Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai. Minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai nosaka procentuālā apmērā, noapaļotus līdz veseliem euro, no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī. Garantēto minimālo ienākumu slieksnis ir 20 procenti no ienākumu mediānas, piemērojot attiecīgajam ienākumu slieksnim šādus koeficientus: 1) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā — koeficientu 1; 2) pārējām personām mājsaimniecībā — koeficientu 0,7. No 2023. gada 1. jūlija piemēro 2020. gada ienākumu mediānu – 626,57 euro. Turpmāk GMI slieksnis tiks pārskatīts katru gadu 1.janvārī.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu GMI pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas dzīvesvietai tuvākajā Bauskas novada Sociālā dienesta pieņemšanas vietā vai kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

  1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
  6. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

Pakalpojuma apstrāde

  1. Sociālais darbinieks izvērtē mājsaimniecības materiālo situāciju, sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, pārbauda personas iesniegtos datus valsts un pašvaldības informācijas sistēmās.

Sociālais dienests, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto faktisko dzīvesvietu vai deklarēto dzīvesvietu un izvērtē iespēju sniegt atbilstošu atbalstu.

Pakalpojuma saņemšana

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un visi normatīvajos aktos un noteikumos noteiktie un Sociālajā dienesta pieprasītie dokumenti. Pabalsts tiek izmaksāts pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai gadījumā, ja šāda konta nav, izmaksāts skaidrā naudā.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Upīte

Vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā
sandra.upite [at] bauskasnovads.lv

Nita Kinaucka-Briede

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nita.kinauckabriede [at] bauskasnovads.lv

Sandra Dreijere

Sociālās palīdzības organizatore
sandra.dreijere [at] bauskasnovads.lv

Dina Meļķe

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
dina.melke [at] bauskasnovads.lv

Zanda Zelle

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
zanda.zelle [at] bauskasnovads.lv

Janīna Millere

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
janina.millere [at] bauskasnovads.lv

Ņina Voitehoviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nina.voitehovica [at] bauskasnovads.lv

Sarmīte Ļekūne

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sarmite.lekune [at] bauskasnovads.lv

Olga Pavloviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
olga.pavlovica [at] bauskasnovads.lv

Daina Jurēvica

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
daina.jurevica [at] bauskasnovads.lv