Life

Projekta finansētājs: Eiropas Savienība, LIFE programma

Status: Aktīvs

Projekta nosaukums: Own Your SECAP

Projekta numurs: 101077109

Partneri:

SIA Ekodoma
Tukuma novada pašvaldība
Cēsu novada pašvaldība
Ropažu novada pašvaldība
Augšdaugavas novada pašvaldība
Bauskas novada pašvaldība
Kuldīgas novada pašvaldība
Rīga


Galvenās aktivitātes

Tieši iesaistīt 44 pašvaldības, lai izstrādātu vai modernizētu ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānus (IEKRP/SECAP), nosakot vērienīgus mērķus attiecībā uz klimata neitralitāti 2050. gadā un uzsverot pasākumus, kam ir divkārša (mazināšanas un pielāgošanās) un trīskārša ietekme (mazināšana, pielāgošanās un enerģētiskā nabadzība).

 • Tieši dot iespēju vismaz 44 pašvaldībām īstenot savus IEKRP:
  • institucionalizējot integrētu enerģētikas plānošanu savās pašvaldībās;
  • pilnībā īstenojot un sertificējot enerģijas pārvaldības sistēmas (EPS) un paplašinot EPS ar procedūrām attiecībā uz pielāgošanos klimata pārmaiņām;
  • digitalizējot enerģijas un klimata monitoringu, izmantojot lietotājdraudzīgu IST enerģētikas uzraudzības platformu uzticamu datu vākšanai;
  • plānu īstenošanai izveidojot skaidras pārvaldības struktūras;
  • organizējot dažādus spēju veidošanas un peer-to-peer (P2P) pasākumus, tostarp īpaši pielāgotu palīdzību, diskusiju platformas politikas veidotājiem un valsts amatpersonām, replicēšanu un paraugpraksi;
  • ieguldot ilgtspējīgos pasākumos enerģētikas un klimata jomā.
 • Gūt atbalstu un līdzekļus 528 IEKRP pasākumu īstenošanai, lai nodrošinātu turpmāku sistemātisku pieeju IEKRP pasākumu īstenošanā.
 • Dot iespēju vismaz 66 pašvaldībām, izmantojot specializētus peer-to-peer pasākumus, replicēt daļu no OwnYourSECAP darbībām vai tās visas, tostarp IEKRP un/vai EPS izstrādi un/vai īstenošanu utt..
 • Nodrošināt īpašu teritoriālu koncentrēšanos uz inovatīviem procesiem, kas attiecas uz klimata jautājumu integrēšanu 88 pašvaldību pašvaldību budžetos, t. i., oglekļa budžeta piemērošanu, kā arī resursu piešķiršanu un izsekošanu klimata pasākumiem pašvaldību budžetos.
 • Nodrošināt, ka vismaz 400 ieinteresētās personas visā Eiropā ar patiesu interesi vai pilnvarām nodrošināt vietējās pašvaldības ir tieši un kvalitatīvi informētas par OwnYourSECAP vadlīnijām.
 • Izplatīt no mērķgrupām vismaz 500 000 cilvēku pieredzi par IEKRP pasākumu īstenošanu, EPS, spēju un vadlīniju materiāliem, kas izstrādāti, lai nodrošinātu Eiropas mēroga replikāciju.
 • Demonstrēt, ka kvalitātes vadības un sertifikācijas shēmas, lai uzlabotu energoefektivitāti (energoefektivitāte un atjaunojamā enerģija), kā arī integrētā enerģētikas un klimata plānošana un pārvaldība var gūt labumu no sinerģijas un mēroga valsts sektorā, no kā labumu gūst vietējās varas iestādes un tās ieinteresētās personas, jo īpaši Pilsētu mēra pakta parakstītāji, atbalstītāji un koordinatori.
 • Samazināt enerģijas zudumus un ar tiem saistītās CO2 emisijas, palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru enerģijas ražošanā galapatēriņam, gūt izmaksu ietaupījumus, kā arī sociālekonomiskos un vides ieguvumus, tostarp pielāgošanos klimata pārmaiņām, tādējādi virzoties uz pašvaldību enerģētikas sistēmu saskaņotu pārveidi.


Projekta mājaslapa: www.ownyoursecap.eu
LV  mājaslapa: https://plano.lv/jaunumi/4-soli-ka-ieviest-secap-pasakumus/ 


Īstenošanas laiks: 

2022. gada 1. septembris – 2023. gada 30. augusts projekta ieviešana;

2023-2025: IEKRP īstenoto pasākumu un paraugprakses uzraudzība;

2025- turpmāk:  pasākumu īstenošanas un uzraudzības turpināšana, kā arī CO2 budžeta plānošanas uzsākšana.

Kontaktpersona: 

Raitis Ignatjevs

Energopārvaldnieks
raitis.ignatjevs [at] bauskasnovads.lv

Publicitāte:

Par projektu īstenošanu