Izglītība Jaunatne
nhjh

Bauskas Bērnu un jauniešu centrs ir Bauskas novada pašvaldības interešu izglītības iestāde. Bauskas BJC sniedz iespēju bērniem un jauniešiem Bauskā kvalitatīvi pavadīt savu brīvo laiku, veicinot radošo un intelektuālo izaugsmi, savu spēju apzināšanos, kā arī praktisko dzīves prasmju un kompetenču apguvi, sekmējot profesijas izvēli zinošu un iedvesmojošu pedagogu vadībā.

Izglītības iestāde īsteno 30 interešu programmas, kurās darbojas 583 izglītojamie. Interešu izglītības aktivitātes tiek īstenotas divās ēkās: Sarkanajā mājā Kalna ielā 14 un Dzeltenajā mājā Rīgas ielā 8. Bauskas BJC moto: „Priecīgs tu nāc, darboties sāc!”

Interešu izglītības iestādes misija attīstības plānā definēta kā kreatīva, atvērta, tradīcijām bagāta, mūsdienīga interešu izglītības iestāde, kas veicina radoši un izzinoši izmantot brīvo laiku, apzināt un attīstīt talantus un iemaņas. Iestādes darbības virsmērķis – atbalsts ikviena izaugsmei.

Kā viens no uzdevumiem izvirzīts – ik gadu izvērtēt interešu izglītības programmu kvantitatīvo piedāvājumu un satura apguves kvalitāti, ņemot vērā izglītojamo sasniegumus.