Pašvaldība
Vides un attīstības komitejas sēdes kārtība

2022.gada 8.decembrī plkst. 13.00
Uzvaras iela 1, Bauska

 

1. Par “MP Industries OÜ” informāciju.
Ziņo: Mārtiņš Mediņš
Uzaicināti: Māris Ķieģelis
2. Par grozījumiem Bauskas novada pašvaldības 2022. gada 27. janvāra nolikumā Nr. 2 “Nolikums iedzīvotāju iniciētu projektu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi””.
Ziņo: Laura Ārente
3. SIA "Bitwise" reģistrācija asenizācijas pakalpojumu sniegšanai Bauskas novada teritorijā.
Ziņo: Valērijs Gabrāns
Uzaicināti: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Bitwise
4. Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā nekustamā īpašumā “Laukērgļi” un “Vanagi” , Stelpes pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis
5. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu nodrošinot piekļuvi nekustamajam īpašumam “Jaunlieldrēģeļi” Bārbeles pagastā.
Ziņo: Jānis Strēlis
6. Par adreses “Ozola iela” maiņu uz “Zīļu iela” pašvaldības ielai Vecumnieku ciemā.
Ziņo: Jānis Strēlis
7. Par kultūras infrastruktūras attīstību Bauskas vecpilsētā.
Ziņo: Ilze Tijone
8. Par biogāzes un enerģijas ražotnes izveides būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā "Liepiņas", Brunavas pag., Bauskas nov.
Ziņo: Dace Putna
9. Par Bauskas novada pašvaldībai piederošās, piekrītošās un valdījumā esošās lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu.
Ziņo: Gunita Vīgupa
10. Par starpgabala statusa piešķiršanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4060 0047 0388 Gailīšu pagastā.
Ziņo: Aija Fridrihsone
11. Par grozījumiem Bauskas novada domes 2022.gada 25.augusta lēmumā “Par valsts vietējās nozīmes autoceļa V1034 Bauska – Priedītes posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā”.
Ziņo: Aigars Sietiņš

 

Komitejas priekšsēdētāja: Mārtiņš Mediņš