[--0[-0[[[

Projekta finansētājs: LAT-LIT

Projekta nosaukums: “Publiskā sektora profesionāļu kapacitātes celšana, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti Šauļu un Bauskas reģionu vietējās pašvaldībās(Quality under control)

Projekta numurs: Nr. LL-00141

Projekta programma: Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021-2027. gadam Vairāk informācijas: www.latlit.eu

Projekta kopējais budžets visiem partneriem: 201 522,18 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 161 217,74 EUR.

Bauskas novada pašvaldības projekta budžets: 120 917,18 EUR, tajā skaitā ERAF finansējums 96 733,74 EUR (80%), partnera finansējums 24 183,44 EUR.

Projekta mērķis: uzlabot sabiedriskā sektora profesionāļu kapacitāti Šauļu un Bauskas reģionu vietējās un reģionālajās pašvaldībās, uzlabojot pieejamo sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, daloties ar labo praksi un organizējot seminārus un darbnīcas, lai paaugstinātu personāla motivāciju un kompetenci.

Galvenās aktivitātes:

  • Semināru un apmācību organizēšana administratīvajam personālam, lai uzlabotu kapacitāti un kvalifikācijas paaugstināšanu viņu ikdienas darbā.
  • Apmācību organizēšana personāla stresa mazināšanas un motivācijas uzlabošanai.
  • Pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana.
  • Vienota kvalitātes standarta vadlīniju dokumenta izstrāde ar tūrismu saistīto pakalpojumu sniegšanai
  • Apmācību organizēšana administratīvajam personālam, lai uzlabotu zināšanas par pilsētas identitāti un pilsētas mārketingu
  • Noslēguma pasākuma organizēšana - forums.

Projekta vadošais partneris: Šauļu Tūrisma un informācijas centrs (LT)

Projekta partneri: Bauskas novada pašvaldība (LV),

Īstenošanas laiks: 01.02.2024- 31.01.2026

Projekta koordinatore: