Bauska Pašvaldība Sociālā joma
Rūpniecības iela 9 Bauska

27. aprīlī Bauskas novada dome veica grozījumos iepriekš pieņemtajos lēmumos saistībā ar projektu „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”.

Lai projekts tiktu īstenots, objekta „Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs Rūpniecības ielā 9, Bauskā” pamatu un sienu pastiprināšanai nepieciešamo darbu dēļ būvdarbu veikšanas termiņš tika pagarināts par 130 dienām. Līdz ar to arī būvuzraudzībai četru  papildus mēnešu segšanai nepieciešams papildus finansējums 5 420,80 eiro apmērā, ieskaitot PVN 21%.

Veicot Rūpniecības ielas 9, Bauskā ēkas pamatu pastiprināšanas darbus pagraba izbūves zonā, tika konstatēts, ka grunts zem esošās ēkas pamatiem ir nestabila, kā arī esošo pamatu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Lai mazinātu riskus grunts izbiršanai un pamatu sabrukšanai, tika pieņemts lēmums par pagraba neizbūvēšanu un ar būvprojekta autoriem SIA „JaunRīga” tika uzsākta sarunu procedūra par līguma slēgšanu par izmaiņu veikšanu būvprojektā ar kurām no būvprojekta tiek izslēgta pagraba izbūve. Lai projekts tiktu īstenots, izmaiņu veikšanai būvprojektā „Daudzfunkcionāls sociālo pakalpojumu centrs Rūpniecības ielā 9, Bauska” nepieciešamo izmaksu segšanai nepieciešams papildus finansējums 7 014,01 eiro apmērā, ieskaitot PVN 21%.

Slimnīcas iela 4 Bauska

Būvniecības darbos Slimnīcas ielā 4 plānots uzstādīt pacēlāju „Vertikālā pacēlāja L-tipa platforma””. Būvuzņēmējs iepirkumā bija balstījies uz Baltkrievijā ražota pacēlāja cenu piedāvājumu un sākoties sankcijām, saņēmis atteikumu tā piegādei. Būvnieks veicis tirgū esošo pacēlāju piedāvājumu izpēti un iesniedzis pieejamo pacēlāju piedāvājumus, kas ievērojami pārsniedz līguma tāmē iekļauto cenu. Lai objektā Slimnīcas ielā 4, Bauskā varētu turpināt un pabeigt būvdarbus, pacēlāja izmaksu sadārdzinājumam nepieciešams papildus finansējums 7 282,18 eiro, ieskaitot PVN 21%.

Lai nodrošinātu labāku ēkas kalpošanu un izbūvēto risinājumu ilgtspējību, pamatojoties uz konstatācijas aktiem, nepieciešama ēkā esošo kāpņu pārbūve, papildus dušas telpu sienu un grīdu hidroizolēšana un dušas trapu ierīkošana u.c. darbi. Sociālo pakalpojumu ēkas Slimnīcas ielā 4 pārbūves papilddarbu izmaksu segšanai nepieciešamais papildus finansējums ir 48 233,03 eiro, ieskaitot PVN 21%.

Kopējais pašvaldības līdzfinansējuma sadārdzinājums projektam „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” Rūpniecības 9 ēkas pārbūves būvuzraudzības līguma pagarinājumam, izmaiņu veikšanai Rūpniecības 9 būvprojektā sakarā ar pagraba neizbūvēšanu, kā arī sociālo pakalpojumu ēkai Slimnīcas ielā 4 nepieciešamajiem papilddarbiem un pacēlāja sadārdzinājumam ir 67 950,02 eiro.

Deputāti apstiprināja projekta kopējās plānotās izmaksas līdz 4 564 130,01 eiro. ERAF līdzfinansējums 1 004 505,75 eiro, valsts budžeta finansējums 156 301,32 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 38 583,66 eiro un pašvaldības līdzfinansējums līdz 3 364 739,28 eiro, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas 2 605 699,08 EUR un projekta neattiecināmās izmaksas līdz 759 040,20 eiro.

Lai nodrošinātu papilddarbu izmaksu un sadārdzinājuma segšanu, tiks palielināts aizņēmums Valsts kasē 2023.gadā par summu līdz 81 063,13 eiro.