Civilā aizsardzība VUGD

Ģeopolitiskā situācija pēdējo gadu laikā, īpaši ņemot vērā Krievijas izraisīto karu Ukrainā, prasa pievērst papildu vērību civilās aizsardzības sistēmas funkcionēšanai kara vai militāra iebrukuma gadījumā. Tostarp jāizvērtē jautājumi par patvertņu izveidošanu esošo ēku pagrabstāvos vai pazemes stāvos, kā arī jaunu civilās aizsardzības būvju izveidi.

Lai īstenotu Latvijā esošo būvju pielāgošanu patvertnēm un jaunu patvertņu būvniecību, valstij nepieciešams sagatavot normatīvo regulējumu. Paredzami grozījumi Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, nosakot attiecīgus kritērijus, kā arī uzdevumus un pienākumus gan juridiskajām, gan fiziskajām personām.

Šī gada martā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām ir sācis apsekot valsts un pašvaldību īpašumus, kuros ir pagrabstāvi. Tiek novērtēts telpu tehniskais stāvoklis un atbilstība patvertņu vajadzībām.

VUGD ir sagatavojis vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām, lai iedzīvotāji paši spētu apsekot tiem piederošās pagrabtelpas un novērtēt atbilstību noteiktajām prasībām. Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar vadlīnijām VUGD tīmekļa vietnē; tās pieejamas arī Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnes www.bauskasnovads.lv Civilās aizsardzības sadaļā.

Tikai tādā gadījumā, ja privātpersonas vēlas nodrošināt tai piederošās telpas publiskai lietošanai (patvertnes vajadzībām), lūdzam iedzīvotājus vērsties pašvaldībā un aicināt pašvaldības pārstāvjus veikt telpu apsekošanu atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām patvertnēm vai vietām, kur patverties. Kontaktpersonas saziņai:

VUGD vadlīnijās ir norādīti ieteikumi, kas jāņem vērā, atjaunojot vai izveidojot patvertni vai vietu, kur var patverties. Ieteikumi piemērojami atbilstoši telpu veidam un iespējām.

Patvertnes vai vietas, kur patverties, lai mazinātu ietekmi no sprādziena triecienviļņa, šķembām, siltumstarojuma vai radioaktīvā, var tikt izveidotas un ierīkotas dažādu būvju pagrabstāvos vai pazemes stāvos (piemēram, dzīvojamo māju pagrabi, pazemes autostāvvietas u. c.).

Piemērotākās ēkas patvertnēm ir tās, kuras ir uzbūvētas no dzelzsbetona, blokiem vai ķieģeļiem, tomēr jāņem vērā, ka dzelzsbetona konstrukcijas būtiski zaudē savu izturību augstas intensitātes ugunsgrēku gadījumos. Patvertnē nedrīkst iekļūt gruntsūdeņi, virszemes ūdeņi, tehnoloģiskie ūdeņi vai notekūdeņi (pēc ārējām pazīmēm nav novērojamas applūšanas pēdas).

Izvēloties telpas patvertnes ierīkošanai, ieteicams, lai ārsienu konstrukcijās nav lielu atvērumu (logi, vārti utt.). Apdraudējuma gadījumā visas atveres (izņemot durvju atveres) jānosedz ar blīviem materiāliem, maisiem, kas pildīti ar smiltīm vai citiem beramiem materiāliem, betona blokiem utt.

Patvertnes telpās nedrīkst glabāt bīstamas ķīmiskas, uzliesmojošas, viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas vielas. Patvertnes telpas nedrīkst būt aizkrautas, un nedrīkst citādi tām ierobežot piekļuvi, tām jābūt atbrīvotām no atkritumiem, būvgružiem, konstrukcijām un priekšmetiem ar asām malām, kas varētu radīt papildu apdraudējumu cilvēkiem, uzturoties patvertnē.

VUGD vadlīniju pilns teksts lasāms šeit: https://www.bauskasnovads.lv/lv/operativa-riciba-civila-aizsardziba