Der zināt Vizuālā identitāte
Kādēļ Bauskas novadam taps jauna vizuālā identitāte?

2023. gada 3. februārī Bauskas novada pašvaldība izsludināja Bauskas novada logotipa ideju konkursu. Tas daļai sabiedrības raisīja jautājumus par to, kādēļ ir jāveido jauna vizuālā identitāte, ja 2020. gadā Bauskas novadam tāda jau tika izveidota. Esam sagatavojuši skaidrojumu par to, kāpēc ir nolemts veidot jaunu vizuālo identitāti.

Esošā Bauskas novada (pilsētas) vizuālā identitāte

2020.gadā - vēl pirms administratīvi teritoriālās reformas (ATR) - apstiprinātā Bauskas novada (pirms Administratīvi teritoriālās reformas (ATR)) vizuālā identitāte tika veidota, balstoties uz tolaik pašvaldībā izstrādātajiem dokumentiem, un bija daļa no bijušā Bauskas novada pašvaldības Teritoriālā mārketinga plāna 2018.-2022. gadam. Vizuālās identitātes izstrāde bija viena no teritoriālā mārketinga plānā iekļautajām rīcības plāna aktivitātēm, lai palīdzētu sasniegt novada stratēģiskās plānošanas dokumentos definētos mērķus.

Jau tolaik diskusijas raisīja vizuālās identitātes izstrādei izvēlētais laiks – pirms administratīvi teritoriālās reformas. Darbs pie Bauskas novada vizuālās identitātes izstrādes aizsākās 2019. gada augustā, bet jaunais logotips sabiedrībai tika prezentēts jau 2020. gada februārī, kad Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojekts pat Saeimā vēl nebija apstiprināts. 

“Stiprinot Bauskas novadu kā centrālo novadu, kuram tiks pievienotas citu novadu teritorijas, tiek nostiprinātas tās vērtības, kuras ir svarīgas vietējiem un nav pretrunā arī ar jaunveidojamās teritorijas nākotnes attīstības virzieniem  - vietu, kura ir draudzīga dzīvošanai, kurā tiek sekmēta uzņēmējdarbība un kura ir aicinoša viesiem.”
Vairāk.

Jāatgādina, ka ATR paredzēja četru novadu (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku) apvienošanu, izveidojot jaunu novadu, nevis trīs novadu pievienošanu Bauskas novadam. Situācija, iespējams, būtu citāda, ja novadu apvienošana būtu notikusi brīvprātīgi, ar visu apvienoto novadu piekrišanu. Taču lielākā daļa vietējo iedzīvotāju neatbalstīja piedāvāto reformas ieviešanu.

Izstrādātais zīmols “Bauska, kur satiekas” jau kopš tā izveidošanas tiek pozicionēts kā Bauskas pilsētas zīmols:

  • Koncepts ir savienotie B burti. Tā ir Bauska kā fizisku ceļu, domu ceļu un cilvēcisku ideju ceļu saskarsmes punkts. Iedomāts ceļu viadukts, kurš varētu tikt pielīdzināts skaitlim 8. Tas apgāztā veidā simbolizē bezgalības zīmi. Kustību. Attīstību."
  • Zīmola sauklis īsi un kodolīgi paskaidro pilsētas būtību, vietu kur satikties. Tā ir vieta kur satiekas jaunais ar veco. Vēsturiski tā ir divu upju - Mūsas un Mēmeles satikšanās vieta. Mūsdienās tas ir reģiona centrs ar nozīmīgu satiksmes dzīslu. Te satiekas latvieši ar lietuviešiem, domubiedri, draugi un biznesa partneri. Dažādi kultūras pasākumi metālmūzika ar kantrī. Bauska ir atvērta ikvienam, tā ir pilsēta ar izteiktu kopā būšanu un pilsēta ar skaidru identitāti.”

Izstrādātā vizuālā identitāte tolaik netika saskaņota ar Vecumnieku novada, Iecavas novada un Rundāles novada pašvaldības vadību, netika noskaidroti visu četru apvienojamo novadu iedzīvotāju viedokļi.

Diskusijas par novada vizuālo identitāti

Par jaunizveidotā Bauskas novada identitāti diskusijas tika aizsāktas 2022. gadā, iesaistot apvienību pārvalžu pārstāvjus, kultūras, tūrisma, sabiedrisko attiecību speciālistus, pašvaldības vadību un deputātus.

Vērtējot jau izstrādāto Bauskas novada vizuālo identitāti “Bauska, kur satiekas”, diskusijās tika norādīts, ka šobrīd tā neatspoguļo jauno Bauskas novadu pilnībā, bet ir Bauskas kā pilsētas zīmols un šādā formātā būtu arī saglabājams. Tika atzīmēts, ka novadam ir arī otra pilsēta – Iecava. Piederība pašvaldības identitātei būtu jāizjūt visām jaunizveidotā Bauskas novada kopienām, nevis tikai pilsētas iedzīvotājiem. Tam būtu jābūt kā vienojošam elementam gan Bauskas, gan Iecavas, gan Rundāles un Vecumnieku kopienām.

Tika apsvērta arī Eiropā praktizētā prakse, kur pašvaldības izmanto ģerboni kā identitātes simbolu. Kultūras un tūrisma jomas pārstāvji norādīja, ka ģerbonis izmantošanai mārketinga nolūkiem ir smagnējs, turklāt kā papildu arguments tika minēts tā nozīmīguma pakāpe un vērtīguma līmenis, piemēram, atspoguļojums pašvaldības karogā, pašvaldības augstākajos rakstiskajos apbalvojumos, oficiālajās veidlapās un dokumentos.

Papildu organizētajām diskusijām 2022. gada augustā iepriekš minēto jomu pārstāvji, pašvaldības vadība un deputāti piedalījās mācību seminārā par pašvaldības iekšējo un ārējo komunikāciju, publiskā tēla veidošanu, kur analizēja esošo situāciju, tai skaitā arī vizuālo identitāti. Eksperti savā vērtējumā norādīja, ka esošais zīmols neaptver un neatspoguļo visu Bauskas novadu.

Atbilstoši piesaistīto komunikācijas speciālistu norādēm, rekomendējami ir izstrādāt jaunu vizuālo identitāti, tās izstrādē iesaistot vietējās kopienas. Semināra dalībnieku darba grupas veica gan esošās situācijas analīzi, gan ieskicēja jaunizveidotā Bauskas novada vērtības, ievērtējot jau līdz šim definētos pašvaldības attīstības stratēģiskos mērķus (izstrādātā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam, Attīstības programma no 2022. līdz 2028. gadam, kas ir publiski apspriesti dokumenti visā jaunizveidotā Bauskas novada teritorijā.

Izstrādājot Bauskas novada attīstības programmu 2022.–2028. gadam, tika veikta iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par esošajiem pakalpojumiem novados, jaunveidojamā Bauskas novada attīstības iespējām un esošajām problēmām (Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadā) un to iespējamajiem risinājumiem.  Vienā no jautājumiem aptaujas dalībnieki varēja atzīmēt atslēgvārdus, vietas vai lietas, kuras raksturo jaunveidojamo Bauskas novadu.  Arī šīs atbildes ilustrē mūsu novada kopienas asociācijas.

Turklāt 2022. gadā tika veikta arī Bauskas novada tūrisma attīstības un mārketinga analīze, kurai līdztekus jaunas vizuālās identitātes izstrādei sekos detalizētāks tūrisma attīstības un mārketinga rīcības plāns jaunizveidotā Bauskas novada kontekstā.

Turpmākās rīcības

Vēlamies uzsvērt, ka esošās, jau ierastās un iedzīvinātās identitātes (tai skaitā Bauskas) kalpos vietējām kopienām. Arī turpmāk viesi, iebraucot Bauskas pilsētā, redzēs bezgalības zīmē savienotos burtus. Arī pilsētvides noformējumā, pozicionējot Bausku kā pilsētu, tiks izmantots jau esošais logotips, kas ir pierasts vietējai kopienai. Līdzīgi tiks saglabāti jau radītie logotipi Iecavai, Vecumniekiem un Rundālei.

Tomēr, ievērtējot speciālistu rekomendācijas un pieprasījumu pēc jaunizveidotā novada vienota koptēla, kas būtu atspoguļojams gan pašvaldības oficiālajā drukātajā izdevumā, tīmekļvietnes noformējumā, centrālajos sociālo mediju kontu profilos (facebook.com, youtube.com, instagram.com), gan jaunizveidotā novada simboliskā atainojumā dažādu vides objektu elementos un noformējumā, pašvaldība 2023. gadā plāno izstrādāt jaunu logotipu.

Pirmo soli esam spēruši, aicinot sabiedrību iesaistīties ideju skiču konkursā logotipa izveidei, kas ļaus grafiskajiem dizaineriem, māksliniekiem, entuziastiem iesniegt savas idejas jaunajam logotipam. Saņemtās idejas vērtēs īpaši šim konkursam izveidota komisija.

Iesniegtos piedāvājumus konkursa pirmajā kārtā vērtēs komisija, bet par otrajai kārtai izvirzītajām idejām varēs balsot sabiedrība. Visvairāk punktu ieguvušās idejas autors saņems naudas balvu – 600 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Par uzvarētāju atzītā ideja tiks izmantota Bauskas novada jaunā logotipa un saukļa izveidē. 2022. gada nogalē ir veikta tirgus izpēte, lai izvēlētos apvienotā novada vizuālās identitātes izstrādātāju. Šis darbs tiks uzticēts SIA „Ozols IR”. Uzņēmuma speciālisti veiks esošās situācijas analīzi un novērtējumu, izstrādās logotipu un vadlīnijas tā lietošanai.

Pārmaiņu process administratīvi teritoriālās reformas ietekmē nav bijis viegls, un tas vēl turpinās, pašvaldībai sakārtojot gan pakalpojumus, gan pakļautībā esošās iestādes. Pagājušā gada laikā jau esam iedibinājuši jaunas tradīcijas, lai jaunizveidotā novada kopienu padarītu ciešāku, stiprāku. Ir apvienotas atšķirīgas teritorijas, kurām ir dažādas tradīcijas, un ar to mēs arī esam unikāli un īpaši. Tāpēc, veidojot jauno Bauskas novada identitāti, vēlamies respektēt visas novada kopienas – gan Bauskas un Iecavas, gan Rundāles un Vecumnieku, veicinot iedzīvotāju piederības izjūtu, dodot iespēju atspoguļot jaunizveidotā Bauskas novada stiprās puses un vērtības, tādējādi veidojot tā unikalitāti.

Bauskas novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Foto: Matīss Lakovics