Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Deklarēto ziņu pārbaude un anulēšana, ja, deklarējot dzīvesvietu, persona sniegusi nepatiesas ziņas vai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. Lēmumu par deklarēto ziņu anulēšanu pieņem attiecīgā pašvaldības iestāde. Lēmums par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Pašvaldībai ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet, pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses. Pēc savas iniciatīvas vai personas iesnieguma pašvaldība veic pārbaudi un lemj par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai atteikumu anulēt deklarētās dzīvesvietas ziņas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība - eID karte).
  Personas likumiskajam vai pilnvarotajam pārstāvim papildus personu apliecinošam dokumentam - dokuments, kas apliecina tiesības rīkoties citas personas interesēs.
  Iesniedzami dokumenti- Iesniegums, īpašumu apliecinošs dokuments, īres līgums, telpu nodošanas-pieņemšanas akts, tiesas spriedums, apsekošanas akts un citi dokumenti, kas ir būtiski lēmuma pieņemšanai.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pēc dokumentu saņemšanas un lietas apstākļu izvērtēšanas Bauskas novada pašvaldības dzīvokļu komisija lemj par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu iesniegumā norādītajām personām.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc lietas izskatīšanas Bauskas novada pašvaldības dzīvokļu komisijas pieņemtais lēmums tiek nosūtīts visām lietā iesaistītajām personām pa pastu.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Kazāka

Vecākā dzīvokļu lietu speciāliste
sandra.kazaka [at] bauskasnovads.lv