Izsludina iedzīvotāju projektu konkursu 2023

Šajā budžeta gadā maksimālais finansējums vienam projektam būs 2000 eiro.

Dome ir noteikusi, ka pašvaldība var līdzfinansēt projektu 100% apmērā, ja tas tiek īstenots uz pašvaldības vai valsts īpašuma. Savukārt 85% apmērā līdzfinansējums tiek piešķirts, ja iecere tiek īstenota citos īpašumos (saskaņojot ar īpašnieku), ar nosacījumu, ka tie ir publiski brīvi pieejami.

Kopējais projekta finansējums nav ierobežots, ja projekta īstenotājs izmaksas kā līdzfinansējumu sedz no saviem līdzekļiem.

Pieteikumus projektu īstenošanai var iesniegt biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, kā arī neformāla (projekta īstenošanai brīvi izveidota) iedzīvotāju grupa, kurā apvienojušies vismaz pieci pilngadīgi pašvaldības iedzīvotāji.

Viens no finansējuma piešķiršanas galvenajiem nosacījumiem ir projekta īstenošana Bauskas novada administratīvajā teritorijā, un ieguvēji no projekta īstenošanas ir Bauskas novada iedzīvotāji.       

Ja kārtējā konkursa ietvaros kādai no apvienību pārvaldēm konkursa ietvaros netiek pilnībā apgūts finansējums, atbildīgie darbinieki ir tiesīgi organizēt grozījumus budžetā un rosināt līdzekļu pārdali projektu īstenošanai apvienību pārvaldēs, kur finansējuma pietrūkst. 

Arī šogad projektu konkursā paredzēts atbalstīt publiski pieejamu teritoriju labiekārtošanu, pilnveidošanu un uzlabošanu, veicinot drošas un sakārtotas vides veidošanos pašvaldības teritorijā.

Tāds ir arī konkursa mērķis - veicināt iedzīvotāju iniciatīvu uzlabot savas dzīves un apkārtējās vides kvalitāti Bauskas novada administratīvajā teritorijā, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Projektu pieteikumus izvērtēs četras konkursa komisijas – katrā apvienības pārvaldē sava. Konkursa komisija lēmuma pieņemšanai var apmeklēt potenciālo projekta īstenošanas vietu vai piesaistīt ekspertus.

Konkursa pieteikumus līdz 2023. gada 8. maijam ar norādi „Iedzīvotāji veido savu vidi” var iesniegt Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros vai ar elektronisko parakstu nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@bauskasnovads.lv.

Konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikums, projekta pieteikuma veidlapa un citi dokumenti ir pieejami pašvaldības mājaslapas www.bauskasnovads.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība, kā arī Bauskas novada Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, bibliotēkās un pagastu nodaļās.  

Divkāršo projektu konkursa «Iedzīvotāji veido savu vidi» finansējumu