Statuss:
Īstenošanā
4_3_ieguldijums_tava_nakotne_7_2.png

Projekta finansētājs: ERAF
Status: Aktīvs
Projekta nosaukums: Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā
Projekta numurs: 9.3.1.1/19/I/046
Projekta programma/SAM: SAM: 9.3.1.1.specifiskais atbalsta mērķis „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai 2. kārta”
Projekta budžets: 3 979 682,82 EUR
Projekta budžeta sadalījums: ERAF finansējums 975 026,47 EUR, valsts budžeta finansējums 155 123,67 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 38 539,72 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 2 810 992,96 EUR, tai skaitā projekta attiecināmās izmaksas 2 640 388,75 EUR un projekta neattiecināmās izmaksas 170 604,21 EUR.

Projekta mērķis

 • Projekta mērķis ir nodrošināt un attīstīt personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem viņu individuālām vajadzībām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Bauskas novadā, tādējādi novēršot risku šo personu nokļūšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Galvenās aktivitātes

 • būvprojekta izstrāde Daudzfunkcionālam sociālo pakalpojumu centram;
 • ēkas pārbūve Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra izveidošanai;
 • būvprojekta izstrāde 16 grupu dzīvokļu un pakalpojuma “Atelpas brīdis” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ēkai;
 • ēkas pārbūve 16 grupu dzīvokļu un pakalpojuma “Atelpas brīdis” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem  izveidei;
 • ēkas pārbūve ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem;
 • Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra aprīkošana ar mēbelēm un tehnisko aprīkojumu;
 • grupu dzīvokļu ēkas aprīkošana ar mēbelēm un tehnisko aprīkojumu;
 • ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ēkas aprīkošana ar mēbelēm un tehnisko aprīkojumu.

Projektā plānotie rezultāti:

 1. Atjaunota ēka Rūpniecības ielā 9, Bauska 267 m2 platībā un izbūvēta piebūve 295  m2 platībā, izveidojot sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūru – Daudzfunkcionālo pakalpojumu centru pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
 2. Slimnīcas iela 4, Bauskā izveidota infrastruktūra 16 grupu dzīvokļiem un pakalpojumam “Atelpas brīdis” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.
 3. Ēka, Zaļā ielā 33, Bauskā, ar platību 228.9 m2 pielāgota ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

Īstenošanas laiks: 2019.decembris – 2023. decembris

Publikācijas par šo tematu: 

maja
Rūpniecības iela 9 Spāru svētki
atklāj
Slimnīcas iela 4
Rūpniecības iela 9 Bauska

16.02.2023.

logo_ERAF(16).jpg

Objektā Slimnīcas ielā 4, Bauskā ziemas mēnešos turpinās aktīvi būvdarbi ēkas energoefektivitātes uzlabošanai

Pagājušā gada nogalē tika uzsākti un praktiski noslēgušies jumta izbūves darbi. Ēkai uzstādīts četrslīpņu jumts un tā ieguvusi jaunu vizuālo veidolu.

jumts.jpeg

Janvārī pabeigti logu montāžas darbi. Projekta ietvaros logi tiek mainīti visā ēkā, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti un sekmētu izdevumu samazināšanos par energoapgādi.

logi.jpeg
logi2.jpeg

Februārī uzsākta ēkas fasādes siltināšana un apdare. Ēkas fasādes būvdarbus plānots pabeigt pusotra mēneša laikā.

fas%C4%81de.jpeg
fas%C4%81de_.jpeg

Ēkas pārbūve un atjaunošana tiek īstenota trīs Eiropas Savienības fonda un pašvaldības līdzfinansētu projektu ietvaros:

Būvdarbu veicējs, atbilstoši iepirkuma procedūrai, ir SIA “EKOTEH BŪVE”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Akorda” un autoruzraudzību SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 2 821 558,70 eiro, no tām būvniecība 2 798 012,25 eiro, būvuzraudzība 21 731,45 eiro un autoruzraudzība 1 815,00 eiro.

Antra Bagone,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


07.12.2022.

25. novembrī, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu un veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4 tika atzīmēti spāru svētki.Spāru svētki tiek atzīmēti būvniecības procesa brīdī, kad būvdarbi ir savā augstākajā punktā – pabeigti visi nozīmīgākie būvkonstrukciju darbi, pabeigta jumta nesošā konstrukcija un ēka iegūst savu kopskata veidolu. Ēkas veidols pēc pārbūves mainīsies un tā iegūs četrslīpņu jumtu. Saskaņā ar tradīcijām, ēkas augstākajā punktā tika piestiprināts vainags, kurš, atbilstoši sezonai, tika veidots no skuju koku zariem.

Deinstitucionaliz%C4%81cijas%20pl%C4%81na%20%C4%ABsteno%C5%A1ana%20Bauskas%20novad%C4%81_Art%C5%ABrs%20Dulbe.png

Uz svinīgo brīdi bija pulcējušies būvdarbu veicēji, ēkas saimnieki un lietotāji – Bauskas novada pašvaldības, Bauskas novada sociālā dienesta un Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "Zemgales mutes veselības” centra pārstāvji.

Deinstitucionaliz%C4%81cijas%20pl%C4%81na%20%C4%ABsteno%C5%A1ana%20Bauskas%20novad%C4%81_Art%C5%ABrs%20Dulbe%202.png

Bauskas novada pašvaldības pārstāvji atzinīgi novērtēja paveikto un uzteica būvdarbu veicējus par rūpīgu un laicīgu darbu izpildi objektā, kā arī novēlēja būvniekiem tikpat veiksmīgi turpināt uzsākto projektu, lai ēku varētu pabeigt nākamā gada vasaras saulgriežos. Abu ēkas daļu nākamie lietotāji – Bauskas novada sociālais dienests un SIA “Zemgales mutes veselības centrs”, atbilstoši spāru svētku tradīcijām, sarūpēja klātesošajiem nelielu pateicības cienastu. Būvnieks šim notikumam pa godu bija izgatavojis piemiņas plāksni, kura tika svinīgi piestiprināta pie jumta sijas.  

plaksne.jpg

Ēkas Slimnīcas ielā 4 pārbūve un atjaunošana tiek īstenota trīs Eiropas Savienības attīstības fonda un pašvaldības līdzfinansētu projektu ietvaros.

 • Viens no tiem ir “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” projekts, kura ietvaros divstāvu ēkas daļā tiek veikti nozīmīgi pārbūves darbi. Tiks izveidoti grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 16 pakalpojuma vietām un pakalpojums “Atelpas brīdis” personām ar garīga rakstura traucējumiem ar 4 pakalpojuma vietām. Projektā izveidotā infrastruktūra papildinās Bauskas novadā esošo sociālo pakalpojumu infrastruktūru un nodrošinās Bauskas novada pašvaldības iedzīvotājiem kvalitatīvu un pieejamu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu piedāvājumu.
  Plašāka informācija par projektu: ŠEIT
 • Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” paredzētās darbības ļaus samazināt primārās enerģijas patēriņu divstāvu ēkas daļai, tādejādi sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par energoapgādi.
  Vairāk par šo projektu: ŠEIT
 • Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” veikto darbību rezultātā tiks uzlabota energoefektivitāte vienstāva ēkas daļai, kurā atrodas SIA “Zemgales mutes veselības centrs”, kurš nodrošina zobārstniecības pakalpojumu, tai skaitā valsts apmaksāto zobārstniecības pakalpojumu bērniem vecumā līdz 18 gadiem pieejamību un attīstību Bauskas novadā. Arī šai ēkas daļai pārbūves rezultātā, paaugstinot ēkas energoefektivitāti, tiks sekmēta pašvaldības izdevumu samazināšanās par energoapgādi.
  Plašāk par šo projektu: ŠEIT

Pārbūves darbi sociālo pakalpojumu ēkas daļā tika sākti šī gada maija mēnesī, savukārt ēkas daļā, kur tiek sniegti zobārstniecības pakalpojumi, darbus varēja uzsākt šī gada augusta mēnesī. Līdz šim ir pārbūvētas ēkas būvkonstrukcijas, pabeigta ārējo tīklu izbūve un jumtu konstrukcijas abām ēkām. Uzsākti ēkas teritorijas labiekārtošanas darbi. Ziemas sezonā ēkā turpināsies jumta izbūves darbi, iekšējo elektrotīklu izbūve, tiks uzsākta logu un durvju montāža un fasādes izbūve.

Ēkas teritorija, kura līdz šim bija ierobežota ar žogu, pēc pārbūves tiks labiekārtota. Tā vairs nebūs nožogota, bet pieejama kā ēkas iemītniekiem, tā arī visiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Teritorijā tiks izbūvēta liela autostāvvieta uz Slimnīcas ielas pusi, savukārt iekšpagalmā, starp esošajiem kokiem, tiks ierīkotas pastaigu taciņas, kā arī teritorija tiks papildināta ar apstādījumiem. Iekšpagalms tiks aprīkots ar dekoratīvu apgaismojumu un soliņiem.

Visā ēkā tiks nodrošināta vides pieejamība. Katram pakalpojumam paredzētās telpas būs nodalītas viena no otras ar atsevišķām ieejām ēkā.

Nākamajā gadā, paralēli būvniecības procesam, paredzēts izsludināt iepirkumus un iegādāties projektā “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” plānoto aprīkojumu un mēbeles.

Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem objekta būvniecību veic SIA “EKOTEH BŪVE”. Būvdarbu līgumsumma ir 2 749 654.94 EUR ar PVN. Darbu izpildes termiņš ir 12 mēneši. Darbu būvuzraudzību objektā atbilstoši iepirkuma rezultātiem nodrošina SIA “Akorda” par kopējo līgumsummu 21 731.45 EUR ar PVN. Ēkas pārbūves projektu izstrādāja SIA “KPB Projektētājs.LV”, arhitekts Ivars Bebris, kuri veic arī ēkas pārbūves autoruzraudzību par kopējo līgumsummu 1 815.00 EUR ar PVN.

Informāciju sagatavoja:
Antra Bagone,
projekta vadītāja

Foto:
Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists


29.09.2022.

Objekta pārbūvei Slimnīcas ielā 4, Bauskā ņems Valsts kases aizņēmumu

Objekta pārbūve sociālo pakalpojumu attīstībai Slimnīcas ielā 4, Bauskā, tika uzsākta 2022. gada maijā un to plānots pabeigt 2023. gada vasarā. Pēc pārbūves ēkā tiks izveidoti 16 grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem un pakalpojums “Atelpas brīdis” ar četrām pakalpojumu vietām. Pabeidzot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus vienstāva ēkas daļai, atjaunotās telpās varēs atgriezties Zemgales mutes veselības centrs. Ēkas pārbūve un atjaunošana tiek īstenota trīs Eiropas savienības attīstības fonda līdzfinansētu pašvaldības projektu ietvaros.

Projekta “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” ietvaros tiek veikti pārbūves darbi grupu dzīvokļu un pakalpojuma “Atelpas brīdis” personām ar garīga rakstura traucējumiem ieviešanai.

Projekta aktivitāšu priekšfinansēšanai un pašvaldības līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai tiks ņemts aizņēmums Valsts kasē par kopējo summu 1 561 657,97 eiro, ar sadalījumu pa gadiem – 2022. gadā 338 973 eiro un 2023. gadā 1 222 684,97 eiro, paredzot aizdevuma atmaksas termiņu 20 gadi un pamatsummas atmaksas uzsākšanu 2024. gada martā. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums šai aktivitātei tiek nodrošināts 386 411 eiro apmērā.

Plašāka informācija par projektu: Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā - Projekti - Pašvaldība - Bauskas novada dome

Veicot ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus divstāvīgajai ēkas daļai projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” ietvaros, plānoto energoefektivitātes aktivitāšu priekšfinansēšanai un līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē par kopējo summu 188 595,45 eiro, ar sadalījumu pa gadiem – 2022. gadā 13 426 eiro un 2023. gadā 175 169,45 eiro. Aizņēmuma atmaksas termiņš paredzēts 10 gadi, savukārt aizņēmuma pamatsummas atmaksa uzsākama 2024. gada martā.

Informācija par projektu: Energoefektivitātes paaugstināšana sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4 - Projekti - Pašvaldība - Bauskas novada dome

Veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, tiek veikta pārbūve un uzlabota energoefektivitāte vienstāva ēkas daļai, kur Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Zemgales mutes veselības centrs” nodrošina zobārstniecības pakalpojumus. Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4” neattiecināmo izdevumu līdzfinansēšanai nepieciešams pašvaldības finansējums 34 255,21 eiro, kas tiks paredzēts 2023. gada Bauskas novada pašvaldības budžetā. Projekta aktivitāšu priekšfinansēšanai un līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Domes sēdē tika pieņemts lēmums par vidēja termiņa aizņēmumu Valsts kasē 75 784,58 eiro ar sadalījumu pa gadiem – 2022. gadā 38 906 eiro un 2023. gadā 36 878,58 eiro. Aizņēmuma atmaksas termiņš paredzēts 7 gadi, paredzot, ka pamatsummas atmaksa tiks uzsākta 2024. gada martā. Informācija par projektu: Energoefektivitātes paaugstināšana veselības aprūpes pakalpojumu ēkai Bauskā, Slimnīcas ielā 4 - Projekti - Pašvaldība - Bauskas novada dome

slimnicas_iela4_buve.png

Būvdarbu veicējs, atbilstoši veiktās iepirkuma procedūras rezultātiem, ir SIA “EKOTEH BŪVE”. būvuzraudzību nodrošina SIA “Akorda” un autoruzraudzību SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS.LV”. Kopējās būvdarbu izmaksas sastāda 2 757 280,01 eiro, no tām būvniecība 2 733 733,56 eiro, būvuzraudzība – 21 731,45 eiro un autoruzraudzība 1815,00 eiro.


20.06.2022.

Svinīgi un oficiāli atklāts Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Bauskā

Svinīgi un oficiāli atklāts Bauskas novada pašvaldības lolojums - Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Bauskā, Zaļā ielā 33. Pakalpojums ieviests projekta “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” projekta ietvaros.

Svinīgajā pasākumā piedalījās Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska ar kolēģiem, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, pārstāvji no Zemgales plānošanas reģiona, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Bauskas novada Bāriņtiesas un Īslīces SOS bērnu ciemata.

Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska sacīja, ka šis notikums ir ilgi gaidīts un beidzot ēkā notiek rosība. “Darbiniekiem, kuri te strādās, novēlu izturību, pacietību un prieku, lai sniegtu bērniem visu nepieciešamo veidojot mājīguma sajūtu un ģimenisku vidi. Galvenais mūsu uzdevums ir padarīt bērniņiem viņu dzīves labākas un tieši to mēs arī centīsimies izdarīt,” tā D. Romanovska.

DSC_0016(2).JPG

Bauskas novada domes priekšsēdētājs uzsvēra – kas ilgi un lēni nāk, tas labi nāk. “Ir sasniegts rezultāts un šis rezultāts ir ļoti labs. Jāsaka, ka novēlu te strādājošajiem maz darba, bet, diemžēl, tā tas nenotiks un vienmēr būs bērni, kuriem šis pakalpojums būs vajadzīgs. Tāpēc novēlu darbiniekiem savus darba pienākumus pildīt ar laipnību, mīlestību un patiku pret bērniem, lai viņi saņem to, ko savās ģimenēs nav saņēmuši – mieru, mīlestību un ģimenes siltumu,” klātesošos uzrunājot, sacīja A.Okmanis.

DSC_0022.JPG

Arī Zemgales plānošanas reģiona un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvji uzteica Bauskas novada pašvaldību par drosmi realizēt tik sarežģītu un lielu projektu, kurš turpina vēl augt – tiek pārbūvēta ēka Slimnīcas ielā 4, Bauskā, kur plānots izveidot 16 grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un koplietošanas telpas grupu dzīvokļu iemītniekiem un darbiniekiem.

DSC_0073.JPG

Īslīces SOS Bērnu ciemata direktors Gatis Matulēvičs sacīja, ka izjūt divējādas sajūtas – prieku un skumjas vienlaicīgi. “Ir liels prieks par šāda pakalpojuma ieviešanu Bauskas novadā. Tas ir lielisks notikums un pašvaldība paveikusi milzu darbu, lai šo pakalpojumu ieviestu. Bet ir arī skumjas. Skumjas par to, ka vienmēr būs bērni, kuriem šīs pakalpojums būs nepieciešams. Prieks, ka pašvaldība dara daudz, lai bērni, kuriem nav paveicies, varētu saņemt to uzmanību, mīlestību un rūpes, ko, diemžēl, ģimenē šie bērni nesaņem. Latvijā ir maz pašvaldības, kura uzņemas tik lielus un sabiedrībai nozīmīgus projektus, bet Bauskas novads to izdarīja. Paldies,” klātesošajiem sacīja G. Matulēvičs.

DSC_0084.JPG

Svinīgajā lentes pārgriešanā piedalījās projekta “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” projekta vadītāja Antra Bagone, Bauskas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Daiga Supe, Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis un Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska.

DSC_0053.JPG

Klātesošos ar skaistām dziesmām iepriecināja mūziķis Pēteris Upelnieks. 

DSC_0003(2).JPG

Ēka Zaļajā ielā 33, Bauskā ir labiekārtota un pielāgota ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ieviešanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” ietvaros. Ēka ir pilnībā aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm, sadzīves tehniku un elektroniku, nodrošinot visu nepieciešamo bērnu izmitināšanai. Ir pieņemti darbā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie darbinieki, kuri izgājuši apmācības kursu darbam ar šī pakalpojuma mērķa auditoriju.

Zaļajā ielā 33 tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Tā ir pakalpojuma forma, kas paredz bērnu aprūpi mazās grupās tādā veidā, kas līdzinās autonomas ģimenes apstākļiem ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas. Ņemot vērā nelielo audžuģimeņu skaitu novadā un samērā lielo sociālā riska ģimeņu skaitu, ir svarīgi Bauskas novadā attīstīt ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpēs. Jaunais projekts nodrošinās dzīvesvietu astoņiem bērniem.

Ēka pēc savas būtības atgādina vienģimenes dzīvojamo māju. Ēkas otrajā stāvā iekārtotas 4 guļamistabas 8 bērniem, kuri divatā dzīvos vienā istabiņā draudzīgā gaisotnē. Ēkas pirmajā stāvā izvietota virtuve, atpūtas telpa, kā arī personāla telpa, kurā strādās un mitināsies aprūpes speciālists. Ēkai ir plaša pieguloša teritorija ar lapenīti, siltumnīcu un teritoriju, kuru ieskauj žogs, lai bērni šeit varētu justies droši. Aprīkojums un veiktie telpu pielāgojumi ļauj objektā izmitināt arī bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem, tādējādi nodrošinot viņiem nepieciešamo sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta kopējais realizācijas termiņš ir 3 gadi (no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.) un to ir plānots pagarināt līdz 2023.gada 31.decembrim, lai varētu pabeigt abu pārējo projektā uzsākto objektu izveidi.

Realizējot šo projektu, Bauskā būs par trīs atjaunotām ēkām vairāk. 2021.gadā atjaunota ēka Zaļā ielā 33, lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu. 2022.gadā uzsākta ēkas pārbūve Rūpniecības ielā 9 - daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centra izveidei pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ēkas Slimnīcas ielā 4 pārbūve – grupu dzīvokļu un pakalpojuma “atelpas brīdis” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei.

Foto galerija: ŠEIT.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

09.06.2022.

Bauskā darbu uzsāks Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem

Šā gada 13. jūnijā darbu uzsāks Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Bauskā, Zaļā ielā 33. Uz doto brīdi ir pieejamas astoņas pakalpojuma vietas bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem.

Aicinām iepazīties ar mūsu piedāvājumu prezentācijā: ŠEIT

Papildus informācijas saņemšanai lūdzam vērsties Bauskas pašvaldības iestādē “Bauskas novada Sociālais dienests

Ēka Zaļajā ielā 33, Bauskā ir labiekārtota un pielāgota ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ieviešanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” ietvaros. Ēka ir pilnībā aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm, sadzīves tehniku un elektroniku, nodrošinot visu nepieciešamo bērnu izmitināšanai. Ir pieņemti darbā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie darbinieki, kuri izgājuši apmācības kursu darbam ar šī pakalpojuma mērķa auditoriju.

3AE49779-5C2B-44DE-BACB-88E03A4F24F1.jpeg

Zaļajā ielā 33 tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Tā ir pakalpojuma forma, kas paredz bērnu aprūpi mazās grupās tādā veidā, kas līdzinās autonomas ģimenes apstākļiem ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas. Ņemot vērā nelielo audžuģimeņu skaitu novadā un samērā lielo sociālā riska ģimeņu skaitu, ir svarīgi Bauskas novadā attīstīt ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpēs. Jaunais projekts nodrošinās dzīvesvietu astoņiem bērniem.

Ēka pēc savas būtības atgādina vienģimenes dzīvojamo māju. Ēkas otrajā stāvā iekārtotas 4 guļamistabas 8 bērniem, kuri divatā dzīvos vienā istabiņā draudzīgā gaisotnē. Ēkas pirmajā stāvā izvietota virtuve, atpūtas telpa, kā arī personāla telpa, kurā strādās un mitināsies aprūpes speciālists. Ēkai ir plaša pieguloša teritorija ar lapenīti, siltumnīcu un teritoriju, kuru ieskauj žogs, lai bērni šeit varētu justies droši. Aprīkojums un veiktie telpu pielāgojumi ļauj objektā izmitināt arī bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem, tādējādi nodrošinot viņiem nepieciešamo sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

C5EAE5F7-18C9-4264-820D-08872D15DBA4.jpeg

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta kopējais realizācijas termiņš ir 3 gadi (no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.) un to ir plānots pagarināt līdz 2023.gada 31.decembrim, lai varētu pabeigt abu pārējo projektā uzsākto objektu izveidi.

Realizējot šo projektu, Bauskā būs par trīs atjaunotām ēkām vairāk. 2021.gadā atjaunota ēka Zaļā ielā 33, lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu. 2022.gadā uzsākta ēkas pārbūve Rūpniecības ielā 9 - daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centra izveidei pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ēkas Slimnīcas ielā 4 pārbūve – grupu dzīvokļu un pakalpojuma “atelpas brīdis” pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem izveidei.

Sabiedrisko attiecību nodaļa


11.04.2022.

Slimnīcas ielas 4 ēkā plānots uzsākt pārbūves darbus

Lai nodrošinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, tiks pārbūvēta ēka Slimnīcas ielā 4, Bauskā. Ēka iegūs jaunu veidolu, tiks labiekārtota teritoriju ap ēku un izveidotas autostāvvietas, kuras varēs izmantot arī pilsētas iedzīvotāji un viesi.

Līdz šim ēka bija nodota bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais krusts” un tajā tika izmitināti sociālā aprūpes centra “Derpele” klienti, kuri marta nogalē pārcēlās uz jaunām, svaigi izremontētām telpām “Anckaišos”, Mežotnes pagasta Garozas ciemā. Ar 1.aprīli ēka ir pilnībā atbrīvota un nodota Bauskas novada pašvaldībai, lai varētu uzsākt būvdarbus.

Ēkā plānots izveidot 16 grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un koplietošanas telpas grupu dzīvokļu iemītniekiem un darbiniekiem. Ēkā iecerēts veidot arī pakalpojumu "Atelpas brīdis" pieaugušajiem ar četrām pakalpojuma vietām. “Atelpas brīdis” klientiem tiks piedāvāti arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – fizisko aktivitāšu istaba un sensorā istaba. Visā ēkā tiks nodrošināta vides pieejamība, atjaunoti iekšējie inženiertīkli (ūdensapgāde, kanalizācija, ventilācijas sistēma, elektroapgāde, apkures sistēma, elektronisko sakaru un tīklu sistēmas), tiks demontēts esošais žogs un labiekārtota teritorija ap ēku – izveidoti apstādījumi ar dekoratīvo apgaismojumu, bruģēti celiņi, uzstādīti parka soliņi, velonovietnes un izveidotas autostāvvietas.

Fas%C4%81de_Slimn%C4%ABcas_4(2).JPG

Atjaunojot ēku, plānots atjaunot arī ēkas vienstāva piebūves daļu, kurā atrodas Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA "Zemgales Mutes veselības centrs", lai abas ēkas iegūtu vienotu veidolu pilsētvidē un inženierkomunikācijas katrai ēkai būtu lietojamas un uzskaitāmas atsevišķi. Izmaksas, kas attiecās uz vienstāva ēkas apjomu, tiks iekļautas deinstitucionalizācijas projektā kā neattiecināmās izmaksas.

Grupu dzīvokļa pakalpojuma mērķis ir radīt apstākļus un sniegt palīdzību, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem būtu iespēja integrēties sabiedrībā, apgūt sadzīves prasmes, iespēja dzīvot neatkarīgu un pilnvērtīgu dzīvi, iesaistīties un piedalīties sabiedrības dzīves norisēs, iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dalībai darba tirgū.

Marta mēnesī noslēdzās būvdarbu iepirkuma izvērtēšana un būvdarbu veikšanai ir apstiprināts pretendents SIA “EKOTEH BŪVE”. Būvuzraudzību ēkas pārbūvei veiks SIA “AKORDA”.

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta īstenošana noslēgsies 2023.gada nogalē.

Antra Bagone,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


12.01.2022.

Uzsākta Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra būvniecība Bauskā, Rūpniecības ielā 9

2022.gada janvārī tiks uzsākti ēkas pārbūves darbi Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidei Bauskā, Rūpniecības ielā 9. Būvdarbus veiks SIA „Reaton”, būvuzraudzību  nodrošinās SIA „Cerkazi-G” un autoruzraudzību būvprojekta autors SIA „JaunRīga ECO”.

BR9_skats-1(1).PNG

Attēlā: SIA “JaunRīga ECO” izstrādātā Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Rūpniecības ielā 9 vizualizācija

Būvdarbu rezultātā tiks pārbūvēta esošā divstāvu daudzdzīvokļu māja Rūpniecības ielā 9 un tai pievienots jauns būvapjoms viena stāva līmenī. Plānota arī esošās garāžas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana un gruntsgabala ziemeļu daļā esošās palīgēkas demontāža. Daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā paredzēts dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem un pakalpojums „Atelpas brīdis” bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – daudzfunkciju terapijas kabinets un Montesori kabinets. Teritorija ap ēku tiks labiekārtota, paredzot jaunas bruģētas ietves pie projektētās ēkas galvenajām ieejām un pagalmā, kā arī aktivitāšu un rotaļu zonu ēkas iekšpagalmā Sociālo pakalpojumu centra klientiem un pārējiem pilsētas iedzīvotājiem.

BR9_skats-2.PNG
BR9_skats-3.PNG

Attēlā: SIA “JaunRīga ECO” izstrādātā Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Rūpniecības ielā 9 vizualizācija

Ēka Rūpniecības ielā 9 ir kultūrvēsturiska būve, kas saglabājusi virkni autentisku fasāžu un interjera elementu. Ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas vecpilsēta” teritorijā.

Precīzs ēkas celšanas gads publicētajos materiālos nav atrodams. Tā, visticamāk, celta 19. gadsimta 80. gados kā vienstāva ēka un 1890. gadā pārbūvēta par divstāvu ēku. Senākā fotogrāfija, kurā redzama ēka Rūpniecības ielā 9, saglabājusies no 1939. gada.

 

LNA-LVVA_4590_1_2733_69_lp_Fotografija_Nr_2.jpg

Attēlā: Ēkas Rūpniecības ielā 1939. gada foto. Attēla kreisajā pusē redzama ēka Rūpniecības ielā 9 (attēls no Inas Līnes 2020.gadā izstrādātās Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas)

Būve kopumā saglabājusi apjomu, kāds tas radies 1890. gadā. Privātā kolekcijā saglabājies attēls, kurā redzams mājas DA fasādē uzstādītais otrā stāva balkons ar ažūru spraišļotumu un tajā ietvertu gadskaitli – 1890. Domājams, ka konkrētais gadskaitlis datē mājas pārbūvi, kad, plānojot tipogrāfijas izveidošanu, ēkai uzcelts otrais stāvs un divstāvu piebūve pagalma pusē, savukārt fakts, ka ažūrajā metāla dekorā ietverti iniciāļi – NJB10 – norāda, ka nekustamā īpašuma līdzīpašnieki bija brāļi Nahmans un Benjamins Jankeloviči. Nahmans Jankelovičs ēkā izveidoja tipogrāfiju, kurā tika drukāti laikraksti un grāmatas.

balkons.jpg

Attēlā: Ēkas Rūpniecības ielā 9 balkons ar otrā stāva celšanas gadu un īpašnieku iniciāļiem, privātkolekcijas foto (attēls no Inas Līnes 2020.gadā izstrādātās Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas)

Ēkā ir saglabājušās atsevišķas arhitektoniskas detaļas, piemēram, 19.gs. logi un kāpnes, kuras būvdarbu laikā paredzēts restaurēt, savukārt pārējais apjoms tiks atjaunots, lai ēka atgūtu savu vēsturisko veidolu, un iekļautos Bauskas vecpilsētas vēsturiskajā vidē. Tā kā celtne ir nozīmīga Bauskas vecpilsētas sastāvdaļa un atrodas uz maršruta, pa kuru tūristi no Bauskas rātsnama un Svētā Gara baznīcas dodas uz Bauskas pili (vai otrādi), tās atjaunošanas un fasāžu restaurācijas rezultātā, tiks radīts nozīmīgs ieguldījums arī Bauskas vecpilsētas kā starptautiska tūrisma “produkta” pievilcības paaugstināšanā.

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta ietvaros tiks atjaunotas trīs ēkas.

Projekta kopējie izdevumi: 4 415 666,81 EUR, no tiem ERAF finansējums 901 402,63 EUR, valsts budžeta finansējums 153 902,33 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 35 326,85 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 3 325 035 EUR.

Projekta mērķis ir nodrošināt un attīstīt personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem viņu individuālām vajadzībām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Bauskas novadā, tādējādi novēršot risku šo personu nokļūšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Antra Bagone,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja


20.12.2021.

Video: Deinstitucionalizācijas plāna projekts Bauskā, Zaļajā ielā 33 saņem atzinību

2021. gada 24. novembrī rīkotās konferences "Iekļaujoša dizaina izveide pilsētvidē" ietvaros, tika godināti 15 objekti un to realizētāji. Atzinība īstenotājiem par iekļaujošas un piekļūstamas vides izveideārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Bauskā, Zaļajā ielā 33. 

Lai novērtētu vides piekļūstamību šogad nodotajos, Labklājības ministrijas uzraudzībā esošajos, par Eiropas Savienības reģionālās attīstības fonda projektu līdzekļiem būvētajos objektos, Labklājības ministrija lūdza Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizāciju SUSTENTO tos izvērtēt.


10.12.2021.

Deinstitucionalizācijas plāna projekts Bauskā, Zaļajā ielā 33 saņem atzinību

Atzinību “Bauskas novada administrācijai par iekļaušanos un piekļūstamas vides izveidi ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, Bauskā, Zaļajā ielā 33” Bauskas novada domes priekšsēdētājam Aivaram Okmanim 9.decembrī pasniedza “Dienas Bizness” projektu vadītāja Santa Butāne.

Šī gada 24. novembrī, Dienas Mediji organizēja Labklājības ministrijas, ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, iniciētu konferenci “Iekļaujoša dizaina izaicinājumi pilsētvidē”, ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni un interesi par sasniegumiem un pielietojumiem iekļaujoša dizaina jomā, kas vērsti uz vides un IKT piekļūstamību ikvienam. Vīzija - veicināt iekļaujošas sabiedrības veidošanos, ar praktisku ievirzi vides piekļūstamības veidošanā.

Konferences ietvaros, par labās prakses ieviešanu, atzinīgi tika novērtēti vairāki projekti, kurus Latvijas pilsētu pašvaldības īstenojušas ESF finansēto programmu ietvaros.

Viens no labās prakses piemēriem, kuram piešķirta atzinība, ir Bauskas novada administrācijas īstenots projekts, programmas “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā”, projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/046 - par iekļaujošas un piekļūstamas vides izveidi ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem Bauskā, Zaļajā ielā 33

DSC_0031.JPG

Bauskas novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis pateicās par saņemto atzinību. „Realizējot projektu, šī būs lieliska vieta, kur uzturēties ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Te ir moderns aprīkojums, viss nepieciešamais, lai bērni justos kā mājās un saņemtu kvalitatīvu un neatsveramu palīdzību dzīves kvalitātes uzlabošanai. Te ir paveikts lielisks darbs, ieguldīti lieli līdzekļi. Prieks, ka no ēkas, kura bija ļoti sliktā stāvoklī, esam tikuši līdz modernai būvei, ar mūsdienīgu aprīkojumu,” tā priekšsēdētājs.

DSC_0018.JPG

Arī Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska uzsvēra projekta nozīmīgumu, kurš sekmēs bērnu un jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, nodrošinās labus dzīves apstākļus un sekmēs bērnu un jauniešu izpratni par dzīves kvalitāti.

Iecerēts, ka Zaļajā ielā 33 tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Tā ir pakalpojuma forma, kas paredz bērnu aprūpi mazās grupās tādā veidā, kas līdzinās autonomas ģimenes apstākļiem ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas. Ņemot vērā nelielo audžuģimeņu skaitu novadā un samērā lielo sociālā riska ģimeņu skaitu, ir svarīgi Bauskas novadā attīstīt ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpēs. Plānots, ka jaunais projekts nodrošinās dzīvesvietu astoņiem bērniem.

Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists


15.09.2021.

Turpinās sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Bauskā

2020. gada janvārī Bauskas novada pašvaldība uzsāka Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novada” īstenošanu, kura ietvaros paredzēts izveidot infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai.

Deinstitucionalizācija ir institucionalizācijai pretējs pārmaiņu process, kas vērsts uz to, lai pakalpojumus ilgstošās aprūpes centros jeb institūcijās, pakāpeniski aizstātu ar sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem vai ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi sevī ietver aprūpi mājās, dienas aprūpes centrus, specializētas darbnīcas, grupu dzīvokļus, īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu, kuram dots nosaukums «atelpas brīža pakalpojums», speciālistu konsultācijas, individuālu atbalstu, atbalsta grupas un grupu nodarbības. 

Mērķa grupas, kurām Bauskas novadā plānots sniegt sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus:

 • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Projekta atbalsta mērķis ir palīdzēt šiem cilvēkiem iekļauties sabiedrībā un būt nodarbinātiem atbilstoši savām spējām;
 • bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu likumiskie pārstāvji. Projekta atbalsta mērķis ir vērsts uz to, lai bērni ar invaliditāti var saņemt sabiedrībā balstītus pakalpojumus un sociālo rehabilitāciju savā pašvaldībā un bērnu vecāki var doties savās darba gaitās;
 • ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam. Projekta atbalsta mērķis ir vērsts uz to, lai bez vecāku gādības palikušie bērni, kas dzīvo institūcijās, varētu saņemt ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus.

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei izremontēta ēka Zaļā ielā 33, Bauskā. Tā ir labiekārtota un pielāgota personām ar funkcionāliem traucējumiem. Šobrīd notiek pakalpojuma reģistrēšana.

20201123_145359.jpg

Attēlā: Zaļā iela 33, Bauska

Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra pilngadīgām personām ar GRT un bērniem ar FT izveidei Rūpniecības ielā 9, Bauskā, ir noslēgusies būvprojekta izstrāde un šobrīd notiek būvdarbu iepirkuma pretendentu izvērtēšana.

Projekta ietvaros paredzēta daudzfunkcionāla sociālā centra izveide, pārbūvējot esošo divu stāvu daudzdzīvokļu māju un pievienojot jaunu būvapjomu viena stāva līmenī. Plānota arī esošās, pie daudzdzīvokļu ēkas piekļautās garāžas ēkas legalizācija, tās fasādes vienkāršota atjaunošana, bet gruntsgabala ziemeļu daļā esošās būves paredzēts demontēt.

IMG_20200417_103509.jpg
BR9_skats-1.PNG

Attēlā: Rūpniecības iela 9, Bauska

Centrā tiks izveidots dienas aprūpes centrs bērniem ar FT (10 vietas), dienas aprūpes centrs personām ar GRT (20 vietas), specializētā darbnīca (10 vietas), pakalpojums “Atelpas brīdis” bērniem ar FT (4 vietas), daudzfunkciju terapijas kabinets un Montersori terapijas kabinets bērniem ar FT (1 vieta).

Grupu dzīvokļu pakalpojuma un "Atelpas brīdis" pakalpojuma izveidei pilngadīgām personām ar GRT tiks pārbūvēta ēka Slimnīcas ielā 4, Bauskā. Šobrīd ēkai turpinās projektēšanas darbi, kurus plānots pabeigt oktobra beigās un uzsākt būvdarbu iepirkuma procedūru. Atjaunojot ēku, plānots atjaunot arī to ēkas daļu, kurā atrodas  SIA   "Zemgales Mutes veselības centrs". Abas ēkas veidos vienotu veidolu pilsētvidē.

Fas%C4%81de_Slimn%C4%ABcas_4(1).JPG

Attēlā: Slimnīcas iela 4, Bauskā

Plānots, ka grupu dzīvokļos varēs izmitināt 16 personas. Pakalpojums "Atelpas brīdis" tiks veidots ar 4 vietām.

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta kopējais īstenošanas termiņš ir 3 gadi (no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.).

Antra Bagone,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

13.05.2021.

Ēka Zaļajā ielā 33 ir aprīkota un gatava pakalpojuma reģistrēšanai

Ēka Zaļajā ielā 33, Bauskā ir labiekārtota un gatava ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma ieviešanai ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. 2021. gada martā ir noslēgušās materiāltehniskā nodrošinājuma piegādes ēkai Zaļā ielā 33, Bauskā projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” ietvaros. Ēka ir pilnībā aprīkota ar nepieciešamajām mēbelēm, sadzīves tehniku un elektroniku, nodrošinot visu nepieciešamo bērnu izmitināšanai.

3(3).jpg

Iecerēts, ka Zaļajā ielā 33 tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Tā ir pakalpojuma forma, kas paredz bērnu aprūpi mazās grupās tādā veidā, kas līdzinās autonomas ģimenes apstākļiem ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas. Ņemot vērā nelielo audžuģimeņu skaitu novadā un samērā lielo sociālā riska ģimeņu skaitu, ir svarīgi Bauskas novadā attīstīt ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpēs. Plānots, ka jaunais projekts nodrošinās dzīvesvietu astoņiem bērniem.

2(8).jpg

Ēka pēc savas būtības atgādina vienģimenes dzīvojamo māju. Ēkas otrajā stāvā iekārtotas 4 guļamistabas 8 bērniem, kuri divatā dzīvos vienā istabiņā draudzīgā gaisotnē. Ēkas pirmajā stāvā izvietota virtuve, atpūtas telpa, kā arī personāla telpa, kurā strādās un mitināsies aprūpes speciālists. Ēkai ir plaša pieguloša teritorija ar lapenīti un teritoriju ieskauj žogs, lai bērni šeit varētu justies droši. Aprīkojums un veiktie telpu pielāgojumi ļaus objektā izmitināt arī bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem, tādējādi nodrošinot viņiem nepieciešamo sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

1(11).jpg

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta kopējais īstenošanas termiņš ir 3 gadi (no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.).

Realizējot šo projektu, Bauskā būs par trīs atjaunotām ēkām vairāk. 2020.gadā tika atjaunota ēka Zaļā ielā 33, lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu. 2021.gadā tiks uzsākta ēkas pārbūve Rūpniecības ielā 9 - daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centra izveidei. Savukārt 2022.gadā jāpabeidz ēkas pārbūve Slimnīcas ielā 4.

Antra Bagone,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

Foto:
Artūrs Dulbe,
sabiedrisko attiecību speciālists


15.02.2021.

Uzsākti projektēšanas darbi ēkai Slimnīcas ielā 4, Bauskā

2020.gada nogalē uzsākti projektēšanas darbi ēkai Slimnīcas ielā 4, Bauskā projekta Nr.9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” ietvaros. Projektēšanas līgums noslēgts ar SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS” par būvprojekta “Nedzīvojamas ēkas pārbūve Slimnīcas ielā 4, Bauskā, Bauskas novadā” izstrādi. Ēkā paredzēts izveidot 16 grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, pakalpojumu “Atelpas brīdis” pieaugušajiem, un sociālās rehabilitācijas telpas – sensoro istabu un fizisko aktivitāšu istabu personām ar funkcionāliem traucējumiem.

SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS” izstrādātais fasādes variants ēkai Slimnīcas ielā 4, Bauskā. Gaiši pelēcīga, ēka ar daudz logiem

Attēlā: SIA “KPB PROJEKTĒTĀJS” izstrādātais fasādes variants ēkai Slimnīcas ielā 4, Bauskā

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot arī ēku, kurā atrodas SIA “Zemgales mutes veselības centrs”, lai abas ēkas veidotu vienotu veidolu pilsētvidē, kā arī pārbūvēt inženierkomunikācijas, lai tās katrai ēkai būtu lietojamas un uzskaitāmas atsevišķi. Izmaksas, kas attiecās uz vienstāva ēkas apjomu, tiks iekļautas Deinstitucionalizācijas projektā kā neattiecināmās izmaksas.

Teritorija, aptuveni 8570 m2 platībā, tiks labiekārtota - ierīkoti soliņi, gājēju ietves, taciņas, atpūtas zona, autostāvvietas, velonovietnes un apzaļumošana, kā arī tiks demontēts esošais žogs.

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots, pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Vienošanās grozījumu apstiprināšanas rezultātā, projekta kopējās izmaksas būs 1 804 816,16 EUR, no tiem ERAF finansējums 901 402.63 EUR, valsts budžeta dotācija 35 326,85 EUR, valsts budžeta finansējums 153 902,33 EUR un pašvaldības finansējums 901 402,63 EUR. Projekta kopējais īstenošanas termiņš ir 3 gadi (no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.).

Realizējot šo projektu, Bauskā būs par trīs atjaunotām ēkām vairāk. 2020.gadā tika atjaunota ēka Zaļā ielā 33, lai nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu. 2021.gadā tiks uzsākta ēkas pārbūve Rūpniecības ielā 9 - daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centra izveidei. Savukārt 2022.gadā jāpabeidz ēkas pārbūve Slimnīcas ielā 4.

Informāciju sagatavoja:
Aiga Graudiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

aiga.graudina@bauska.lv
tel. 65795188


23.10.2020.

Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra projektēšanas darbi

Projekta Nr.9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” ietvaros turpinās Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra Rūpniecības ielā 9, Bauskā projektēšanas darbi, kurus veic SIA “JaunRīga ECO”. Būvdarbus paredzēts uzsākt 2021.gada pavasarī.

Būvprojekta ietvaros paredzēta daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveide, pārbūvējot esošo divstāvu daudzdzīvokļu māju un pievienojot jaunu būvapjomu viena stāva līmenī. Plānota arī esošās garāžas ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana un gruntsgabala ziemeļu daļā esošās palīgēkas demontāža. Daudzfunkcionālajā sociālajā centrā paredzēts dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem, dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas un atelpas brīža pakalpojums. Teritorija tiks labiekārtota, paredzot jaunas bruģētas ietves pie projektētās ēkas galvenajām ieejām un pagalmā, kā arī aktivitāšu un rotaļu zonas Sociālo pakalpojumu centra klientiem.

1(8).png

1.attēls. Skats no putna lidojuma uz projektējamo teritoriju

2(8).png

2.attēls. SIA “JaunRīga ECO” izstrādātā Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra teritorijas Rūpniecības ielā 9 vizualizācija

Ēka Rupniecības ielā 9 atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Bauskas vecpilsēta” teritorijā. Būve kopumā saglabājusi apjomu, kāds tas radies 1890.gadā, ir saglabājušās atsevišķas arhitektoniskas detaļas, piemēram, 19.gs. logi un kāpnes, kuras būvdarbu laikā būtu jārestaurē, savukārt, pārējais apjoms jāatjauno, lai ēka atgūtu savu vēsturisko veidolu, un iekļautos Bauskas vecpilsētas vēsturiskajā vidē. Lai to veiksmīgāk varētu realizēt, 2020.gada maijā un jūnijā Mg.art. Ina Līne veica arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju.

3(7).png

3.attēls. Ēka Rūpniecības ielā 1890. gadā. Hipotētiska rekonstrukcija (attēls no Inas Līnes 2020.gadā izstrādātās Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas).

Sākotnēji ēka Rūpniecības ielā 9 tika celta kā vienstāva ēka, taču nav zināms, kā tā izskatījās. Privātā kolekcijā saglabājies attēls, kurā redzams mājas DA fasādē uzstādītais otrā stāva balkons ar gadskaitli – 1890. Domājams, ka konkrētais gadskaitlis datē mājas pārbūvi, kad, plānojot tipogrāfijas izveidošanu, ēkai uzcelts otrais stāvs un divstāvu piebūve pagalma pusē.

4(2).png

4. attēls. Ēkas Rūpniecības ielā 9 balkons ar otrā stāva celšanas gadu un īpašnieku iniciāļiem, privātkolekcijas foto (attēls no Inas Līnes 2020.gadā izstrādātās Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas).

5(5).png

 

5.attēls. 19.gadsimta priedes koka oderlogi, aprīkoti ar padomju laika restēm (foto no Inas Līnes 2020.gadā izstrādātās Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas).

6(3).png

6.attēls Groploga ar statni un škērsi konstruktīvā shēma. (attēls no Kuldīgas vecpilsētas apbūves noteikumiem. Kuldīga, 2016.)

Senākā un nozīmīgākā vēsturiskā konstrukcija ēkas iekšienē ir kāpnes, kuras izbūvētas 1890. gada pārbūves laikā, tādēļ tās būtu saglabājamas un restaurējamas. Kāpnes veido profilēti virpots koka centrālais balsts un uz metāla sijām guldīti betonēti pakāpieni ar profilētu ārmalu. Dekoratīvās ažūrā margas veidotas no rūpnieciski izgatavotiem metāla elementiem, un tās noslēdz profilēts koka parocenis. 

7(2).png

7.attēls. Kāpņu detaļa – ažūrās metāla margas (foto no Inas Līnes 2020.gadā izstrādātās Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas)

Projekta īstenošana uzsākta 2020.gada 1.janvārī, pēc Līguma parakstīšanas ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru.

Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” tiek īstenots pamatojoties uz MK 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.871 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 9.2.2. "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros. Projekta ietvaros tiks atjaunotas trīs ēkas. Projekta kopējie izdevumi: 1 739 498,93 EUR, no tiem ERAF finansējums 623 324,55 EUR, valsts budžeta dotācija 27 499,61 EUR un pašvaldības finansējums 1 088 674,77 EUR. Projekta īstenošanas termiņš 3 gadi (no 01.01.2020. līdz 31.12.2022.). Projekta mērķis ir nodrošināt un attīstīt personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem viņu individuālām vajadzībām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru Bauskas novadā, tādējādi novēršot risku šo personu nokļūšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.

Informāciju sagatavoja:
Aiga Graudiņa,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja

aiga.graudina@bauska.lv
tel. 65795188


04.09.2020.

Bauskas novada administrācijas speciālisti strādā pieredzes apmaiņā Kalnciemā

Augustā Bauskas novada Sociālā dienesta, Bauskas novada pašvaldības administrācijas speciālisti un domes deputāte Helvija Greiere viesojās Jelgavas novada Kalnciemā, kur mūsu novada speciālisti tikās ar kolēģiem no Jelgavas novada pašvaldības daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centra „LAIPA”.

Centru Kalnciemā atklāja 4.augustā. Modernais daudzfunkcionālais sociālā pakalpojuma centrs „LAIPA” izveidots kādreizējo kopmītņu telpās. Centrs “LAIPA” atrodas Draudzības ielā 3, Kalnciemā, Jelgavas novadā. Ēkas pirmajā stāvā ir iekārtota specializētā darbnīca, otrajā stāvā izvietots dienas aprūpes centrs, bet trešajā stāvā izveidoti grupu dzīvokļi. Vēl ēkā atrodas pasts, ģimenes ārstu un zobārsta prakses un frizētava. Paredzēts, ka ēkas pirmajā stāvā nākotnē tiks atvērts arī sociālais uzņēmums – kafejnīca.

4(7).png

Centra vadītāja Gita Aizpure informē, ka centrā pieejami trīs pakalpojumi - dienas aprūpes centrs pieaugušajiem ar garīgā rakstura traucējumiem (GRT) 12 personām, grupu dzīvokļi cilvēkiem ar GRT 16 personām un specializētā darbnīca cilvēkiem ar GRT 16 personām.

Gita atklāj, ka viesi no Bauskas novada nav pirmā delegācija, kura ieradusies vien divas nedēļas pēc centra atvēršanas un noteikti ne pēdējā. Citu pašvaldību speciālistu interese par jaunatklāto centru ir tik liela, ka divas vizītes mēnesī ir aizrunātas jau vairākus mēnešus uz priekšu.

Grupu dzīvokļi aprīkoti ar modernām iekārtām. Katrā telpā ir gaisa ventilācijas iekārta, pie durvīm uzstādīta iekārta, kas ļauj sazināties ar ārpusē esošajiem, kuri vēlas iekļūt centrā. Iekļūšana sociālā dienesta telpās tiek kontrolēta   durvis strādā tikai ar čipu sistēmu. Nepiederošiem iekļūt ēkā ir praktiski neiespējami. Trauksmes gadījumā visas durvis atveras un izkļūšana no ēkas nav apgrūtināta.

1(15).png

Starp Bauskas novada un Kalnciema speciālistiem sarunas raisījās raiti. Speciālistus interesēja darbinieku ikdienas pienākumi, slodzes, speciālistu piesaiste, aktuālā situācija nozarē, kadru pieejamība un kā ar nozari saistītas problēmas tiek risinātas katrā pašvaldībā. Tāpat speciālisti diskutēja par situāciju nozarē valstī kopumā un prātoja par nākotnes iecerēm un nozares likteni.

2(15).png

Centrs virza arī sociālās uzņēmējdarbības idejas. Daudzi Jelgavas novada uzņēmēji, vismaz vārdiski, ir apliecinājuši savu gatavību iesaistīties. Novadā ir vairākas ražotnes, finiera un kokapstrādes uzņēmumi, lauksaimnieki, zemnieki un uzņēmēji, kuriem nepieciešams darbaspēks uz sezonālajiem vai vieglas pakāpes atbildības darbiem.

Bauskas novada Sociālā dienesta vadītāja Dina Romanovska uzteic pieredzes apmaiņas brauciena galvenos ieguvumus. „Pieredzes apmaiņas ietvaros saņēmām informāciju par grupu dzīvokļiem, dienas aprūpes centru un specializētajām darbnīcām. Drīzumā arī Bauskas novadā, DI projekta ietvaros, šie pakalpojumi būs pieejami. Šobrīd Bauskā darbu turpina dienas aprūpes centrs 12 personām, bet interesenti, kuri vēlētos saturīgi un radoši darboties dienas aprūpes centrā, ir krietni vairāk. Kolēģi Kalnciemā ir paveikuši lielu darbu un ir soli mums priekšā jau nodrošinot šos trīs pakalpojumus, kurus saņem krietns skaits cilvēku, kuriem tas nepieciešams.  Ļoti noderīga viesošanās un informācijas ieguve bija tieši par grupu dzīvokļiem.”

3(9).png

Artūrs Dulbe,
Sabiedrisko attiecību speciālists


04.07.2020.

Noslēdzas pārbūves darbi ēkā Zaļajā ielā 33, Bauskā

3.jūlijā pašvaldības īpašumā Zaļajā ielā 33 bija pulcējušies Bauskas novada administrācijas un Sociālā dienesta pārstāvji, lai veiktu telpu apsekošanu pirms būvdarbu nodošanas. 

Ēka Zaļajā ielā 33 ir viena no vietām, kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/046 „Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” ietvaros tiek īstenoti pasākumi ēkas sakārtošanai, lai tur būtu iespējams sniegt sociālos pakalpojumus.

Iecerēts, ka Zaļajā ielā 33 tiks sniegts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. Tā ir pakalpojuma forma, kas paredz bērnu aprūpi mazās grupās tādā veidā, kas līdzinās autonomas ģimenes apstākļiem ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas.

Ēka pēc remonta ir gaiša, saulaina, tai ir plaša pieguļošā teritorija, kurā būvdarbu laikā aizbērts dīķis un izveidota mīlīga lapenīte. Teritoriju apjož žogs, lai bērni šeit varētu justies droši. Ēka pēc savas būtības atgādina vienģimenes dzīvojamo māju. Vien telpu pielāgojumi un speciālais aprīkojums liecina par to, ka šeit tiks sniegts sociālais pakalpojums.

„Ēkas un pakalpojuma ideja ir veicināt ģimenisku vidi bērniem, neatkarīgi no iemesliem, kādēļ bērni nokļuvuši šajā situācijā. Jebkuram ir nepieciešams sajust rūpes un ģimenes siltumu,” par ieceri stāsta Bauska novada Sociālā darbiniece Anete Brazauska. Plānots, ka jaunais projekts nodrošinās dzīvesvietu astoņiem bērniem, kuri divatā dzīvos vienā istabiņā draudzīgā gaisotnē.

Būvdarbi ēkā tika uzsākti 2020.gada janvārī. Šajos sešos mēnešos ēkā veikts ne vien kosmētiskais remonts, bet arī telpu pielāgošana jaunajam lietošanas mērķim. Aprīkojums un veiktie telpu pielāgojumi ļaus objektā izmitināt arī bērnus ar funkcionālajiem traucējumiem, tādējādi nodrošinot viņiem nepieciešamo sociālo aprūpi un rehabilitāciju.

Paralēli būvdarbiem objektā notiek inventāra iepirkums, lai ēku aprīkotu ar nepieciešamajām mēbelēm, sadzīves tehniku.

Būvdarbus ēkā, atbilstoši arhitektes Sandras Smolijas iecerei, veica būvuzņēmējs SIA „LL Namejs". Būvuzraudzību nodrošina SIA „Marčuks". 

DSC_0115.JPG

 

DSC_0069.JPG
DSC_0070.JPG

 

DSC_0074.JPG
DSC_0088.JPG

 

DSC_0097.JPG
DSC_0126.JPG

Ina Andrijenko,
parktikante Sabiedrisko attiecību nodaļā
Foto: Ina Andrijenko


27.05.2020.

Turpinās pakalpojuma infrastruktūras attīstība Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai

Kopš projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novadā” realizācijas uzsākšanas, pagājuši pieci mēneši, kuru laikā uzsāktas vairākas projekta aktivitātes:

1. Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei, būvdarbi Zaļā ielā 33, Bauskā tuvojas noslēgumam. Ir pabeigti ēkas iekšdarbi un šobrīd notiek darbs pie ēkas fasādes atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas. Darbus plānots pabeigt jūnija otrajā nedēļā.

Paralēli tiek veikts inventāra iepirkums, lai ēku aprīkotu ar nepieciešamajām mēbelēm, sadzīves tehniku un elektroniku, nodrošinot visu nepieciešamo bērnu izmitināšanai.

Za%C4%BC%C4%81%2033.JPG

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ir pakalpojuma forma, kas paredz bērna aprūpi mazās grupās tādā veidā, kas līdzinās autonomas ģimenes apstākļiem ar vienu vai vairākiem aprūpes speciālistiem, kas pilda vecāku funkcijas.

2. Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra pilngadīgām personām ar GRT un bērniem ar FT izveidei uzsākta ēkas Rūpniecības ielā 9, Bauskā projektēšana.

2020. gada 4. martā tika noslēgts līgums ar projektētājiem SIA “JaunRīga ECO” par 38 405.40 euro (ieskaitot PVN) par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra izveidošanai Rūpniecības ielā 9, Bauskā.

Būvprojekta izstrādes laiks noteikts 8 mēneši (240 dienas) no Līguma noslēgšanas dienas.

Untitled%20design%20(14).png

3. Grupu dzīvokļu pakalpojuma izveidei 16 pilngadīgām personām ar GRT plānots pārbūvēt ēku Slimnīcas ielā 4, Bauskā, 952 m2 lielā platībā. Šobrīd ēkai tiek veikts tehniskās apsekošanas iepirkums.

Slimnicas%20iela%204.JPG

Grupu dzīvoklis - dzīvoklis cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem, kuram ikdienā ir nepieciešams atbalsts. Atbalstu grupu dzīvoklī nodrošina sociālā darba speciālisti, kuri palīdz risināt dažādas ikdienas situācijas, atgādina par medikamentu lietošanu un sniedz cita veida atbalstu. Šajos dzīvokļos, dzīvos cilvēki, kuri VAR dzīvot neatkarīgu dzīvi, ja viņiem tiek nodrošināts atbalsts.

Projekta īstenošana uzsākta 2020.gada 22.janvārī, pēc Līguma parakstīšanas ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Spriņķe,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja
tel. 65795188


04.02.2020.

Parakstīta vienošanās par ERAF projekta īstenošanu

Bauskas novada pašvaldība 2020. gada 22. janvārī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/046 “Deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Bauskas novada” īstenošanu. Projekts iesniegts 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" 2. kārtas ietvaros.

Kas ir deinstitucionalizācija?

Labklājības ministrija skaidro: “Deinstitucionalizācijas (DI) process paredz cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā un iesaisti darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Tostarp tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kas dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērni ar funkcionāliem traucējumiem varētu saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.” 

Bauskas novada pašvaldība projekta ietvaros paredzējusi izveidot sekojošu infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai:

 1. Izveidots Daudzfukcionālais sociālo pakalpojumu centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT). Centrā tiks izveidots:
 • dienas aprūpes centrs bērniem ar FT (10 vietas);
 • dienas aprūpes centrs personām ar GRT (20 vietas);
 • specializētā darbnīca (10 vietas);
 • atelpas brīdis ( 4vietas).
 1. Izbūvēti 16 Grupu dzīvokļi personām ar GRT.
 2. Atjaunota divstāvu dzīvojamā ēka ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveidei ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem (8 vietas).

Bauskas novada pašvaldība ir Zemgales plānošanas reģiona sadarbības partneris 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" Eiropas Sociālā fonda projektā "Atver sirdi Zemgalē", Sadarbības līgums Nr. 3-41.4/34. Arī mērķa grupas, kuras izmantos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus ir izvērtētas deinstitucionalizācijas plānā (DI plāns).

Apstiprinātais Zemgales plānošanas reģiona DI plāns ir pieejams: ŠEIT

2020. gada 13. janvārī tika noslēgts līgums ar būvuzņēmēju SIA “Namejs” par 150 722.55 euro (ieskaitot PVN) par remontdarbu veikšanu un teritorijas labiekārtošanu Zaļā ielā 33, Bauskā, kurā paredzēta ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma izveide ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Būvuzraudzību veiks SIA “Marčuks” par 5 747.50 euro (ieskaitot PVN)

Zaļās ielas 33, Bauskā pārbūves izpildes laiks noteikts 21 nedēļa no būvdarbu zonas NP abpusējas parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās plānotās izmaksas: 1 739 498.93 euro, tai skaitā ERAF finansējums 623 324.55 euro, valsts budžeta dotācija 27 499.61 euro, pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai 1 088 674.77 euro.

Projekta realizācijas laiks: 01.01.2020 – 31.12.2022 (36 mēneši)

Informāciju sagatavoja:
Ieva Spriņķe,
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tel. 65795188