Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt mājokli un individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi vai spētu iespējami neatkarīgi funkcionēt grupu mājā (dzīvoklī). Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar dzīvot patstāvīgi un kuras pēc valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu saņemšanas pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta I vai II grupas invaliditāte.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu klātienē vai nosūta elektroniski parakstītu Sociālā dienesta e-adresē vai e-pastā: socialais.dienests@bauskasnovads.lv, pa pastu vai iesniedz klātienē kādā no Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem. Iesniegumam pievieno:

  1. ģimenes ārsta izziņa;
  2. psihiatra atzinums(attiecināms tikai uz personām ar garīga rakstura traucējumiem - noteikta invaliditāte);
  3. dokumentus par ienākumiem, ja personai jāveic maksājums par sociālo pakalpojumu un pašvaldībai nav pieejama šāda informācija;
  4. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

Pakalpojuma apstrāde

Sociālais dienests novērtē personas un tās ģimenes locekļu, kā arī apgādnieka maksātspēju, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”.

Pakalpojuma saņemšana

Sociālais dienests pieņem lēmumu par noteikumos noteikto sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pakalpojumu.

Uzziņas par pakalpojumu

Daiga Supe

Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
daiga.supe [at] bauskasnovads.lv

Alīna Žukauska

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām / asistenta pakalpojums / dienas aprūpes centra pakalpojums Vecumnieku apvienība
alina.zukauska [at] bauskasnovads.lv