Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Iedzīvotāja karte ir personalizēta karte, kuru izsniedz, ja persona nevar vai nevēlas lejupielādēt mobilo lietotni savā viedtālrunī vai planšetdatorā, vai vēlas izmantot plastikāta karti. Uz iedzīvotāja kartes norādīts QR kods, kartes numurs, personas vārds un uzvārds.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu iedzīvotāja karti, persona iesniedz pieteikumu veidlapu Bauskas novada iedzīvotāju kartes saņemšanai kādā no Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@bauskasnovads.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pirms pieteikuma reģistrēšanas iedzīvotāju kartes informācijas sistēmā VPVKAC darbinieks veic personas iesniegto personas datu atbilstības pārbaudi valsts nozīmes reģistros.

 3. Pakalpojuma apmaksa
  Maksa par iedzīvotāja kartes pirmreizējo izsniegšanu personai ir 7 (septiņi) euro, kas tiek ieskaitīti pašvaldības kontā LV06UNLA0050014355676 vai pašvaldības kasē.
  No iedzīvotāja kartes pirmreizējās izsniegšanas maksas ir atbrīvoti:
  1.personas līdz 18 gadu vecumam;
  2.personas, kuras sasniegušas pensionēšanās vecumu, politiski represētas personas, trūcīgas un maznodrošinātas personas, personas ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenes ( 3 un vairāk bērni), uzrādot 3 + karti;
  3.Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Desmit darba dienu laikā personai izsniedz personalizētu iedzīvotāju karti vēlamajā VPVKAC.

 5. Atgādinājums saņēmējam
  Ja iedzīvotāja kartes lietotājs maina deklarēto dzīvesvietu, kas ir citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tam ir pienākums nodot iedzīvotāja karti kādā no VPVKAC.

 6. Brīdinājums saņēmējam
  Ja tiek konstatēts, ka personas norādītā informācija pieteikumā nav atbilstoša noteikumiem vai persona nav veikusi maksājumus par iedzīvotāja kartes izgatavošanu, iedzīvotāja karte netiek izgatavota un persona tiek informēta par atteikuma iemesliem.

Uzziņas par pakalpojumu