Bauskas novada dome Sociālā joma
Bārenis
Avots: lvportāls.lv

17. augusta Sociālās un veselības komitejas sēdē plānots izskatīt lēmuma projektu par grozījumu veikšanu Bauskas novada domes 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 “Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm”.

Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, tai skaitā, kārtību, kādā sniedzams atbalsts bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai, nosaka Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.

Pamatojoties uz šiem noteikumiem, 2021. gada 25. novembrī Bauskas novada dome apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 13 “Bauskas novada pašvaldības pabalsti bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, audžuģimenēm un specializētajām audžuģimenēm”, kuros noteikts pabalsta apmērs patstāvīgās dzīves uzsākšanai un ikmēneša izdevumu segšanai, kā arī tā saņemšanas kārtība.

2023. gada 1. jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 347 “Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”. Ar grozījumiem veiktas izmaiņas pabalsta patstāvīgās dzīves uzsākšanai un pabalsta ikmēneša izdevumu segšanai aprēķināšanas metodoloģijā, kā arī mainīti minimālie pabalstu apmēri. Lai nodrošinātu pašvaldības saistošo noteikumu atbilstību noteiktajām prasībām, nepieciešams veikt grozījumus.

Saistošo noteikumu grozījumi paredz, ka bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem (bērniem) pēc pilngadības sasniegšanas ir tiesības saņemt pabalstus šādā apmērā:

  1. pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai – 40 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem EUR) no Centrālās statistikas pārvaldes publicētās aktuālās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (mediāna), bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 60 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem EUR) no mediānas;
  2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – mediānas, kurai piemērots koeficients 1,7 (noapaļots līdz pilniem EUR), apmērā;
  3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai pilngadību sasniegušiem bērniem, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē un apgūst vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu vai studē augstākās izglītības iestādē, kas reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā – 20 procentu apmērā (noapaļots līdz pilniem EUR) no mediānas, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 30 procentu apmērā.

Prognozētā fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu saistošo noteikumu īstenošanai 2023. gadā ir 331 742,00 EUR. Aprēķinam par pamatu ņemts esošo pilngadību sasniegušo bāreņu skaits.

Laika posmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. jūlijam tika izmaksāts:

  1. pabalsts bāreņiem pastāvīgas dzīvesvietas uzsākšanai 2071,00 EUR (9 personas);
  2. pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 8130,45 EUR (9 personas);
  3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 22936,50 EUR (33 personas).

Līdz 2023. gada beigām 4 bāreņi sasniegs pilngadību un kopsummā tiks izmaksāts pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 1004 EUR apmērā (132 EUR palielinājums), pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei 4260 EUR apmērā (980 EUR palielinājums). Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai plānots izmaksāt 34 bāreņiem, pabalsta palielinājums plānots 2900,00 EUR apmērā.  Kopējais budžeta palielinājums 4012,00 EUR.

Lēmuma projekts vēl tiks skatīts Finanšu komitejā 24. augustā, bet lēmums par grozījumu apstiprināšanu tiks pieņemts domes sēdē 31. augustā. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.