Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas mājsaimniecības statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus. Izziņa par maznodrošinātas mājsaimniecības statusu nepieciešama, lai saņemtu pabalstus un atvieglojumus, ja pašvaldība tādus ir noteikusi.

Trūcīgas mājsaimniecības minimālais ienākumu slieksnis 2024.gadā ir 343 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis 2024.gadā ir 411 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 288 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai nosaka procentuālā apmērā, noapaļotus līdz veseliem euro, no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk — ienākumu mediāna).

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 50 procenti no ienākumu mediānas.

Minimālo ienākumu sliekšņu apmērus mājsaimniecībai aprēķina, piemērojot attiecīgajam ienākumu slieksnim šādus koeficientus:

1) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā — koeficientu 1;

2) pārējām personām mājsaimniecībā — koeficientu 0,7.

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis: pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 60 % (sešdesmit procenti) no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī un pārējām personām mājsaimniecībā ir 70 % (septiņdesmit procenti) no pirmajai personai mājsaimniecībā noteiktā maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa.

No 2024. gada 1. janvāra piemēro 2021. gada ienākumu mediānu – 685,78 euro.

Turpmāk slieksnis tiks pārskatīts katru gadu 1.janvārī.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā vai kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu;
  6. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
  7. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Sociālais darbinieks izvērtē mājsaimniecības materiālo situāciju, sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, pārbauda personas iesniegtos datus valsts un pašvaldības informācijas sistēmās.
  Sociālais dienests, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto faktisko dzīvesvietu vai deklarēto dzīvesvietu un izvērtē iespēju sniegt atbilstošu atbalstu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, sociālais dienests pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību statusam.
  Ja ģimene (persona) neatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, sociālais dienests pieņem lēmumu par ģimenes (personas) neatbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam un lēmumu var saņemt personīgi vai to nosūta iesniedzējam pa pastu.

Uzziņas par pakalpojumu

Sandra Upīte

Vecākā sociālā darbiniece sociālās palīdzības un sociālā darba nodaļā
sandra.upite [at] bauskasnovads.lv

Nita Kinaucka-Briede

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nita.kinauckabriede [at] bauskasnovads.lv

Sandra Dreijere

Sociālās palīdzības organizatore
sandra.dreijere [at] bauskasnovads.lv

Dina Meļķe

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
dina.melke [at] bauskasnovads.lv

Zanda Zelle

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
zanda.zelle [at] bauskasnovads.lv

Janīna Millere

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
janina.millere [at] bauskasnovads.lv

Ņina Voitehoviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
nina.voitehovica [at] bauskasnovads.lv

Sarmīte Ļekūne

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
sarmite.lekune [at] bauskasnovads.lv

Olga Pavloviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
olga.pavlovica [at] bauskasnovads.lv

Daina Jurēvica

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām
daina.jurevica [at] bauskasnovads.lv