Jaunums

Paziņojums par Zemgales plānošanas reģiona attīstības programmu 2021.-2027. gadam (3. redakcija) un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu. 

Plānošanas dokumenta nosaukums: Zemgales plānošanas reģiona attīstības programma 2021.-2027. gadam

Plānošanas dokumenta izstrādātājs:

Zemgales plānošanas reģions, adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001, tālrunis: +371 63027549, mājaslapas adrese: www.zemgale.lv, e-pasta adrese: zpr@zpr.gov.lv

Vides pārskata izstrādātājs:

SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010, tālrunis: +371 67242411, mājaslapas adrese: www.environment.lv

Plānošanas dokuments ir vidēja termiņa Zemgales plānošanas reģiona stratēģisks dokuments, kurš izstrādāts laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), plānošanas dokumenta un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana notiks neklātienē no 2021. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 1. novembrim. Plānošanas dokuments un Vides pārskats pieejams: https://www.zemgale.lv/ un https://environment.lv/lv/aktualitates

No 2021. gada 12. oktobra līdz 2021. gada 18. oktobrim būs pieejama plānošanas dokumenta un Vides pārskata videoprezentācija.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienē 2021. gada 12. oktobrī plkst. 10:00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot saiti, kura pirms sanāksmes tiks publicēta šādās vietnēs: www.zemgale.lv un https://environment.lv/lv/aktualitates

Sabiedrība ir aicināta sūtīt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par plānošanas dokumenta un Vides pārskata projektu Zemgales plānošanas reģionam pa pastu (adrese: Katoļu ielā 2b, Jelgavā, LV-3001) vai elektroniskā formā uz e-pastu zpr@zpr.gov.lv līdz 2021. gada 1. novembrim.