Bauskas novada domes 25. maija sēdes darba kārtībā bija 42 jautājumi. Sēdē piedalījās 18 deputāti (deputāte Ināra Pētersone un Solveiga Lineja piedalījās attālināti), attaisnojošu iemeslu dēļ sēdē nepiedalījās domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis.

 • Deputāti uzklausīja Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora Ivara Romānova ziņojumu par aktualitātēm pašvaldības darbā un Bauskas novada administrācijas Audita un kapitālsabiedrību uzraudzības nodaļas vadītāja Daiņa Rijkura informatīvo ziņojumu par Bauskas novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA „Zemgales mutes veselības centrs” un SIA „Bauskas slimnīca” darbu 2022. gadā.
 • Deputāti uzklausīja pārskata ziņojumu par Bauskas novada bāriņtiesas darbu 2022. gadā, kā arī apstiprināja grozījumus Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada bāriņtiesa” nolikumā. Nolikums aktualizēts atbilstoši iestādes esošajai darba organizācijai un struktūrai.
 • Pieņemts lēmums no pašvaldības iestādes „Uzvaras pamatskola” direktores amata pēc pašas vēlēšanās atbrīvot Ilzi Ērgli. Lai izsludinātu amata vakanci, sēdē apstiprināts  Uzvaras pamatskolas direktora amata konkursa nolikums.
 • Tā kā 2022. gada 14. novembrī ir stājušies spēkā grozījumi Izglītības likumā, nosakot, ka pašvaldība izsniedz licences interešu izglītības un atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai, deputāti apstiprināja saistošos noteikumus „Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”. 
 • Bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts” nodota nekustamā īpašuma daļa Iecavā, Dzirnavu ielā 1. Telpas ar  kopējo platību 38,6 m2 atrodas Iecavas veselības centra ēkā. Līguma termiņš - no 2023. gada 31 maija līdz 2024. gada 31. maijam.
 • Dome nolēma pašvaldības īpašumā bez atlīdzības pārņemt valstij piederošo nekustamo īpašumu „Mēmeles iela” 2,6157 ha platībā, uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi - valsts reģionālo autoceļu P87 Bauska–Aizkraukle no 1,919 km līdz 2,743 km Bauskā, Bauskas novadā.
 • Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Kultūras centrs” šī gada 4. un 5. augustā rīko mūzikas festivālu „Bauska TASTE”.  Dome apstiprināja festivāla dalības maksas nolikumu, kura mērķis ir atlasīt masu pasākumam un festivāla tematikai atbilstošus tirdzniecības dalībniekus. Pieteikšanās plānota, iesniedzot aizpildītu pieteikuma anketu un tai pievienojamos dokumentus festivāla tīmekļvietnē www.bauskataste.lv, līdz 9. jūnijam.
 • Izvērtējot pagājušā gada konkursa Bauskas novada Uzņēmēju gada balva” norisi, pašvaldības Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs ir izstrādājis jaunu konkursa nolikumu. Tā redakcija vēl uzlabota, piedaloties deputātiem pastāvīgo komiteju sēdēs. Ir mainītas konkursa nominācijas un izvērtēšanas kritēriji. Dome apstiprināja konkursa nolikumu, kurā noteikts, ka pretendentus varēs izvirzīt astoņās nominācijās. Pieteikumi iesniedzami no 1. jūnija līdz 30. jūnijam.
 • Deputāti atbalstīja pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu astoņiem projektu konkursa „Īsteno savu ideju Bauskas novadā!” pretendentiem. No 2023. gada pašvaldības budžetā apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem, kas paredzēti, lai veicinātu aktīvas ekonomiskās vides veidošanu Bauskas novadā, atbalstot gan jaunos, gan esošos uzņēmējus, kopējais nepieciešamais finansējums konkursam ir 22 406 EUR. Nākamā gada budžetā paredzēts iekļaut atlikušo summu – 5504 EUR, lai nodrošinātu apstiprināto projektu realizāciju otrajā projekta gadā.
 • Pamatojoties uz saņemtajiem valsts budžeta transfertiem, pašvaldību budžeta transfertiem un citiem pašvaldības iestāžu ieņēmumiem, ir veikti grozījumi 2023. gada Bauskas novada pašvaldības budžetā, palielinot ieņēmumus par 593 664 EUR. Izdevumu sadaļā apstiprināts palielinājums par 1 266 838 EUR. Plānotie aizņēmumi palielināti par 895 512 EUR. Tādējādi saistošajos noteikumos apstiprināts Bauskas novada pašvaldības pamatbudžets 2023. gadam ieņēmumos 66 585 103 EUR apmērā, izdevumos 91 021 444 EUR, finansēšana 24 436 341 EUR. Ziedojumu un dāvinājumu budžets 2023. gadam apstiprināts ieņēmumos 2010 EUR, izdevumos 250 512 EUR, finansēšana 248 502 EUR. Plašāka informācija – lēmuma pielikumos.
 • Ņemot vērā to, ka mainījušās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu veidojošās izmaksas, deputāti apstiprināja izmaiņas (samazinājumu) aukstā ūdens un kanalizācijas tarifos Brunavas, Ceraukstes, Codes, Dāviņu,Gailīšu, Mežotnes, Vecsaules, Rundāles, Svitenes un Viesturu pagastā.
 • Lai īstenotu Bauskas novada Attīstības programmā 2022.-2028. gadam noteiktā rīcības virziena „6.1. Energoefektivitātes paaugstināšana un klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanas pasākumi” uzdevuma „6.1.4. Mazināt transporta radītās plūsmas piesārņojumu blīvi apdzīvotās teritorijās” rīcību „52.2.1. Bezemisiju transporta līdzekļu iegāde Bauskas novadā”, dome lēma iesniegt projekta “Bezemisiju transporta līdzekļu iegāde Bauskas novadā” iesniegumu Atveseļošanās fonda programmā 3.1.1.6.i. “Pašvaldību funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo bezemisiju transportlīdzekļu iegāde”. Projekta kopējās plānotās izmaksas - līdz 806 658,60 EUR, tai skaitā AF līdzfinansējums līdz  666 660 EUR, pašvaldības finansējums līdz 139 998,60  EUR.
 • Lai nodrošinātu pašvaldības 2023. gada budžeta sasaisti ar plānošanas dokumentiem un varētu pretendēt uz ārējā finansējuma, tostarp, valsts budžeta līdzekļu piesaisti, ir aktualizēts Bauskas novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam Investīciju plāns.

UZZIŅAI

Plašāka informācija par pieņemtajiem lēmumiem tuvāko dienu laikā tiks publicēta pašvaldības tīmekļvietnes jaunumu sadaļā, pašvaldības informatīvā izdevuma „Bauskas novada Vēstnesis” jūnija numurā un sociālo mediju profilos.

Nākamā kārtējā domes sēde plānota 2023. gada 29. jūnijā.