Kontakti

pii.calitis [at] bauskasnovads.lv

Atrašanās vieta

Zemgales iela 9a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Adrese: Zemgales iela 9a, Iecava, Bauskas novads, LV-3913
Reģ. Nr.: 90000099996
Banka: «SEB banka» AS
Kods: UNLALV2X
Konts: LV61UNLA0050021536760

Maksājuma uzdevumā norādīt bērna vārdu un uzvārdu, grupu un maksājuma mērķi.


Iecavas pirmsskolas izglītības iestāde «Cālītis» dibināta 1976.gadā.

Iestādē uzņem 1,5-6 gadus vecus bērnus, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par kārtību, kādā reģistrē un uzņem pirmsskolas vecuma bērnus Iecavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs".

Iestādē darbojas 13 grupas, kuras apmeklē vidēji 289 bērni. Mācību valoda - latviešu.

Vīzija

Mūsdienīga, inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde, kur radošā un veselību veicinošā vidē veidojas personība.

Misija

Komandas darbā un sadarbībā ar vecākiem, pedagoģiski un psiholoģiski pozitīvi labvēlīgā rotaļu un mācību vidē, ikvienā bērnā attīstam estētisko, intelektuālo, fizisko aktivitāti, pilnveidojot katra bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.

Mūsu vērtības:

 • Bērns - harmoniska personība.
  Ikvienā bērnā attīstām prasmes būt aktīvam, zinātkāram, radošam, patstāvīgam, pašpietiekamam, cieņpilnam, prast sadarboties.
 • Profesionāls komandas darbs.
  Radoša, enerģiska profesionāļu komanda, kas darbojas kopīgu mērķu sasniegšanai, ņemot vērā katra bērna personību, individuālās īpašības un vajadzības.
 • Tradīcijas.
  Rotaļnodarbībās un interešu izglītībā veicinām latviešu tautas kultūras mantojuma saglabāšanu. Svinam latviešu gadskārtu svētkus, valsts svētkus. Bērniem ir iespēja radoši izpausties nodarbībās ar mālu, dejot tautas deju pulciņā, attīstīt vokālās dotības dziedāšanas pulciņā, apgūt angļu valodas pamatus.

Iestāde piedāvā kvalitatīvu bērna dienas aprūpi.

Iestādes darbības mērķis ir sekmēt bērna vispusīgu attīstību un nodrošināt bērna sagatavošanu skolai, īstenojot licencētas pirmsskolas izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111)
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas attīstības traucējumiem (kods 01015511)

Iestādē strādā 35 kvalificēti pedagogi, no tiem 4 pedagoģijas maģistri.

Sporta nodarbības un koriģējošo vingrošanu bērnu stājas veidošanai vada kvalificēta sporta skolotāja. Iestādē ir zāle un sporta laukums nodarbībām un pietiekams materiālais nodrošinājums bērnu fiziskās attīstības sekmēšanai.

Muzikālo dotumu, spēju un talantu attīstību, nodarbībās mūzikas zālē un individuāli, veicina pirmsskolas mūzikas skolotājas. Katru gadu talantīgie bērni vecumā līdz 5 gadiem piedalās mazo vokālistu konkursā „Cālis". Iestādē darbojas mazo vokālistu ansamblis „Cālītis".

Palīdzību bērniem ar valodas attīstības traucējumiem sniedz logopēdes.

Problēmu situācijas bērnu izglītošanas un audzināšanas jautājumos bērniem, vecākiem un skolotājām palīdz risināt izglītības psihologs.

Par bērnu veselību un labsajūtu rūpējas pirmsskolas iestāžu māsa, skolotāju palīgi, virtuves un citi saimnieciskie darbinieki.

No 2007. gada līdz 2009. gada 31. jūlijam iestāde piedalījās Comenius starptautiskā partnerības projektā mūžizglītības programmas ietvaros „Māla izmantošana radošajai izglītībai pirmsskolā". Sadarbības partneri: Turcija, Spānija, Bulgārija.

Iestāde piedāvā trīsreizēju bērnu ēdināšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par bērnu ēdināšanas organizāciju pirmsskolas izglītības iestādēs.

Jaunus bērnus iestādē uzņem no 1. līdz 31. augustam, bet, ja grupā atbrīvojas vieta, visa gada laikā.

Iestādes darba laiks

 • Pirmdiena 7.00-19.00
 • Otrdiena 7.00-19.00
 • Trešdiena 7.00-19.00
 • Ceturtdiena 7.00-19.00
 • Piektdiena 7.00-19.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Vadītājas pieņemšanas laiks

 • Pirmdiena 8.30-10.30, tel.+371 63941547
 • Otrdiena Slēgts
 • Trešdiena Slēgts
 • Ceturtdiena 16.00-18.00, tel.+371 63941547
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts