pritoritātes

22. februāra domes sēdē apstiprināti grozījumi budžetā, tajā iekļaujot finansējumu Bauskas novada iestāžu iesniegtajiem prioritāro projektu pieteikumiem, kas īstenojami 2024. gadā.

Tāpat kā decembrī apstiprinātās investīcijas, arī novada iestāžu iesniegtie prioritāro projektu pieteikumi tika izvērtēti saskaņā ar pašvaldības izstrādāto investīciju plānu 2022.-2028. gadam un pagājušajā gadā pieņemto lēmumu „Par Bauskas novada pašvaldības 2024. gada budžeta prioritātēm”.

Šim budžeta gadam noteiktās  Bauskas novada pašvaldības budžeta prioritātes ir:

  1. konkurētspējīgas atlīdzības sistēmas nodrošināšana;
  2. Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaiste un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšana projektu īstenošanai;
  3. energoefektivitātes paaugstināšanas projektu un pasākumu īstenošana;
  4. degradētu teritoriju sakārtošana;
  5. avārijas un pirmsavārijas stāvoklī esošu pašvaldības būvju un nedrošu būvju atjaunošana;
  6. pārbūve vai restaurācija un finansējuma nodrošināšana jaunu projektu sagatavošanas izdevumiem.

Pirms iekļaušanas 2024. gada budžetā novada iestāžu prioritāro projektu pieteikumus izskatīja ar novada domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota darba grupa „Bauskas novada pašvaldības 2024. gada budžeta projekta izvērtēšanai”, kurā strādāja pašvaldības vadība, Bauskas novada administrācijas Attīstības un būvniecības departamenta speciālisti, Ekonomikas un finanšu departamenta speciālisti un deputāti.

Iestāžu prioritāro pasākumu plānā iekļauti ne tikai jauni projekti, kas atbilst šī gada budžeta prioritātēm, bet arī paredzēts finansējums jau uzsāktu projektu turpināšanai vai pabeigšanai šajā gadā.

Kopējais iestāžu iesniegto pieprasījumu finansējums ir lielāks nekā pašvaldība var atvēlēt to īstenošanai. Jau decembrī tika apstiprināts Bauskas novada pašvaldības budžets 2024. gadam, kurā 5,4 milj. eiro paredzēti investīcijām dažādu jomu attīstības projektos. Papildus jau minētajām investīcijām domes sēdē apstiprinātie budžeta grozījumi paredz nepilnus divus miljonus finansējumu pašvaldības iestāžu pieteikto prioritāro pasākumu īstenošanai.


Būtiskākās investīcijas - ielām un ceļiem

39% no budžeta grozījumos iekļautajiem iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem ir  ielu un ceļu uzlabošanai. Būvprojektu izstrādei, ielu labiekārtojuma projektēšanai, atjaunošanai un citiem darbiem atvēlēti 625 513 eiro.

Plānota Bauskas pilsētas centrālās tranzīta ielas (Kalna un Zaļās ielas) seguma atjaunošana 3,150 km, tai skaitā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde. Pašreiz izsludinātais iepirkums darbu veikšanai ir atvērts un ir izvērtēti pieteikumi. Izvēlēts darbu veicējs, un tiek ievērots desmit dienu nogaidīšanas periods. Vasaras sākumā uzsāksies pirmie darbi.

Turpināsies autoceļa „Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” un Dārza ielas posma no Dzintaru ielas līdz autoceļam A9 „Dārza iela-Cielavas-Bružas-P93” rekonstrukcija Iecavas pagastā.  Šogad brauktuve tiks noasfaltēta 1,934 km garumā.

Otrās kārtas darbi šogad turpināsies arī uz autoceļa A10 „V1040-Smiltaiņi-Audrupi- Jaunsvirkaļi” Iecavas pagastā. Brauktuve 2,050 km garumā tiks noasfaltēta.

Šogad paredzēta ilgi gaidītā Salātu ielas pārbūve Bauskas pilsētā. Darbus plānots veikt 597 m garumā no Zaļās ielas līdz Dārza ielai. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums pārbūvei, un vasaras  otrajā pusē uzsāksies darbi. Šogad paredzēts sakārtot apakšzemes komunikācijas, lai nākamajā gadā šo Salātu ielas posmu varētu pilnībā pabeigt.

ielas

No interaktīvo displeju iegādes līdz liftu izbūvei izglītības iestādēs

Paredzot ieguldījumus Bauskas novada izglītības iestāžu infrastruktūras, materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanā un skolēnu pārvadājumu pakalpojuma uzlabošanā, šogad plānots investēt 370 752 eiro.

Šī gada ietvaros plānots pabeigt Vecumnieku vidusskolas pārbūvi un ēku nodot ekspluatācijā. Pašreiz notiek būves siltināšana un telpu iekšdarbi.

Lai uzlabotu vides pieejamību, notiks remontdarbi Bauskas pilsētas pamatskolā – jaunā korpusa kāpņu, tualešu, koridora remonts un lifta izbūve.

Skolēnu pārvadāšanas pakalpojuma uzlabošanai un nodrošināšanai plānots iegādāties  trīs skolēnu pārvadājumu autobusus: divus Vecumnieku apvienības vajadzībām, vienu Bauskas apvienībai.

Bauskas Valsts ģimnāzijā šogad tiks izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija (projekts) lifta izbūvei, lai uzlabotu vides pieejamību izglītības iestādes jaunajā un vecajā korpusā.

Tiks izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija (projekts) mācību telpu un sporta zāles ēkas jaunbūvei Vecsaules pamatskolai Vecsaules pagastā. Izglītības iestādei paredzēts uzbūvēt jaunu sporta zāli un papildu telpas: garderobes, dušas un četrus jaunus mācību kabinetus.

izglītība

Ieguldījumi kultūras un sporta infrastruktūrā

Kultūras un sporta jomai iestāžu prioritāro projektu ietvaros šogad paredzēts īstenot darbus 265 024 eiro apmērā.

Bauskas Centrālās bibliotēkas vajadzībām gada otrajā pusē uzsāks ēkas Uzvaras ielā 3 Bauskā pārbūvi, nodrošinot vides pieejamību un nepieciešamās prasības grāmatu krājumu glabāšanai. Pašlaik norisinās ēkas būvprojekta izstrāde. Ja viss noritēs kā iecerēts, ēku nodot ekspluatācijā paredzēts 2025. gada nogalē.

Pašvaldība finansiāli atbalstījusi vienu no baušķenieku un pilsētas viesu  iecienītākajiem vasaras sezonas pasākumiem - „Bauska TASTE”.

Savukārt sporta un brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšanai plānots uzsākt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi pludmales volejbola un tenisa laukumu izbūvei Bauskā, Mūsas upes krastā pie stadiona.

sports

Pašvaldība atbalstīs iedzīvotāju rosinātus projektus

Šogad pirmo reizi pašvaldība paredzējusi finansējumu līdzdalības budžeta projektu īstenošanai  165 000 eiro. Pašvaldību likums nosaka, ka līdzdalības budžets katrā Latvijas pašvaldībā tiks ieviests no 2025. gada 1. janvāra, bet Bauskas novada pašvaldība līdzdalības budžeta ideju konkursu sāk organizēt jau šogad.

Atgādinām, ka pašvaldība atbalstīs idejas, kas veicinās sabiedriski nozīmīgu vērtību saglabāšanu. Līdz 16. martam iedzīvotāji aicināti iesniegt pieteikumus dzīves vides uzlabošanai sabiedrībai pieejamā publiskā telpā. Vairāk informācijas par līdzdalības budžeta nolikumu un projektu konkursu var atrast: ŠEIT.  


Ieguldījumi kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un tūrismam

115 330 eiro pašvaldība ieguldīs kultūrvēstures mantojuma saglabāšanai un tūrisma infrastruktūras uzlabošanai.

Plānots izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju Bauskas Pilskalna parka teritorijas labiekārtošanai, kas ir gan mūsu novada iedzīvotāju, gan arī pilsētas viesu iecienīts tūrisma maršruts. Pilskalna parka teritorijā iecerēta pastaigu celiņu, apstādījumu un apgaismojuma atjaunošana.

mantojums

Šogad plānota būvniecības projekta izstrāde Bauskas Rātslaukuma neatjaunotās daļas  sakārtošanai. Tiks izstrādāti priekšlikumi Rātslaukuma vizuālā izskata uzlabošanai, paredzot puķu paaugstinājumu un kioska demontāžu, seguma maiņu un labiekārtošanu, tai skaitā soliņu, atkritumu urnu uzstādīšanu, dekoratīvo stādījumu ierīkošanu. Kioska vietā plānots ierīkot strūklaku.


Projektēs labiekārtotu atpūtas zonu Bauskā, Rīgas ielā

Publiskās infrastruktūras attīstībai atbalstīti pašvaldības iestāžu prioritārie pasākumi ar 43 923 eiro finansējumu. Šī gada laikā paredzēts uzsākt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi aktīvās atpūtas parka izveidei Bauskas pilsētā, Rīgas ielā 42 / Salātu ielā 7. Dokumentācija ietvers labiekārtošanas risinājumus, gājēju piekļuves takas, autostāvvietu, daudzfunkcionālu asfaltētu velotrasi, labiekārtotu atpūtas zonu, bērnu rotaļu laukumu u. c. iespējas izklaidei un atpūtai plašai mērķauditorijai. Iepirkums dokumentācijas izstrādei ir jau izsludināts, un notiek pieteikumu izvērtēšana.


Piešķirts finansējums interjera iekārtošanai

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanai šogad tiks īstenota prioritāte „Aprīkojuma iegāde uzņēmējdarbības un tūrisma atbalstam „Rundāles Avotos””.  Tam piešķirts finansējums 28 617 eiro. Ir noslēdzies pirmais interjera dizaina izstrādes etaps Uzņēmējdarbības kompetenču attīstības centra un tūrisma atbalsta vietas iekārtošanai, kas plāno vērt durvis līdz ar jaunās tūrisma sezonas sākumu.


Piegādās aprīkojumu sociālo pakalpojumu ēkās Bauskā un Iecavā

Sociālās aizsardzības jomai šajā gadā iecerēts 1% jeb 18 405 eiro no pašvaldības  prioritāro pasākumu finansējuma. Plānots iegādāties aprīkojumu deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Bauskā, Rūpniecības ielā 9 un dienas aprūpes centra izveidei Iecavā, Baldones ielā 65.

aizsardzība


Par 2024. gada budžetā jau iekļautajām investīcijām attīstības projektiem

Pērnā gada decembrī dome apstiprināja budžetu 2024. gadam, kurā jau ir piešķirti 5,4 milj. eiro dažādiem attīstības projektiem, par kuriem jau ir pieņemti Bauskas novada domes lēmumi.

Būtiskākais investīciju apjoms 2024. gada budžetā paredzēts izglītības nozarei (66% apmērā no kopapjoma), paredzot ieguldījumus izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanā vairāk nekā 3,5 milj. eiro apmērā – tajā skaitā arī 3,38 milj. eiro Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūvei.

Savukārt 111 000 eiro finansējums šogad paredzēts izglītojamo nodarbinātībai vasaras brīvlaikā.

Finansējums 40 317 eiro apmērā paredzēts ERASMUS+ iesākto projektu īstenošanai Iecavas un Pilsrundāles vidusskolā. Lai veicinātu kultūrizglītību novada skolās, paredzēts finansējums vairāk nekā 35 tūkstoši eiro apmērā programmai „Latvijas skolas soma”.

Attīstības projektiem ielu un ceļu tīkla infrastruktūras un publiskās ārtelpas attīstībai jau piešķirti gandrīz 800 000 eiro, tajā skaitā finansējums Biržu ielas seguma maiņai no Dārza ielas līdz Biržu ielai 23 Bauskā, Ceriņu ielas seguma maiņai no Dārza ielas līdz Biržu ielai Bauskā u. c.

Sociālo pakalpojumu attīstībai plānots uzlabot infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi gandrīz 5,5 milj. eiro apmērā, pabeidzot deinstitucionalizācijas projekta īstenošanu Rūpniecības ielā 9 un nodrošinot vides pieejamību pašvaldības ēkā.

Kultūras iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai 2024. gadā plānoti 110 282 eiro, tajā skaitā ēkas Uzvaras ielā 3 pārbūves būvprojekta izstrādei un ekspertīzei Bauskas Centrālās bibliotēkas vajadzībām 67 280 eiro, kultūras infrastruktūras attīstībai Bauskas vecpilsētā 35 695 eiro, kā arī 7307 eiro Bauskas muzeja krājuma priekšmeta – orkestriona – restaurācijai.

Zaļo mērķu sasniegšanai  šogad paredzēti 233 574 eiro. Tiks iegādāti divi bezemisiju autobusi Iecavas vidusskolas un Pilsrundāles vidusskolas skolēnu pārvadāšanai. Tādējādi tiks nodrošināta skolu tīkla sasniedzamība. Energoefektivitātes paaugstināšanas un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai paredzēti 67 280 eiro - pašvaldības ēkas (Uzvaras ielā 1) pārbūves būvprojekta izstrādei un ekspertīzei.

2024. gada budžetā ir paredzēti 700 000 eiro līdzfinansējuma nodrošināšanai tādiem investīciju projektiem, kuru īstenošanai ir plānots piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu, kā arī aizņēmumu no Valsts kases.