinbergs

15.Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Bauskas slimnīca"
Ziņo: Dainis Rijkuris

16. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā SIA "Zemgales mutes veselības centrs"
Ziņo: Dainis Rijkuris

17. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā SIA "Iecavas siltums"
Ziņo: Dainis Rijkuris

18. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Mūsu saimnieks"
Ziņo: Dainis Rijkuris

19. Par Bauskas novada pašvaldības līdzdalības izvērtējumu kapitālsabiedrībā SIA „Bauskas siltums”
Ziņo: Dainis Rijkuris

20. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Dzīvokļu komunālā saimniecība"
Ziņo: Dainis Rijkuris

21. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Kūdrinieks"
Ziņo: Dainis Rijkuris

22. Par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu pašvaldības kapitālsabiedrībā SIA "Bauskas ūdens"
Ziņo: Dainis Rijkuris

23. Par siltumenerģijas tarifu apstiprināšanu Bauskas novada Codes pagastā
Ziņo: Dace Šķiliņa

24. Par SIA “KŪDRINIEKS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
Ziņo: Andis Kaspars

25. Par valsts vietējās nozīmes autoceļa V1034 “Bauska – Priedītes” posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā
Ziņo: Aigars Sietiņš

26. Par gājēju pontonu tilta Mežotnē dāvinājumu
Ziņo: Aleksandrs Gurkovskis
Uzaicināti: Arvīds Zvirbulis

27. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Viršu iela 40, Bauskā atsavināšanu
Ziņo: Māris Šarķis

28. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Karpati 1”, Viesturu pagastā nodošanu atsavināšanai
Ziņo: Dace Neiberte

29. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pie Grāvīšiem”, Rundāles pagasts atsavināšanu
Ziņo: Dace Neiberte

30. Par Bauskas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Silāres”, Rundāles pagasts atsavināšanu
Ziņo: Dace Neiberte


Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Okmanis