Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tiesības saņemt pabalstu ir personai, kuru bāriņtiesa ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai,kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju, nodibinājusi aizgādnību vai pagaidu aizgādnību, ja:

 1. aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi dzīvesvietu Bauskas novada administratīvajā teritorijā;
 2. aizgādnis nesaņem pabalstu citā pašvaldībā. Pabalsta apmērs par vienu aizgādnībā esošu personu ir 50,00 euro mēnesī. Aizgādnim, kuram piešķirts pabalsts, ir pienākums triju darba dienu laikā rakstveidā informēt Sociālo dienestu, ja:
  1. aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi dzīvesvietu ārpus Bauskas novada administratīvās teritorijas;
  2. aizgādnībā esošā persona mirusi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu materiālo atbalstu, tā pieprasītājs vai likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu izmaksā aizgādnim reizi mēnesī, pārskaitot to uz aizgādņa iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu vai izmaksā skaidrā naudā. Pabalstu par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz nākamā mēneša 20. datumam.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Upīte

Vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā
sandra.upite [at] bauskasnovads.lv

Nita Kinaucka-Briede

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nita.kinauckabriede [at] bauskasnovads.lv

Sandra Dreijere

Sociālās palīdzības organizatore
sandra.dreijere [at] bauskasnovads.lv

Dina Meļķe

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
dina.melke [at] bauskasnovads.lv

Zanda Zelle

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
zanda.zelle [at] bauskasnovads.lv

Janīna Millere

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
janina.millere [at] bauskasnovads.lv

Ņina Voitehoviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nina.voitehovica [at] bauskasnovads.lv

Sarmīte Ļekūne

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sarmite.lekune [at] bauskasnovads.lv

Olga Pavloviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
olga.pavlovica [at] bauskasnovads.lv

Daina Jurēvica

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
daina.jurevica [at] bauskasnovads.lv