Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) audžuģimenē vai pie aizbildņa ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt vienreizēju pabalstu:

 1. patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 218 euro, personām ar invaliditāti -327 euro;
 2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 820,05 euro;
 3. mājokļa pabalstu - tiek piešķirts uz trim mēnešiem un aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu";
 4. ikmēneša izdevumu segšanai, ja viņš sekmīgi mācās – 109 euro, bārenim, kuram noteikta invaliditāte – 163 euro.

Tiesības uz noteikumos paredzēto pabalstu bāreņiem saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un, ja viņš nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumos vai viņš neatrodas brīvības atņemšanas iestādē. Pēc pabalsta piešķiršanas tā saņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Sociālo dienestu par apstākļiem, kas varētu būt par pamatu pabalsta izmaksas pārtraukšanai vai pabalsta apmēra grozīšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pieprasītājs vai likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), iesniedz iesniegumu, kā arī iesniedz vai uzrāda citus attiecīgā materiālā atbalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu Sociālais dienests pieņem, viena mēneša laikā pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā, vai pārskaita pakalpojumu sniedzējam, vai izmaksā skaidras naudas maksājumā, ja pabalsta pieprasītājam nav atvērts konts kredītiestādē.
  Pabalsti tiek izmaksāti divas reizes mēnesī – pirmo reizi no 10. līdz 15. mēneša datumam, bet otro reizi no 20. līdz 25. mēneša datumam.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Upīte

Vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā
sandra.upite [at] bauskasnovads.lv

Nita Kinaucka-Briede

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nita.kinauckabriede [at] bauskasnovads.lv

Sandra Dreijere

Sociālās palīdzības organizatore
sandra.dreijere [at] bauskasnovads.lv

Dina Meļķe

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
dina.melke [at] bauskasnovads.lv

Zanda Zelle

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
zanda.zelle [at] bauskasnovads.lv

Janīna Millere

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
janina.millere [at] bauskasnovads.lv

Ņina Voitehoviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nina.voitehovica [at] bauskasnovads.lv

Sarmīte Ļekūne

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sarmite.lekune [at] bauskasnovads.lv

Olga Pavloviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
olga.pavlovica [at] bauskasnovads.lv

Daina Jurēvica

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
daina.jurevica [at] bauskasnovads.lv