Jaunums
Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu derīgo izrakteņu ieguvei atradnēs "Purmales", Iecavā

Paredzētās darbības nosaukums: Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā.

Paredzētās darbības vieta: nekustamais īpašums “Purmales” (kadastra Nr. 4064 012 0009, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 4064 0120 009 un 4064 012 0010) Bauskas novada, Iecavas pagastā.

Ierosinātājs: SCHWENK Latvija SIA (Reģ. Nr 40003386821, adrese: Lielirbes iela 17A-28, Rīga, LV-1046).

Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 14. maijā pieņēma lēmumu Nr. 5-02/4 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, paredzētajai darbībai - dolomīta ieguvei derīgo izrakteņu atradnē "Purmales" Iecavas novadā. Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam Nr.5-03/10 Vides pārraudzības valsts birojs izsniedza 2020. gada 3. augustā.

Ziņojums „Dolomīta ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Purmales”, Bauskas novada, Iecavas pagastā” sagatavots 2021. gada augustā, un tā sabiedriskā apspriešana notika no 2021. gada 16. augusta līdz 14. septembrim. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika attālināti 2021. gada 2. septembrī plkst. 17:05. Ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 2021. gada 10. novembrī.

2022. gada 16. februārī atbilstoši VPVB 17.12.2021. vēstulei Nr. 5-01/1094 un atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 54. punktam, IVN ziņojuma aktuālā redakcija iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

IVN ziņojuma aktuālā redakcija un citi dokumenti.