Pašvaldība Rundāles aktualitātes

Bauskas novada pašvaldība uzsāk jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādi. Rundāles novada dome 2020.gada 29.oktobrī pieņēma lēmumu par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027. gadam izstrādes uzsākšanu un darba uzdevumu apstiprināšanu” (prot.Nr.14, 6.punkts).

Attīstības plānošanas dokumentu izstrāde notiks laika posmā no 2020.gada novembra līdz 2021.gada novembrim.

  • MĒRĶIS

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva un Bauskas novada attīstības programmu 2021. – 2027.gadam, kurā ietverts pašreizējās situācijas analīzes kopsavilkums, tendences un prognozes, rīcību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanai un īstenošanas uzraudzības kārtība.

Pamatojoties uz to, ka Rundāles novada attīstības programma 2019.-2025.gadam ir spēkā esoša (apstiprināta ar 2019.gada 31.janvāra Rundāles novada domes lēmumu, prot.Nr.10., 26.p.), tā tiks integrēta jaunizveidojamā Bauskas novada attīstības programmā 2021.-2027.gadam.

  • SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS IESPĒJAS

Aicinām iedzīvotājus un visus interesentus izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

  1. Viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam nākotnes redzējumu;
  2. Piedalīšanās Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam sabiedriskās apspriešanas pasākumos, tai skaitā sanāksmēs.
  • PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANA

Lūdzam sniegt priekšlikumus līdz 2021.gada 28.februārim, elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi planojums@bauska.lv  vai rakstiski, adresējot Bauskas novada pašvaldība, Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

  • PRECIZĒTA INFORMĀCIJA

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Bauskas novada pašvaldības mājaslapā http://www.bauska.lv/lv/lidzdaliba/publiska-apspriesana un nosūtīta uz sabiedrības līdzdalības pārstāvja norādīto e-pastu.

  • APSPRIEŠANA

Jaunizveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021.– 2027.gadam pirmās redakcijas apspriešana notiks 2021. gada jūnijā un jūlijā.

  • KONTAKTINFORMĀCIJA

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kontaktpersona un izstrādes vadītāja ir Bauskas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone (ilze.tijone@bauska.lv, tālrunis +371 20213021).

Sagatavoja:

Bauskas novada pašvaldības Attīstības un
plānošanas nodaļas vadītāja Ilze Tijone
Rundāles novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja Laura Ārente