Der zināt

2023. gada 16. martā plkst. 09:00
Uzvaras iela 1, Bauska

1. Par sadraudzības un sadarbības līguma noslēgšanu ar Jonišķu rajona pašvaldību (Lietuvas Republika)
Ziņo: Laura Ārente

2. Par grozījumu 2020. gada 18. marta deleģēšanas līgumā Nr. 3-31/90 starp Bauskas novada domi un biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts"
Ziņo: Ina Jankeviča

3. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Latvijas Sarkanais Krusts"
Ziņo: Līga Krēmere
Uzaicināti: Dace Šileika, Ina Jankeviča

4. Par Bauskas novada pašvaldības stipendijas izmaksas pārtraukšanu stipendiātam
Ziņo: Līga Rimševica

Komitejas priekšsēdētājs: Guntis Kalniņš