Pašvaldība
Finanšu komitejas sēdes darba kārtība (notiek attālināti)

2021.gada 13.maijā plkst. 14:00 (attālināti)

1. Par saskaņojumu pašvaldības kapitālsabiedrībai “Zemgales mutes veselības centrs” noslēgt būvprojekta izstrādes līgumu.
Ziņo: Ineta Ruhocka
2. Par atbalstu “Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pārbūvi Strēlnieku ciemā, Mežotnes pag., Bauskas nov.”.
Ziņo: Zigurds Kalējs
3. Par pašvaldības īpašuma tiesības izbeigšanu uz nekustamo īpašumu Zaļā iela 11 k-2, Bauskā.
Ziņo: Sandra Kazāka
4.Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizētā dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 5-5, Dāviņu pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: Dace Stubure
5. Par Bauskas novada pašvaldības neprivatizētās nedzīvojamās telpas Palejas - 3, Dāviņu pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo: Dace Stubure
6. Par zemes vienības daļas Dārza iela 9, Bauskā iznomāšanu.
Ziņo: Dace Stubure
7.Par nedzīvojamo telpu Uzvaras ielā 6 un Uzvaras ielā 1, Bauskā nomu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
8. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2017.gada 30.novembra lēmumā ,,Par valsts meža zemes nodošanu pašvaldības īpašumā".
Ziņo: Gunita Vīgupa

Komitejas priekšsēdētājs: Gatis Skurba