Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Fizisko personu reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Deklarējot dzīvesvietu vai norādot papildu adresi, tiek uzrādīta:
  1. pase vai personas apliecība;
  2. pilnvarotai personai notariāli apstiprināta pilnvara;
  3. dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā(tiesas lēmums,u.tml.)
  4. ārzemniekiem un bezvalstniekiem- Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība

 2. Maksājumu veikšana
  Izmantojot deklarēšanas iespēju www.latvija.lv pakalpojums ir bezmaksas.
  Reģistrējot deklarēto dzīvesvietu klātienē- valsts nodeva EUR 4,27 jāiemaksā uz vietas pašvaldībā,apvienību pārvaldes vai pagastu nodaļas kasēs.
  Valsts nodevu maksā pirms dzīvesvietas deklarācijas veidlapas iesniegšanas.
  Valsts nodevu nemaksā:
  1. politiski represētās personas;
  2. reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
  3. Invalīdi;
  4. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
  5. pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
  6. personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  7. personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
  8. reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
  9. personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  10. personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
  11. personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.
  Lai saņemtu valsts nodevas atvieglojumu minētās personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu, ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Kazāka

Vecākā dzīvokļu lietu speciāliste
sandra.kazaka [at] bauskasnovads.lv