Der zināt
Nominācijas komisijas informācija par SIA «Bauskas ūdens» valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

Atklāto konkursu uz Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bauskas ūdens”, reģistrācijas Nr. 43603011586, (turpmāk – Sabiedrība) valdes locekļa amatu organizēja nominācijas komisija, kas izveidota ar Bauskas novada domes priekšsēdētāja 2022.gada 17.oktobra rīkojumu Nr. 2022/8.2/190, šādā sastāvā: Nominācijas komisijas vadītājs – Dainis Rijkuris, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas novada administrācija” Audita un kapitālsabiedrību nodaļas vadītājs; Nominācijas komisijas locekļi – Aivars Mačeks, Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks; Jānis Kalinka, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks; Līga Vasiļauska, Bauskas novada pašvaldības iestādes “Bauskas apvienības pārvalde” vadītāja; Imants Svētiņš, SIA “Bauskas ūdens” valdes loceklis.

Atklāts konkurss uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika izsludināts 2022.gada  26.oktobrī ar pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 25.novembrim, publicējot to Nodarbinātības valsts aģentūras vakanču datubāzē un Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē.

Kopumā Sabiedrības valdes locekļa amatam tika izskatīti 4 kandidātu iesniegtie pieteikumi. Kandidāti uz Sabiedrības valdes locekļa amatu tika vērtēti 2 (divās) kārtās.

Nominācijas komisija visus Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātus novērtēja, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kurus nominācijas komisija noteica, pamatojoties uz valdes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, un apstiprināja nominācijas komisijas 2022.gada 25.oktobra sēdē (Nolikums par kandidātu atlasi uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bauskas ūdens” valdes locekļa amatu).

Konkursa 1.kārtā tika veikta valdes locekļa amata kandidātu iesniegto dokumentu pārbaude, vai ir iesniegti konkursa nolikumā noteiktie dokumenti un to analīze, lai pārbaudītu un izvērtētu kandidātu atbilstību izvirzītajām obligātajām minimālajām prasībām (vērtēšanas kritērijs “atbilst”/”neatbilst”) – valsts valodas zināšanas, svešvalodas zināšanas, izglītība, darba pieredze, atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām un reputācija.

Minimālajām prasībām atbilstošo amata kandidātu izglītība, darba pieredze un svešvalodas zināšanas tika vērtētas atbilstoši konkursa nolikumā definētajai punktu sistēmai.

Veicot kandidātu 1.kārtas vērtējumu, nominācijas komisija pieņēma lēmumu uz nākamo vērtēšanas kārtu virzīt 3 kandidatūras.

Konkursa 2.kārtā tika veikta padziļināta kandidātu vērtēšana - veicot kompetenču interviju ar kandidātu.

Nominācijas komisijas locekļi intervijā novērtēja kandidāta profesionālo un vispārējo prasmju piemērotību Sabiedrības valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai (redzējums par Sabiedrības darbību, Sabiedrības darbības jomu pārzināšana, spējas sniegt kompetentas atbildes uz nominācijas komisijas jautājumiem, komunikācijas prasmes, valdes locekļa amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās kompetences).

Nominācijas komisija piešķīra kandidātam punktu skaitu saskaņā ar Nominācijas komisijas apstiprinātajiem kritērijiem.

Apkopojot kandidātu vērtēšanas rezultātus, nominācijas komisija pieņēma lēmumu par atbilstošāko atzīt un Sabiedrības valdes locekļa amatam virzīt kandidātu, kurš ieguvis augstāko vidējo punktu skaitu abās konkursa kārtās kopā.