Der zināt

Vides pārraudzības valsts birojs 2022.gada 6.maijā izdeva atzinumu Nr. 5-04/6/2022 SCHWENK Latvija SIA (Reģistrācijas Nr. 40003386821, juridiskā adrese - Lielirbes iela 17A - 28, Rīg, LV - 1046) paredzētajai darbībai - dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē "Purmales" (turpmāk - Paredzētā darbība) Bauskas novada, Iecavas pagasta nekustamajā īpašumā "Purmales" (kadastrs Nr. 4046 012 0009; zemes vienību kadastra apzimējums 4046 012 0009 un 4064 012 0010). 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 22.panta 1. un 2. daļu, SCHWENK Latvija SIA lūdz Bauskas novada pašvaldību akceptēt Paredzēto darbību. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums