Jaunums
Turpinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Bauskā

2020. gada janvārī Bauskas novada pašvaldība uzsāka Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novada” īstenošanu, kura ietvaros paredzēts izveidot infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai.

Deinstitucionalizācija ir institucionalizācijai pretējs pārmaiņu process, kas vērsts uz to, lai pakalpojumus ilgstošās aprūpes centros jeb institūcijās, pakāpeniski aizstātu ar sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem vai ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi sevī ietver aprūpi mājās, dienas aprūpes centrus, specializētas darbnīcas, grupu dzīvokļus, īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu, kuram dots nosaukums «atelpas brīža pakalpojums», speciālistu konsultācijas, individuālu atbalstu, atbalsta grupas un grupu nodarbības. 

Mērķa grupas, kurām Bauskas novadā plānots sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus:

  • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Projekta atbalsta mērķis ir palīdzēt šiem cilvēkiem iekļauties sabiedrībā un būt nodarbinātiem atbilstoši savām spējām;
  • bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu likumiskie pārstāvji. Projekta atbalsta mērķis ir vērsts uz to, lai bērni ar invaliditāti var saņemt sabiedrībā balstītus pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju savā pašvaldībā un bērnu vecāki var doties savās darba gaitās;
  • ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam. Projekta atbalsta mērķis ir vērsts uz to, lai bez vecāku gādības palikušie bērni, kas dzīvo institūcijās, varētu saņemt ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus.

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei izremontēta ēka Zaļā ielā 33, Bauskā. Tā ir labiekārtota un pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd notiek pakalpojuma reģistrēšana.

Attēlā: Zaļā iela 33, Bauska

Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra pilngadīgām personām ar GRT un bērniem ar FT izveidei Rūpniecības ielā 9, Bauskā, ir noslēgusies būvprojekta izstrāde un šobrīd notiek būvdarbu iepirkuma pretendentu izvērtēšana.

Projekta ietvaros paredzēta daudzfunkcionāla sociālā centra izveide, pārbūvējot esošo divu stāvu daudzdzīvokļu māju un pievienojot jaunu būvapjomu viena stāva līmenī. Plānota arī esošās, pie daudzdzīvokļu ēkas piekļautās garāžas ēkas legalizācija, tās fasādes vienkāršota atjaunošana, bet gruntsgabala ziemeļu daļā esošās būves paredzēts demontēt.

Attēlā: Rūpniecības iela 9, Bauska

Centrā tiks izveidots dienas aprūpes centrs bērniem ar FT (10 vietas), dienas aprūpes centrs personām ar GRT (20 vietas), specializētā darbnīca (10 vietas), pakalpojums “Atelpas brīdis” bērniem ar FT (4 vietas), daudzfunkciju terapijas kabinets un Montersori terapijas kabinets bērniem ar FT (1 vieta).

Grupu dzīvokļu pakalpojuma un "Atelpas brīdis" pakalpojuma izveidei pilngadīgām personām ar GRT tiks pārbūvēta ēka Slimnīcas ielā 4, Bauskā. Šobrīd ēkai turpinās projektēšanas darbi, kurus plānots pabeigt oktobra beigās un uzsākt būvdarbu iepirkuma procedūru. Atjaunojot ēku, plānots atjaunot arī to ēkas daļu, kurā atrodas  SIA   "Zemgales Mutes veselības centrs". Abas ēkas veidos vienotu veidolu pilsētvidē.

Attēlā: Slimnīcas iela 4, Bauskā

Plānots, ka grupu dzīvokļos varēs izmitināt 16 personas. Pakalpojums "Atelpas brīdis" tiks veidots ar 4 vietām.

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta kopējais īstenošanas termiņš ir 3 gadi (no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.).

Vairāk par projektu.

Antra Bagone,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja