Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aprūpes pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta bērna aprūpe, uzraudzība, pašaprūpes spēju attīstība un saturīga brīvā laika pavadīšana. Tiesības saņemt pakalpojumu ir bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja saskaņā ar Sociālā dienesta darbinieka izvērtējumu bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības, veselības stāvokļa vai izglītības ieguves dēļ nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu Sociālā dienesta e-adresē vai e-pastā: socialais.dienests@bauskasnovads.lv pa pastu vai iesniedzot klātienē kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Iesniegumam pievieno: 1. dokumentu, kas apliecina, ka bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nespēj nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā (darba devēja, izglītības iestādes, Nodarbinātības valsts aģentūras apliecinājumu vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu, ja likumiskais pārstāvis vai audžuģimene saņem sociālo pakalpojumu), ja šī informācija nav pieejama valsts un pašvaldības datu reģistros.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par: 1. pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pakalpojuma apjomu un saņemšanas periodu atbilstoši bērnam noteiktajam invaliditātes periodam, bet ne ilgāk kā par 1 (vienu) gadu vai līdz brīdim, kad bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu; 2. pakalpojumu piešķir līdz 20 (divdesmit) stundām mēnesī bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai, vai līdz 80 (astoņdesmit) stundām mēnesī bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes nodarbinātības, veselības stāvokļa vai izglītības ieguves dēļ; 3. atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, ja konstatē, ka bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, vai arī, ja nav ievēroti citi šajā noteikumu nodaļā vai citā ārējā normatīvā aktā noteiktie nosacījumi.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Atlīdzība pakalpojuma sniedzējam par pakalpojumu ir 2021. gada 18. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 316 "Noteikumi par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti" 45. punktā noteiktajā minimālajā apmērā.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu nodrošina, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja, ar kuru Sociālais dienests noslēdzis līgumu par sociālo pakalpojumu sniegšanu, un bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes pārstāvja savstarpēji noslēgto līgumu par aprūpes pakalpojuma sniegšanas apjomu, laiku un samaksas kārtību.

 5. Atgādinājums saņēmējam
  Bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenes pārstāvim ir pienākums informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas ir par pamatu piešķirtā pakalpojuma pārvērtēšanai.

 6. Brīdinājums saņēmējam
  Ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimenes pārstāvis savlaicīgi nav informējis par apstākļiem, kas ir par pamatu pakalpojuma izbeigšanai, un Sociālais dienests ir veicis atlīdzības izmaksu pakalpojuma sniedzējam, bērna likumiskajam pārstāvim vai audžuģimenes pārstāvim ir pienākums atlīdzināt saņemto atlīdzību par periodu, sākot no dienas, kad radušies minētie apstākļi.

Uzziņas par pakalpojumu

Alīna Žukauska

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām / asistenta pakalpojums / dienas aprūpes centra pakalpojums Vecumnieku apvienība
alina.zukauska [at] bauskasnovads.lv