Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt izziņu no Fizisko personu reģistra par personas (personas nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas) deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu, kā arī mirušās personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu izziņu par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu, personai jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, jāaizpilda pieprasījums.
  Nepieciešamie dokumenti:
  - personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte);
  - pilnvarotā persona uzrāda pilnvaras oriģinālu;
  - likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Valsts nodeva par izziņas saņemšanu par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu ir EUR 2,50. Valsts nodevas apmaksu veic Bauskas novada pašvaldības, apvienību pārvalžu, pagastu nodaļu kasēs vai, maksājumu pārskaitot uz vienu no Bauskas novada pašvaldības norēķinu kontiem:
  Saņēmēja nosaukums:Bauskas novada pašvaldība
  Saņēmēja reģistrācijas numurs:90009116223
  LV08HABA0551024331644 | HABALV22 | Swedbank AS
  LV06UNLA0050014355676 | UNLALV2X | SEB banka AS
  LV50TREL9802589008000 | TRELLV22 | Valsts kase

  Valsts nodevas apmēru samazina par 50%, ja dzīvesvietas deklarācijas izziņu pieprasa:
  -politiski represētā persona;
  - nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
  - persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
  - aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.

  No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas:
  -persona ar invaliditāti;
  - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
  - persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
  - persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
  - trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc iesnieguma aizpildīšanas, nepieciešamo dokumentu un maksājumu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, persona saņem pieprasīto dzīvesvietas deklarācijas izziņu.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Kazāka

Vecākā dzīvokļu lietu speciāliste
sandra.kazaka [at] bauskasnovads.lv