Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atelpas brīža pakalpojums nodrošina īslaicīgu diennakts sociālās aprūpes pakalpojumu bērniem no 3 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai ar funkcionāliem traucējumiem, kuras dzīvo ģimenēs un kurām ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā, aprūpes procesā aizstājot ģimenes locekļus.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu klātienē vai nosūta elektroniski parakstītu Sociālā dienesta e-adresē vai e-pastā: socialais.dienests@bauskasnovads.lv, pa pastu vai iesniedz klātienē kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Iesniegumam pievieno:

  1. ģimenes ārsta izziņa;
  2. psihiatra atzinums.

Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests novērtē personas un tās ģimenes locekļu, kā arī apgādnieka maksātspēju, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Pakalpojuma apmaksa

Ja personas, kuras deklarējušas savu dzīvesvietu un faktiski dzīvo Bauskas novada administratīvajā teritorijā vai personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Bauskas novada administratīvajā teritorijā, spēj daļēji vai nespēj samaksāt noteikto maksu vai līdzmaksājumu par sociālo pakalpojumu, maksu vai līdzmaksājumu sedz apgādnieks vai pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtību un kārtību, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" noteikto kārtību.

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais dienests pieņem lēmumu par noteikumos noteikto sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu.

Uzziņas par pakalpojumu

Daiga Supe

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
daiga.supe [at] bauskasnovads.lv

Alīna Žukauska

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām / asistenta pakalpojums / dienas aprūpes centra pakalpojums Vecumnieku apvienība
alina.zukauska [at] bauskasnovads.lv