Apbalvojumi Bauskas novada pašvaldība
Apbalvojumi
Foto: Ģirts Donerblics

17. novembrī Rundāles pilī norisinājās Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadskārtai veltīts sarīkojums, kurā tika pasniegti Bauskas novada pašvaldības apbalvojumi.

Ik gadu Latvijas valsts svētku svinīgajā pasākumā godinām novadniekus, kas ar savu darbu veicinājuši novada izaugsmi un atpazīstamību un bijuši sabiedriski aktīvi. Šoreiz pašvaldības apbalvojumi piešķirti 47 personām.

Sveicot klātesošos, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis atzina, ka iespēja pulcināt un uzrunāt novadniekus šajā sarīkojumā greznajā Rundāles pilī ir vispatriotiskākais un saviļņojošākais mirklis ik gadu. „Arvien vairāk nostiprinās atziņa, ka Latvija – tie esam mēs paši, ka mēs piepildām Latviju katrs ar savu ikdienu, savu darbu un attieksmi, ar savām attiecībām un vietu sabiedrībā. Novembrī, sagaidot valsts dzimšanas dienu, katrs pie sevis varam padomāt, vai esam lepni par Latviju, par to, ko esam veikuši šajā gadā. Strādājuši atbilstoši savai sirdsapziņai, uzturējuši savu ģimeni un sētu, savu ielu, pagastu un novadu tā, lai visi kopā varam lepoties par Latviju.

Šajā mēnesī atzīmējam gan Lāčplēša dienu, kas iezīmē valsts neatkarību, gan Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu – ar domu vienmēr saglabāt un novērtēt šo neatkarību, īpaši šajā situācijā, kad ne tik tālu aiz mūsu robežām kādas valsts neatkarība ir apdraudēta.’’

17 nov dalībnieki

Domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka ieteikumi dažādu pakāpju apbalvojumiem nākuši nevis no augšas’’, no vadības, bet no sabiedrības. Svarīgi, ka paši iedzīvotāji un darba kolektīvi pašvaldības apbalvojumiem izvirzījuši cilvēkus, kuri ikdienā dara nedaudz vairāk, ir tie, kas vieno savu kolektīvu un ar kuriem kolektīvs lepojas. Apbalvojamo novadnieku skaits ar katru gadu palielinās. Tas nozīmē, ka mēs mākam ne tikai strādāt, bet arī pamanīt, ko labu dara citi.’’

Pašvaldības vadītājs pateicās visiem Bauskas novada cilvēkiem par ikdienā paveikto – gan tiem, kas strādā dažādos uzņēmumos un lauku saimniecībās, gan tiem, kuri pavada laiku ģimenēs, audzinot bērnus un mazbērnus, tā dodot savu ieguldījumu Latvijas nākotnē.

Pasniedz Atzinības rakstu

Par panākumiem, priekšzīmīgu darbu un sabiedrisko aktivitāti tika sumināti Bauskas novada Atzinības raksta un Goda raksta saņēmēji.

Bauskas novada Goda raksts piešķirts:

 1. Initai Nagņibedai, Bauskas Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei, par profesionālu, ilggadēju un radošu pedagoģisko darbu;
 2. Sarmai Kukutei, Vecsaules pamatskolas skolotājai, par godprātīgu, radošu un ilggadēju pedagoģisko darbu;
 3. Dainai Jarmalavičai, Vecsaules pamatskolas skolotājai, par godprātīgu, radošu un ilggadēju pedagoģisko darbu;
 4. Agrai Ķēniņai, Vecsaules pamatskolas skolotājai, par nozīmīgu un ilggadēju ieguldījumu sekmīga pedagoģiskā procesa nodrošināšanā;
 5. Valentīnai Līdakai, Vecsaules pamatskolas skolotājai, par godprātīgu, radošu un ilggadēju pedagoģisko darbu;
 6. Dacei Sausajai, Vecsaules pamatskolas skolotājai, par godprātīgu, radošu un ilggadēju pedagoģisko darbu;
 7. Verai Grigorjevai, Bauskas 2. vidusskolas direktorei, par ilggadēju, profesionālu un iedvesmojošu pedagoga darbu un ieguldījumu izglītības jomas attīstībā Bauskas novadā un Latvijā;
 8. Sergejam Kirtovskim, tekvondo trenerim, par ilggadēju, profesionālu trenera darbu un ieguldījumu jaunatnes sporta attīstībā Bauskas novadā;
 9. Eināram Redbergam, Codes pagasta jauktā kora „Mēmele” diriģentam, par ilggadēju profesionālu ieguldījumu kora mākslas tradīciju attīstībā, pozitīva novada tēla un atpazīstamības veicināšanā;
 10. Kristīnei Jeronovičai, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei, par nozīmīgu un radošu ieguldījumu kokles spēles pedagoģijā, latviskās dzīvesziņas un folkloras vērtību saglabāšanā un panākumiem valsts un starptautiskajos konkursos;
 11. Terēzijai Pundurei, Bauskas pilsētas pamatskolas direktora vietniecei, par ilggadēju un profesionālu darbu pedagoģijā un skolvadībā;
 12. Ērikai Pelcerei, Bauskas Centrālās bibliotēkas bibliotekārei par ieguldījumu Bauskas Centrālās bibliotēkas pakalpojumu attīstībā un devumu bibliotēkas un Bauskas novada pozitīva tēla veidošanā;
 13. Lienei Batņai, Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei, par ilggadēju profesionālu un mērķtiecīgu darbu kora mākslas tradīciju pilnveidošanā un Bauskas novada vārda popularizēšanu;
 14. Ludmilai Šteinbergai, Iecavas Bērnu bibliotēkas vadītājai, par nozīmīgu un profesionālu ieguldījumu kultūras darbā, par pozitīva bibliotēkas un Bauskas novada tēla veidošanu;
 15. Aijai Ušerovskai, Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei, par profesionālu ilggadēju pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mākslinieku talantu attīstībā;
 16. Aigaram Dziļumam, Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pedagogam, par profesionālu, azartisku un radošu pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mūziķu talantu attīstībā;
 17. Evitai Novickai, Īslīces pagasta kultūras darba speciālistei, par radošu, daudzveidīgu un profesionālu darbu kultūras jomā un Bauskas novada vārda popularizēšanu Latvijā;
 18. Edgaram Gaurilovam, Rundāles pagasta saimniecības speciālistam, par profesionālu, sekmīgu un godprātīgu darbu un ieguldījumu saimnieciskās jomas attīstībā novadā;
 19. Ilmāram Rūsim, siltuminženierim,  par ilggadēju godprātīgu un profesionālu darbu SIA „Bauskas siltums”, ieguldījumu infrastruktūras modernizēšanā;
 20. Signei Pansovai, Bauskas Mūzikas un mākslas skolas pedagoģei, par profesionālu ilggadēju pedagoģisko darbu un sasniegumiem jauno mākslinieku talantu attīstībā;
 21. Vilim Dubrovskim, sporta veterānam un sabiedriskajam darbiniekam, par ilggadēju aktivitāti un iniciatīvu sportā un sabiedriskajā dzīvē, par devumu Iecavas attīstībā un Bauskas novada vārda popularizēšanā;
 22. Vitoldam Rijniekam, Ceraukstes pagasta kora diriģentam, par ilggadēju profesionālu ieguldījumu kora mākslas tradīciju attīstībā, pozitīva novada tēla veidošanā;
 23. Solvitai Kudlānei, Bauskas Bērnu un jaunatnes sporta skolas saimniecības pārzinei, par profesionālu, atbildīgu darbu un ieguldījumu jaunatnes sporta aktivitāšu pilnveidē un nodrošināšanā, Bauskas novada vārda popularizēšanā.

Bauskas novada Atzinības raksts piešķirts:

 1. Aelitai Circenei – par degsmi, atbildību un precizitāti, veicot statistiķes amata pienākumus Bauskas slimnīcā;
 2. Natālijai Valterei – par ilggadēju, atbildīgu un profesionālu medicīnas māsas darbu Bauskas slimnīcā;
 3. Irinai Pašišņakai – par atbildīgu darbu un ieguldījumu rehabilitācijas kā ārstniecības veida popularizēšanā Bauskas novadā;
 4. Ingai Borkovskai – par aktīvu un profesionālu darbu bērnu runas un valodas attīstības veicināšanā pirmsskolas izglītības iestādē „Pasaulīte”;
 5. Andai Sproģei – par iniciatīvām bagātu, radošu un veiksmīgu māksliniecisko izaugsmi un pedagoga darbu Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā;
 6.  Odetai Briedei – par nesavtīgu un godprātīgu medicīnas māsas darbu Vecumnieku vidusskolā;
 7.  Zaigai Jēgerei – par ieguldījumu kora mūzikas tradīcijas attīstībā un kopšanā Vecumnieku vidusskolā un Bauskas novada vārda popularizēšanu Latvijā;
 8.  Antrai Zikovai – par godprātīgu pedagoga darbu un ieguldījumu teātra mākslas popularizēšanā Vecumnieku vidusskolā un Bauskas novadā;
 9.  Guntim Mašinskim – par nozīmīgu ieguldījumu un atsaucību sporta aktivitāšu organizēšanā un popularizēšanā Mežotnes pagastā un Bauskas novadā; 
 10. Līgai Valnerei – par nozīmīgu ieguldījumu veterānu sporta aktivitātēs un volejbola spēles tradīcijas uzturēšanā Bauskas novadā;
 11. Antonam Kotānam – par ilggadēju, apzinīgu un godprātīgu darbu saimnieciskajā jomā Bauskas pilsētas pamatskolā;
 12. Ilgai Balodei – par ilggadēju profesionālu ieguldījumu Mākslas nodaļas darbā Bauskas muzejā un Bauskas novada kultūrtelpas veidošanā;
 13. Baibai Šulcei – par ilggadēju profesionālu darbu Bauskas muzejā un ieguldījumu Bauskas novada kultūras mantojuma saglabāšanā;
 14. Jānim Mizišam – par profesionālu un atbildīgu darbu Bauskas muzeja vides un infrastruktūras uzturēšanā;
 15. Mārim Šarķim – par ilggadēju godprātīgu un profesionālu darbu Bauskas novada pašvaldībā;
 16. Andrim Kopeikam – par sabiedrisko aktivitāti, nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā;
 17. Anetei Laugalei – par priekšzīmīgu un mērķtiecīgu darbu SIA „Bauskas slimnīca”;
 18. Intai Liepai – par ilggadēju dalību sporta aktivitātēs un veterānu sporta popularizēšanu novadā un Latvijā;
 19. Jānim Burcevam – par atbildīgu un profesionālu darbu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā Bauskas novadā;
 20. Veltai Brucei – par ilggadēju dalību sporta aktivitātēs un veterānu sporta popularizēšanu novadā un Latvijā;
 21. Sigitai Platajai – par iniciatīvu, apzinīgu un godprātīgu sava darba pienākumu veikšanu Bauskas peldbaseinā.
Apbalvotie kopā

Apbalvojumu „Bauskas novada Gada cilvēks’’ saņēma Dana Rodenkirhena - par nozīmīgu radošo ieguldījumu kultūras jomā, Iecavas un Bauskas novada popularizēšanu, kā arī Līva Vecvanaga - par profesionālu darbu veselības veicināšanas un sociālās aprūpes jomā un nozīmīgu ieguldījumu Bauskas novada attīstībā.

„Sapnis, ko izsapņojam katrs pats, dažkārt arī paliek tikai sapnis. Sapnis, ko mēs sapņojam visi kopā, var pārvērsties brīnišķīgā darbā. Paldies no visas sirds Iecavas un Bauskas novada līdzcilvēkiem, kas visā manas darbības laikā ir bijuši blakus, palīdzējuši, atbalstījuši un ar azartu iesaistījušies manās iecerēs. Mums kopā ir izdevies skaists darbs,’’ saņemot apbalvojumu, sacīja Dana Rodenkirhena.

Savukārt Līva Vecvanaga atzina: „Tajā, ko es daru, es ieguldu sirdi, jo mans darbs ir ar cilvēkiem un cilvēks man ir vislielākā vērtība. Aiz katras idejas un darba ir komanda. Šis apbalvojums un gods man būtu jādala ar vairākiem cilvēkiem. Paldies manam vīram Aldim, manai ģimenei, draugiem un kolēģiem, kas ir atbalstījuši un palīdzējuši realizēt idejas, lai mūsu novads un mūsu Latvija būtu vēl skaistāka un labāka. Es mīlu savu zemi, es mīlu Latviju.’’

Gada cilvēki

Pašvaldības augstāko apbalvojumu, Goda zīmi „Zelta ozols’’, Bauskas novada dome piešķīrusi Rihardam Melgailim - par ilggadēju, kvalitatīvu un profesionālu ieguldījumu pašvaldības darbā, sabiedriskajām un sporta aktivitātēm, popularizējot Vecumnieku un Bauskas novada vārdu Latvijā un pasaulē. Personisku apstākļu dēļ R. Melgailis pasākumā nepiedalījās.

17 nov mūziķi

Ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos iepriecināja dziedātāja Beāte Zviedre un instrumentālisti Jānis Ķirsis, Jānis Bērziņš, Jānis Rubiks un Rūdolfs Dankfelds. Sarīkojumu vadīja aktieris Egils Melbārdis.