Jaunums

Vecāki (t.sk. likumiskie pārstāvji), kuru bērni ir deklarēti Bauskas novada administratīvajā teritorijā, bet izglītību apgūst citu novadu vispārējās izglītības iestādē, uz iesnieguma pamata var pieteikties Pārtikas pakai (1.-4.klase) vai Pārtikas kartei (5.-12.klase), kas paredzēta pārtikas preču iegādei attālināto mācību laikā. 

Lai saņemtu Pārtikas paku (1.-4.klase) vai Pārtikas karti (5.-12.klase) par periodu no 12.aprīļa līdz 31.maijam, vecāks (t.sk. likumiskais pārstāvis), kura bērns deklarēts Bauskas novadā, bet mācās cita novada vispārizglītojošajā mācību iestādē,  iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē „Bauskas novada Sociālais dienests” iesniegumu līdz 31.maijam. Vecākiem (t.sk. likumiskais pārstāvis), kuru bērns mācās Bauskas novada vispārizglītojošajā mācību iestādē, iesniegums NAV jāraksta. 

Iesniegumu var iesniegt:

  • Elektroniski, aizpildīto iesniegumu sūtot uz e-pastu: socialais.dienests@bauska.lv
  • Rakstveidā, aizpildīto iesniegumu ievietojot pasta kastē, Rūpniecības ielā 7, Bauskā vai tuvākajā pagasta pārvaldē.

10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas „Bauskas novada Sociālais dienests" izvērtē iesniegumu, atbilstoši Saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem, un sazinās ar iesnieguma pieteicēju.

Vairāk informācijas var iegūt, zvanot uz Bauskas novada Sociālo dienestu. Tālr. +371 27734913.

* Ēdināšanas atbalsts paredzēts skolēniem, kas iegūst izglītību vispārējās izglītības iestādēs. Profesionālās izglītības iestāžu (tehnikumu, profesionālo vidusskolu) un koledžu audzēkņiem Pārtikas kartes netiek piešķirtas.

Artūrs Dulbe,
Sabiedrisko attiecību speciālists