Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aprūpes mājās mērķis ir nodrošināt personai pakalpojumus, kas saistīti ar pamatvajadzību apmierināšanu, dzīves kvalitātes nepazemināšanos, palīdzību mājas darbu veikšanā un personīgajā aprūpē, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt. Pakalpojumu par pašvaldības budžeta līdzekļiem ir tiesīgas saņemt personas, kuru vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli par pēdējiem trim kalendāra mēnešiem nepārsniedz minimālās darba algas apmēru un kuras atbilst šādiem kritērijiem: 1. personas, kurām nav apgādnieku; 2. personas, kuru apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi. Par objektīviem iemesliem tiek uzskatīti: 1. apgādnieks ir persona ar I un II grupas invaliditāti, kura nestrādā algotu darbu; 2. apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā; 3. apgādnieks mācās vai studē un nestrādā algotu darbu un mācību režīma dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi; 4. apgādnieks saskaņā ar sociālā darba speciālista izvērtējumu/atzinumu tiek atbrīvots no samaksas par pakalpojumu. Ja ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli par pēdējiem trim mēnešiem pārsniedz minimālās darba algas apmēru, pakalpojuma saņemšanai tiek noteikts personas līdzmaksājums.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu klātienē vai nosūta elektroniski parakstītu Sociālā dienesta e-adresē vai e-pastā: socialais.dienests@bauskasnovads.lv, pa pastu vai iesniedz klātienē kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Iesniegumam pievieno:

 1. ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas veselības stāvokli, kurā norādīti funkcionālo traucējumu veidi un akūtas infekcijas (piemēram, plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības) pazīmes (ja tādas ir), kas var ietekmēt sociālo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
 2. psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai(attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem), ja tās vēlas saņemt aprūpi mājās;
 3. dokumentus par ienākumiem, ja personai jāveic maksājums par sociālo pakalpojumu un pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;
 4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

Pakalpojuma apstrāde

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, Bauskas novada sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni. Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi. Lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, Sociālajam dienestam ir tiesības apsekot personu tās dzīvesvietā, kā arī pieprasīt citu informāciju, kas ir būtiska lēmuma pieņemšanai par sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

Pakalpojuma apmaksa

Ja ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli par pēdējiem trim mēnešiem pārsniedz minimālās darba algas apmēru, pakalpojuma saņemšanai tiek noteikts personas līdzmaksājums.

Pakalpojums tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, ja ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli par pēdējiem trim kalendāra mēnešiem nepārsniedz minimālās darba algas apmēru, un kuras atbilst šādiem kritērijiem:

 1. personas, kurām nav apgādnieku;
 2. personas, kuru apgādnieki objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

Par objektīviem iemesliem tiek uzskatīti:

 • Apgādnieks ir persona ar I un II grupas invaliditāti, kura nestrādā algotu darbu;
 • Apgādnieka atrašanās medicīniskās vai sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • Apgādnieks mācās vai studē un nestrādā algotu darbu un mācību režīma dēļ nespēj nodrošināt personai nepieciešamo aprūpi;
 • Apgādnieks saskaņā ar sociālā darba speciālista izvērtējumu/atzinumu tiek atbrīvots no samaksas par pakalpojumu.

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais dienests pieņem lēmumu par noteikumos noteikto sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu.

Atgādinājums saņēmējam

Pakalpojuma sniegšanas nepieciešamību pārskata pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja vai pakalpojuma saņēmēja sniegto informāciju par personas veselības stāvokļa vai funkcionālo spēju izmaiņām. Sociālais dienests atkārtoti veic personas veselības stāvokļa vai funkcionālo spēju izvērtējumu un aprūpes līmeņa noteikšanu un pieņem lēmumu par personas vajadzībām atbilstošu pakalpojuma apjomu vai cita sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai pakalpojuma izbeigšanu.

Brīdinājums saņēmējam

Pašvaldības nodrošinātos sociālos pakalpojumus izbeidz sniegt, ja konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 1. persona rakstiski lūdz izbeigt sociālā pakalpojuma sniegšanu;
 2. ir beidzies lēmumā noteiktais sociālā pakalpojuma sniegšanas termiņš;
 3. ir sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis;
 4. sociālais pakalpojums tiek sniegts cita sociālā pakalpojuma ietvaros;
 5. persona apdraud citu personu veselību vai dzīvību;
 6. persona maina savu dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
 7. persona sistemātiski neievēro iestādes iekšējās kārtības noteikumus;
 8. ja tiek konstatēts, ka persona sniegusi nepatiesas ziņas;
 9. iestājusies personas nāve.

Uzziņas par pakalpojumu

Dace Ludiņa

Vecākā sociālā darbiniece sociālo pakalpojuma nodaļā
dace.ludina [at] bauskasnovads.lv

Oksana Bartkeviča

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām aprūpes mājās un ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojums / DEĀVK pieprasījums vides novērtēšanai
oksana.bartkevica [at] bauskasnovads.lv