Der zināt
Par dolomīta ieguvi derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”

2022. gada 6. maijā Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “SCHWENK Latvija” (reģ. Nr. 40003386821) paredzētajai darbībai - dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales” Bauskas novada Iecavas pagastā. 

Nekustamais īpašums “Purmales” - kadastra Nr. 4064 012 0009; zemes vienību kadastra apz. 4064 012 0009 un 4064 012 0010).

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. +371 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums