Bauskas novada dome 25. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu par detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Iecavas Evaņģēliski-luteriskā draudze” Iecavā zemes vienībai.

Bauskas novada pašvaldībā 2024. gada 4. aprīlī saņemts Iecavas Evaņģēliski-luteriskās draudzes iesniegums ar lūgumu atļaut detālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma „Iecavas Evanģēliski-luteriskā draudze” zemes vienībai 9,75 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4064 010 0284. Plānotā darbība – degvielas uzpildes stacija ar orientējošo platību 1,1353 ha. Atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem šīs zemes vienības izmantošanas veids ir „Jauktas centra apbūves teritorija”. Šādā teritorijā degvielas uzpildes stacijas izveide atļauta atbilstoši detālplānojuma risinājumiem.

Viens no detālplānojuma izstrādes uzdevumiem ir izstrādāt plānotajai izmantošanai atbilstošus pieslēgumu risinājumus valsts reģionālajam autoceļam Jelgava–Iecava un valsts galvenajam autoceļam A7 Rīga-Bauska- Lietuvas robeža, atbilstoši ceļu valdītāja sniegtajiem nosacījumiem.