Pašvaldība
Domses sēde

Bauskas novada domes 22.februāra sēdē izskatīti 54 jautājumi. Sēdē piedalījās 17 deputāti, attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās Aivars Okmanis un Mārtiņš Cimermanis.

Deputāti uzklausīja un pieņēma zināšanai Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Romānova ziņojumu par aktualitātēm pašvaldības darbā un pieņēma lēmumus 53 jautājumos.

 • Saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likumā noteikto deputāti pieņēma lēmumu par ikmēneša pabalsta piešķiršanu bijušajam Brunavas pagasta padomes priekšsēdētājam Aivim Kārkliņam un Valles pagasta padomes bijušajai priekšsēdētājai Ivetai Radziņai.
 • Deputāti apstiprināja Bauskas novada pilsētu ielu pārraudzības kārtību, kas nosaka ielu ikdienas uzturēšanas kritērijus atbilstoši sezonalitātei, definē ārkārtas apstākļus ziemas un vasaras sezonā, ielu ikdienas uzturēšanas prasības un uzturēšanas klases. Noteikumi ietver prasības ielu pieguļošo teritoriju uzturēšanai un ielu konstrukciju un tiltu uzturēšanai. Noteikta ielu ikdienas uzturēšanas darbu veicēja – komersanta veikto darbu izpildes kontrole.
 • Apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija un darba plāns Iecavas veselības centram. Kā prioritāte iestādes darbības stratēģijā minēta aģentūra - kā labas prakses ambulatorā iestāde ar plaša spektra pakalpojumu klāstu pacientiem, labi aprīkota un patīkama darba vide profesionālai darbinieku komandai.
 • Apstiprināti grozījumi Bauskas novada pašvaldības budžetā, tajā ietverot arī finansējumu Bauskas novada iestāžu prioritāro projektu īstenošanai.
 • Deputāti apstiprināja pašvaldības atbalstu par pirmsskolas izglītības apguvi privātā izglītības iestādē, nosakot 327,80 eiro mēnesī par  vienu  Bauskas  novada  pašvaldības teritorijā deklarētu izglītojamo vecumā no pusotra līdz četru gadu vecumam un 138,41 eiro mēnesī, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
 • Deputāti pieņēma lēmumu noteikt pašvaldības atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam 98,34 eiro mēnesī pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam, kas ir 30% no vidējās izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
 • Deputāti apstiprināja Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksas pašvaldību savstarpējos norēķinos.
 • Tika pieņemts lēmums par Bauskas novada Valles pirmsskolas izglītības iestādes „Cielaviņa” pievienošanu vispārējās izglītības iestādei „Valles pamatskola”.
 • Deputāti saskaņoja Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestādes „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs” attīstības plānu 2024.-2026. gadam, Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Skaistkalnes vidusskola” attīstības plānu 2024.-2026.gadam, Misas pamatskolas attīstības plānu 2024.-2027. gadam un Iecavas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plānu 2024.-2027.gadam.
 • Deputāti apstiprināja Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas maksas pakalpojumu cenrādi. Viena mācību stunda sagatavošanas klases, interešu un pieaugušo maksas mūzikas izglītības programmās - 16,08 eiro (bez PVN) un viena mācību stunda sagatavošanas klases un interešu maksas mākslas izglītības programmās – 24,19 eiro (bez PVN). 
 • Pieņemts lēmums sagatavot un iesniegt projekta „Sociālo mājokļu ēkas „Kamenes” pārbūve” pieteikumu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projektu konkursā. Tika apstiprinātas projekta kopējās plānotās izmaksas līdz 1 088 622,48 eiro, tai skaitā, ERAF finansējums 612 000,00 eiro un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 476 622,48 eiro. Projektā plānots veikt ēkas pārbūvi daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai „Kamenes” Svitenē, Svitenes pagastā, Bauskas novadā, pārplānojot un pārbūvējot ēkā esošos dzīvokļus par 12 individuālajiem dzīvokļiem.   
 • Deputāti atbalstīja lēmumu par projekta „Sociālo mājokļu atjaunošana Vecumnieku pagastā” sagatavošanu un iesniegšanu Centrālās finanšu un līgumu aģentūras projektu konkursā.  Apstiprinātas projekta kopējās plānotās izmaksas līdz 534 114,66 eiro apmērā, tai skaitā, ERAF finansējums 267 750,00 eiro un Bauskas novada pašvaldības līdzfinansējums 266 364,66 eiro.  Projektā plānots veikt telpu grupas atjaunošanas darbus Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, pārbūvējot ēkas otrā un trešā stāva kopmītņu tipa dzīvokļus par 18 individuālajiem dzīvokļiem.
 • Atbalstīts lēmuma projekts par dalību Valsts Zivju fonda projektu pieteikumu konkursā. Tiks sagatavots un iesniegts projekts „Lielupes upes gultnes tīrīšana zivju dabīgo nārstu vietu  atjaunošanai  Bauskas  novadā”, paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 5270 eiro.
 • Deputāti atbalstīja vairākus lēmuma projektus par līdzekļu piešķīrumu kultūras pieminekļa „Bauskas vecpilsētas vēsturiskais centrs” saglabāšanai. Līdzekļi piešķirti darbiem ēkās: Saules ielā 2, Bauskā, Rīgas ielā 15, Bauskā, Plūdoņa ielā 18, Bauskā.
 • Deputāti pieņēma lēmumu atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu 5 000 eiro apmērā no kultūras pieminekļu saglabāšanai paredzētajiem līdzekļiem Bērsteles luterāņu baznīcas torņa restaurācijas projekta sagatavošanai.
 • Lai   nodrošinātu  pašvaldības   2024.   un   2025.gada   budžeta   sasaisti   ar   plānošanas dokumentiem un varētu pretendēt uz ārējā finansējuma, tostarp, valsts budžeta līdzekļu piesaisti, ir  nepieciešams  aktualizēt apstiprināto Attīstības  programmas  no  2022.-2028.gadam  investīciju plānu. Bauskas novada Attīstības programma 2022.-2028.gadam tika apstiprināta jaunā redakcijā.
 • Tika pieņemts lēmums atbalstīt SIA „NĪA Nami” iesniegumu, kurā lūgts nodot uzņēmumam  dzīvojamās mājas Rīgas ielā 15, Iecavā pārvaldīšanas tiesības. SIA „NĪA Nami” pārvaldīšanā nodota dzīvojamā ēka un tai funkcionāli piesaistītais zemes gabals.
 • Deputāti atbalstīja lēmuma projektu par SIA „Bauskas novada komunālserviss” valdījumā esošā īpašuma Dārza ielā 8B, Bauskā, pieņemšanu pašvaldības bilancē, jo, izvērtējot kapitālsabiedrību reorganizācijas procesā samazināto administrācijā iesaistīto  darbinieku  skaitu, iespējamo izmaksu samazināšanu, kā arī plānoto telpu noslodzi nākotnē, kapitālsabiedrība secinājusi, ka turpmākajā saimnieciskajā darbībā neplāno izmantot reorganizētās SIA „Bauskas siltums” administrācijas ēku Dārza ielā 8B, Bauskā.
 • Deputāti atbalstīja Iecavas vidusskolas direktora Kārļa Kravja lūgumu atbrīvot viņu no amata 14.martā.

UZZIŅAI
Plašāka informācija par pieņemtajiem lēmumiem tuvāko dienu laikā tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnes jaunumu sadaļā, pašvaldības informatīvā izdevuma „Bauskas Novada Vēstnesis” marta numurā un sociālo mediju profilos.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2024. gada 28. martā