Pašvaldība
Vides un attīstības komitejas sēdes darba kārtība

Sēdes darba kārtība 2021.gada 14.oktobrī plkst. 13:00
Uzvaras iela 1, Bauska

 

1. Par nomas līguma noslēgšanu ar bijušo zemes lietotāju V.Zaranko par nekustamo īpašumu “Melderi” Stelpes pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis

2. Par īpašumu “Lauču Lejas” un “Grāvmalas”, Iecavas pagastāzemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

3. Par īpašumu Upes iela 11A, Upes iela 11B un Upes iela 11C, Iecavā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

4. Par īpašuma "Dardīvas" zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
Ziņo: Baiba Leitlante

5. Par dzīvokļa īpašuma Nr.5 daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Kurmaņa iela 9, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

6. Par dzīvokļa īpašuma Nr.11 daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Rīgas iela 6, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

7. Par dzīvokļa īpašuma Nr.8 daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Rīgas iela 6, Valle, Valles pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

8. Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Misas kūdra 6”, Misa, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Bauskas novada pašvaldības vārda.
Ziņo: Ligita Vasermane

 

Komitejas priekšsēdētāja: Laine Baha