Lapa ir izstrādes stadijā

Kāds ir vienreizējais 1. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs

200 EUR

Neatkarīgi no tā, vai pašvaldībā ir deklarējušies viens vai abi vecāki, pie nosacījuma, ka bērna pamata dzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Bauskas novada administratīvajā teritorijā

Kāds ir vienreizējais 2. bērna piedzimšanas pabalsta apmērs

200 EUR ‎

Kāds ir vienreizējais diferencētais maksājums par 3. un nākamajiem bērniem

200 EUR ‎

Kāds ir pašvaldības vienreizējais pabalsts ģimenēm, ja vienās dzemdībās piedzimst dvīnīši

400 EUR

Kāds ir pašvaldības vienreizējais pabalsts ģimenēm, ja vienās dzemdībās piedzimst trīnīši

600 EUR

Kāds ir cita veida materiālais vai nemateriālais piedzimšanas atbalsts

Sociālā darbinieka konsultācijas

Nepieciešamības gadījumos tiek piesaistītas PEP mammas 

Pašvaldība ar speciāli izgatavotām piemiņas veltēm (karotītēm, grāmatiņām) sveic jaundzimušo ģimenes. Šim nolūkam apvienību pārvaldēs tiek rīkoti speciāli ģimenes dienas pasākumi (iekļaujot dažādu veidu aktivitātes arī vecākiem bērniem)

Jaundzimušā aprūpes pabalsta apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka Bauskas novada domes saistošie noteikumi “Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”

Kurām pirmsskolas izglītības iestāžu mērķa grupām pašvaldība nosedz pusdienu izmaksas pilnā apmērā

 

  • Daudzbērnu ģimenēm
  • Maznodrošinātām ģimenēm
  • Trūcīgām ģimenēm
  • Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti
  • Ja kāds no vecākiem ir persona ar invaliditāti un nestrādā algotu darbu
Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 1,5-4 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas) Ja nav iepriekš minētā statusa, 0 EUR dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē ēdināšanu 5-6 gadīgajiem (pašvaldības maksājums no kopsummas)

Ja nav iepriekš minētā statusa, 1,5 EUR dienā

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas vispārējās izglītības iestāžu 1.-9. klasei

Pašvaldība sedz visu starpību starp apstiprināto ēdināšanas maksu vai pakalpojuma sniedzēja ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem ēdināšanas izdevumu segšanai

Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas vispārējās izglītības iestāžu 10.-12.klasei

100% apmērā skolēniem no:

  • daudzbērnu ģimenēm
  • trūcīga/maznodrošināta statusa ģimenēm
Kādā apmērā pašvaldība finansē pusdienas skolēniem, kuri mācās citās pašvaldībās vai apmeklē privātās PII

Izmaksā pabalstu brokastīm, pusdienām un launagam

  • bērniem ar invaliditāti citu novadu pirmsskolas izglītības iestādēs, ja atbilstoša izglītības programma nav Bauskas novadā

Vai pašvaldības izglītības iestādes pusdienās nodrošina speciālo ēdienkarti bērniem un jauniešiem ar atšķirīgām vajadzībām bez maksas

Dažās izglītības iestādēs, kurās mācās šādi bērni un jaunieši, ēdinātāji nodrošina speciālo ēdienkarti bez papildu maksas

Pabalsta apmēru ēdināšanai pirmsskolas, vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī tā piešķiršanas kārtību nosaka Bauskas novada domes saistošie noteikumi "Bauskas novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti" 

Rinda uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi (PII) bērniem vecumā no 1,5 gadiem

Pašvaldības teritorijā ir iespēja nodrošināt vietu ikvienam pretendentam

Bērna uzņemšana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rindā

Pašvaldības līdzfinansējums bērniem, kuri apmeklē privātās PII 1,5-4 gadus veciem bērniem

263,99 EUR mēnesī, ja bērnam netiek nodrošināta pašvaldības PII

Pašvaldības līdzfinansējums bērniem, kuri apmeklē privātās PII 5-6 gadus veciem bērniem

108,61 EUR mēnesī, ja bērnam netiek nodrošināta pašvaldības PII

Pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (auklēm)

79,2 EUR mēnesī, ja bērnam netiek nodrošināta pašvaldības PII

Pabalsts mācību gada uzsākšanai

55,00 EUR tikai daudzbērnu ģimenēm mācību gada uzsākšanai par bērnu, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē

Saistošie noteikumi

Pašvaldības piedāvājums ārpusstundu nodarbībām

Pašvaldība piedāvā bez maksas apmeklēt noteiktas interešu izglītības nodarbības; daļēji nodrošina transportu nokļūšanai uz pasākumiem, kas saistīti ar interešu izglītību

Skolas transports

Pašvaldība nodrošina transportu līdz tuvākajai izglītības iestādei. Plašāka informācija par autobusu kustības maršrutiem un kursēšanas grafiku izglītības iestādēs. 

Naudas balvas

Bauskas novada izglītojamiem un viņu pedagogiem piešķir naudas balvas par sasniegumiem mācībās, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs

Noteikumi

Stipendija 

Ārsti rezidenti, kas pēc rezidentūras plāno atgriezties darbā Bauskas novadā, var pieteikties stipendijai, kuras apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, atskaitot normatīvajos aktos noteiktos obligātos nodokļa maksājumus. Stipendija tiek nodrošināta, kamēr ir aktīva rezidentūra. Stipendijai var pieteikties uzreiz, kā ir saņemts lēmums no universitātes par rezidentūras uzsākšanu. Tā tiek maksāta 11 mēnešus gadā

Saistītie dokumenti un stipendijas pieteikšana

Līdzfinansējums Bauskas novada pašvaldības mūzikas un mākslas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 

Pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti

50% personai ar I vai II grupas invaliditāti vai personai, kurai ir kopīga deklarēta adrese ar bērnu ar īpašām vajadzībām (bērnu ar invaliditāti) vai personai – aizgādnim, kuras aprūpē ir pilngadīga persona ar I vai II grupas invaliditāti kopš bērnības

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statuss 

70%

 

Kāds ir pašvaldības atbalsts ģimenēm krīzes situācijā

Finansiāls atbalsts līdz 800 EUR

Sociālā darbinieka, psihologa konsultācijas